Aê Diê Amâo Srăng Lui Ôh Phung Ƀuôn Sang Ñu – 26/2/2024

2748

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 51:1-5

Êlan kliăng: “Kyuadah Yêhôwa amâo srăng lui ôh phung ƀuôn sang Ñu kyua anăn Ñu prŏng, kyuadah Yêhôwa mơak leh mjing diih sa phung ƀuôn sang kơ Ñu pô” (I Y-Samuel 12:22)

Klei êmuh ksiêm mĭn: – Si klei Aê Diê hưn bi kmhal phung Ƀaƀilôn? – Ya rup bi mklăk hŏng rup Ƀaƀilôn tŭ klei arăng “bi rai čar ñu”? – Ya klei mđĭ ai kơ diih mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ ƀuăn amâo srăng lui ôh phung ƀuôn sang Ñu?

Yêhôwa brei thâo Ñu srăng tiŏ nao phung tue “Kâo srăng tiŏ nao phung tue kơ ƀuôn Ƀaƀilôn, digơ̆ srăng hdei ñu leh anăn bi rai čar ñu (êlan 2a). Leh anăn dŭm êpul Aê Diê yua čiăng ksŭng ngă kơ Ƀaƀilôn amâo djŏ jing ƀiă ôh, ƀiădah jing sa êpul lu “srăng hriê ngă kơ ñu jŭm gah găn” (êlan 2b). Dưi lač amâo mâo ôh sa anôk hlăm lăn phung Ƀaƀilôn amâo mâo ôh êpul Aê Diê tiŏ nao čiăng “bi kdơ̆ng” hŏng diñu. Aê Diê “srăng mčhur angĭn klei bi rai” (êlan 1) jing rup mdiê arăng hdei, angĭn srăng thut kam phiơr jih; hŏng dŭm boh blŭ “đăm brei”, “bi rai hĕ jih jang phung kahan ñu” ênưih pưih čiăng kơ drei ƀuh sa klei bi blah hŏng huĭ hyưt, leh anăn klei bi blah anăn srăng bi rai jih, ngă “…amâo srăng lŏ mâo mnuih dôk hlăm ñu hlŏng lar,êjai jih jang ênuk” (Y-Yêrêmi 50:39b).

Khădah snăn, mklăk wĭt hŏng rup Ƀaƀilôn rai tuč jing rup “Kyuadah Aê Diê Yêhôwa kơ phung kahan amâo hngah lui hĕ ôh, phung Israel leh anăn phung Yuđa” (êlan 5a). Leh anăn ăt hlăm êlan 5 brei thâo diñu srăng mâo Aê Diê kriê dlăng, amâo lui ôh amâo djŏ kyua diñu jăk hĭn kơ phung Ƀaƀilôn ôh, klei bi mklă jing klei bi kmhal phung mnă diñu dôk klam jing kyua klei diñu bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa. Khădah snăn, kyua klei pap Yêhôwa hŏng phung ƀuôn sang Ñu, tơdah Ñu pap brei kơ digơ̆, klei soh digơ̆ amâo dưi lŏ yap ôh (Y-Yêrêmi 50:20).

Hlăm klei hdĭp hŏng Khua Yang, lu blư̆ drei ngă soh hŏng Ñu, hrô kơ êran nao kơ Khua Yang, kmhal čiăng kơ Ñu pap brei, bi mrâo, snăn drei khăng ruah klei ñĕ đuĕ leh anăn amâo jhŏng nao giăm Aê Diê ôh, msĕ si aê Y-Ađam leh anăn H’Êwơ leh ngă soh amâo gưt asăp Aê Diê đuĕ dăp hlăm pum kyâo huĭ Ñu ƀuh. Klei Aê Diê Blŭ hlăm Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan 13:1 mđĭ ai drei: “Ñu khăp leh kơ phung Ñu hlăm lăn ala, leh anăn Ñu khăp kơ digơ̆ tơl knhal tuč”. Wăt tơdah mâo lu blư̆ drei jing phung mâo Aê Diê khăp ăt adôk lu klei soh hlăm klei hdĭp ngă kơ Ñu ênguôt, ƀiădah klei anăn amâo ngă kơ Ñu lui drei ôh. Brei drei wĭt lač klei Khua Yang dôk iêô čiăng nao kơ Ñu, kmhal klei soh, wăt tơdah drei amâo dưi hŏng klei mplư, ngă soh hŏng Ñu, kyua drei thâo sĭt Aê Diê jing Pô “bŏ hŏng klei pap” nanao amâo srăng lui hĕ ôh phung ƀuôn sang Ñu khăp hơiêng (Y-Êsai 1:18; 55:7).

Grăp blư̆ ngă soh, drei êran nao kơ Khua Yang, kmhal klei soh akâo kơ Ñu pap brei amâodah êran đuĕ kơ Ñu?

Wah lač: Ơ Aê Diê khăp hơiêng, Bŏ Hŏng Klei Pap! Kâo mni kơ Khua Yang kyua klei khăp lă lar Ih pioh čiăng khăp kơ kâo, sa čô mnuih soh năng bi kmhal. Akâo kơ Ih đru kâo nao kơ Khua Yang, kmhal klei soh čiăng Ih pap brei, bi mrâo amâo djŏ đuĕ dăp hŏng Ih ôh. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 3

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Tsis Tso Nws Haivneeg Tseg – 26/2/2024
Bài tiếp theoChúa Chẳng Lìa Bỏ Dân Ngài – 26/2/2024