Tus Tswv Tuaj Peb Tog – 22/3/2024

2233

 

 

Yelemis 51:20-44

Nqe cim

“Tus Tswv nrog nraim kuv nyob, kuv yuav tsis ntshai li; leejtwg muaj peevxwm ua tau li cas rau kuv?” (Phau Ntawv Nkauj 118:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vim li cas Npanpiloos yuav ntsib tej yam kev txomnyem uas hais nyob rau hauv ntu Vajluskub no?

–       Vajtswv haivneeg tau txais lo lus cog tseg twg ntawm tus Tswv?

–       Peb ntseeg ruaj li cas rau tus Tswv lo lus cog tseg uas Nws yuav tuaj peb tog?

Ntu Vajluskub no yog tej lus hais ua ntej txog lub tebchaws Npanpiloos yuav raug Vajtswv rau txim. Yav nram ntej tus Tswv tau siv cov Axilias ua Nws “rab nplawm” nplawm qee lub tebchaws uas tsis hwm Vajtswv (Yaxayas 10:5-6), ces lub sijhawm no Vajtswv kuj siv Xailas thiab vajntxwv Alexadaws ua Vajtswv “rab rauj thiab ua Nws tej cuabyeej ntaus rog” los rhuav tshem Npanpiloos lub hwjchim (20).

Txawm yog ua ntej ntawd, Vajtswv tau siv Npanpiloos ua “Nws tus tubtxib” los nplawm Vajtswv haivneeg (Yelemis 25:9), los tus vajntxwv uas nyob sab qaumteb no tau ua phem kawg nkaus rau Vajtswv haivneeg, nws tsoo lub tuamtsev Yeluxalees, txeeb txhua yam khoom muaj nqis mus thiab muab txhua yam ua seem rhuav puastsuaj tas. Nenpukajnexales tseem muab Xedekiyas cov tub tua tabmeeg Xedekiyas thiab muab Xedekiyas ob lub qhov muag kaus povtseg, nws ua li ntawd yog ua saib tsis taus Vajtswv haivneeg thiab ua rau Vajtswv haivneeg muaj kev quaj nyiav loj kawg nkaus… (Yelemis 39:6-7). Vajtswv haivneeg txij tus nyob mus rau tus uas raug ntes ua qhev puavleej hnyav siab kawg nkaus rau tej uas Npanpiloos tau ua rau lawv thiab lawv lub tebchaws. Twb yog vim li ntawd, Vajtswv yuav cia Nws haivneeg ntsia pom Nws rau txim rau Npanpiloos thiab nws tej pejxeem pauj tej uas lawv tau ua rau Vajtswv haivneeg thiab Vajtswv yuav tuaj Nws haivneeg tog (nqe 24).

Vajtswv txojkev rau txim rau Npanpiloos muaj kev npaj tseg ua ntej, tsa muaj thawj tubrog coj thiab txhij muaj tubrog mus ua rog (nqe 27), cuabyeej ua rog piv zoo yam li rab rauj thiab tej nees mus ua rog… (nqe 20-21); vim li ntawd, Vajtswv txojkev rau txim uas npaj tseg rau Npanpiloos yuav ua rau “lub ntiajteb qeeg ua zog koog thiab quaj nyiav” tej tubrog Npanpiloos lub zog yuav ntaug tas tseg tsis ua rog thiab yuav khiav mus nkaum tas rau hauv lawv tej yeej (nqe 29-32). Npanpiloos swb, lawv tej ntsayeej, vajtse pob puas tas ua rau tej neeg dua kev txob thuam Npanpiloos thiab tsis muaj leejtwg yuav mus nyob hauv lawv tej nroog lawm (nqe 30, 37-44). Ua ntej ntawd, thaum Npanpiloos tsimtxom Vajtswv haivneeg, Nws tsis tau rau txim rau Npanpiloos, tiamsis thaum txog Vajtswv lub sijhawm, Npanpiloos yuav tau txais tagnrho tej uas lawv tau ua rau Vajtswv haivneeg.

Peb puas tseem tabtom ntsib tej kev tsimtxom, kev ua tsis ncaj ncees, lossis tabtom tiv tej uas luag ua saib tsis taus peb zoo ib yam li Vajtswv haivneeg? Cia li ntseeg hais tias Vajtswv yeej ntsia pom tej uas peb tabtom raug thiab Nws yeej yuav tuaj peb tog pab peb. Thaum txog Vajtswv lub sijhawm lawm Nws yeej yuav pab peb ib yam li Nws tau pab Nws haivneeg thiab. Vim li ntawd, cia li tso siab rau Vajtswv, ua siab ntev tiv kev txomnyem hauv txhua lub sijhawm thiab tos ntsoov Vajtswv txojkev pab thaum txog Nws lub sijhawm.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv tus uas ncaj ncees! Thov qhuas Koj lub hwjchim loj tshaj txhua lub tebchaws. Nyuam yaus zoo siab kawg nkaus thaum ua neej nyob hauv Koj tej lus cog tseg yuav tuaj cov ncaj ncees tog, thiab yuav rau txim pauj cov neeg ua phem. Thov Koj pab kom nyuam yaus ua taus siab ntev tos Koj txojkev pab cawm. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

 

Thaum ntsib txojkev tsis ncaj ncees, peb puas tabtom ua neej tso siab plhuav rau Vajtswv txojkev pab?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 28

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcVTKTH – Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Thần Học – Lớp T8 (Dành cho các ứng viên thuộc Khu vực Tp.HCM và các Tỉnh/Thành lân cận)
Bài tiếp theoYêhôwa Srăng Dŏng Mgang – 22/3/2024