Yêhôwa Srăng Dŏng Mgang – 22/3/2024

3164

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Yêrêmi 51:20-44

Êlan kliăng: “Yêhôwa dôk tĭng kâo; kâo amâo srăng huĭ ôh. Ya mnuih dưi ngă kơ kâo? (Klei Mmuñ Hđăp 118:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Ƀaƀilôn tlă anăp hŏng klei knap mñai čih hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Ya klei Yêhôwa ƀuăn hŏng phung ƀuôn sang Israel? Si diih đăo kjăp kơ klei ƀuăn Yêhôwa srăng dŏng mgang?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei jing klei hưn êlâo kơ klei bi kmhal ala mtao Ƀaƀilôn. Yêhôwa yua leh Asiri jing “giê hnuăt” Ñu bi kmhal sa ala čar amâo huĭ mpŭ (Y-Êsai 10:5-6), ară anei Ñu ăt yua mtao Y-Sirus leh anăn Alexander jing “Ih jing kmŭt leh anăn mnơ̆ng bi blah” Ñu čiăng bi rai klei dưi Ƀaƀilôn (êlan 20).

Wăt tơdah êlâo anăn, Aê Diê yua leh mtao Ƀaƀilôn jing “dĭng buăl Ñu” čiăng bi kmhal klei soh phung ƀuôn sang Ñu (Y-Yêrêmi 25:9), ƀiădah phung mtao, khua êgar dưr jhŏng ngă lu bruă jhat ƀai hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê tơdah diñu ksŭng ngă hlăm Sang Yang Yêrusalem, tlĕ mnơ̆ng dhơ̆ng, bi rai jih jang. Mtao Y-Nebukatnetsar lŏ mdjiê anak êkei mtao ti anăp mtao, bi bum ală Mtao Y-Sêdêkia, rah klei ênguôt hnĭng, bi hêñ kơ jih jang phung ƀuôn sang … (Y-Yêrêmi 39:6-7). Phung ƀuôn sang Aê Diê dơ̆ng mơ̆ng phung dôk amâodah đuĕ nao jing mnă mâo sơăi klei ênguôt hnĭng hlăm ai tiê kyua klei jhat ƀai kjham mơ̆ng phung Ƀabilôn ngă leh kơ diñu leh anăn lăn čar diñu. Kyua anăn, Aê Diê srăng brei phung ƀuôn sang Ñu ƀuh Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt jih klei jhat ƀai Ƀaƀiôn leh anăn phung ƀuôn sang Kaldê ngă leh ti Siôn, Ñu Pô yơh srăng dŏng mgang phung ƀuôn sang Aê Diê (êlan 24).

Klei Yêhôwa bi kmhal pioh kơ phung Ƀaƀilôn amâo djŏ amâo mprăp êlâo ôh ƀiădah mâo klei mprăp êmiêt bi nik, mâo khua kahan prŏng dưi mkŏ mjing čiăng gĭt gai (êlan 27), mnơ̆ng bi blah dưi bi hmô msĕ si kmŭt, aseh bi blah… (êlan 20-21)̆; kyua anăn, dŭm klei Yêhôwa pioh brei kơ phung Ƀaƀilôn dưi hưn ngă kơ “Lăn ktư̆ yơ̆ng leh anăn kpư̆ mgei”, ai tiê phung kahan luč klei bi blah, diñu hlăm kđông kjăp diñu (êlan 29-32). Ƀaƀilôn dlưh rai, mnư̆ ƀuôn prŏng dlưh, pưk sang pui ƀơ̆ng jih, jing klei arăng mưč mač, leh anăn amâo lŏ mâo ôh phung dôk hlăm anăn (êlan 30, 37-44). Êlâo dih, hlăk Ƀaƀilôn ngă jhat kơ phung ƀuôn sang Israel, Yêhôwa ka ngă bruă ôh, ƀiădah truh wưng Ñu kčah, Ƀaƀilôn tŭ klam jih boh jhat diñu ngă hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê.

Drei dôk tlă anăp hŏng klei arăng ktư̆ juă, amâo mtăp mđơr, tŭ klei dleh dlan, gĭr tŭ hlăm klei rŭng răng mơ̆? Brei đăo Aê Diê ƀuh nanao, leh anăn Ñu mâo nanao hdră jăk. Truh wưng Ñu kčah klă sĭt Ñu srăng mgang klei dưi phung drei msĕ si phung ƀuôn sang Aê Diê tuôm găn leh. Kyua anăn brei hơĭt ai tiê, lŏ dơ̆ng gĭr tŭ hlăm djăp boh klei dleh dlan leh anăn mđing ai tiê čang hmăng klei bi mtlaih mơ̆ng Yêhôwa hlăm wưng Ñu kčah.

Drei dôk hdĭp hŏng ai tiê đăo knang kơ klei Aê Diê dŏng mgang tơdah tlă anăp hŏng klei amâo mtăp mđơr mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê Kpă Ênô! Hơêč hmưi kơ klei myang Ih ti dlông dŭm ala čar. Ai tiê kâo mơak tơdah hdĭp hŏng klei Ih ƀuăn srăng mgang klei dưi kơ phung kpă ênô, srăng rŭ ênua phung ƀai năng hŏng bruă diñu ngă leh. Akâo kơ Ih đru kâo hơĭt ai tiê dôk guôn klei bi mtlaih mơ̆ng Aê Diê Sĭt Suôr.. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Kbiă 28

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv Tuaj Peb Tog – 22/3/2024
Bài tiếp theoĐức Giê-hô-va Sẽ Bênh Vực – 22/3/2024