Xinais Mus Txog Xi-oos – 18/6/2024

932

 

 

Henplais 12:18-24

Nqe cim:

Tiamsis nej tuaj txog lub roob Xi-oos thiab tuaj txog Vajtswv tus uas muaj sia nyob lub nroog. Lub nroog Ntawd yog lub nroog Yeluxalees nyob saum ntuj ceebtsheej uas muaj cov timtswv ntau txhiab leej nyob.” (Henplais 12:22).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Sib piv qhov uas nyob ntawm roob Xinais thiab ntawm Xi-oos?

–       Ob lub tsamthawj no qhia rau peb paub txog tus Tswv zoo li cas?

–       Qhov uas tau mus ze ntawm roob Xi-oos muaj lub ntsiab li cas rau peb lub neej hnub no?

Qhib thawj ntawm ntu Vajluskub no, tus uas sau tsab ntawv Henplais hais txog lub tsamthawj txaus ntshai uas thaum cov Yixalayees mus ze ntawm lub roob Xinais, qhov chaw uas Mauxes txais tus Tswv Kaum Nqe Kevcai. Nyob qhov ntawd muaj nplaim taws, kev tsaus ntuj nti, cua ntsawj, thiab suab nrov qeeg nkaws. Nyob lub tsamthawj ntawd, Mauxes yog tus thawjcoj los nws tseem “ntshai ua ibce tshee hnyo” (nqe 18-21, saib ntxiv Khiavdim 19:10-25, II Kevcai 4:10-24). Nyob ntawm roob Xinais, Vajtswv qhia tshwm Nws yog tus uas dawbhuv kawg nkaus, muaj hwjchim loj, tsis muaj ib yam dabtsi mus ze tau Nws. Nyob lub tsamthawj li ntawd txhua tus neeg ib ke hwm ib ke ntshai. Tej no piv txog tej lus cog tseg qub, hauv tej lus cog tseg qub no tibneeg txhaum tsis tau cai mus cuag Vajtswv tus uas dawbhuv kawg nkaus, muaj hwjchim loj, tsuas yog dhau ntawm ib txoj kevcai uas tus Tswv qhia ua.

Txuas ntxiv, tus uas sau tsab ntawv Henplais hais txog qhov sib txawv ntawm lub tsamthawj txaus ntshai no thiab lub tsamthawj ntsiag to, kaj siab nyob ntawm roob Xi-oos, qhov chaw tus Tswv cov menyuam mus tau ze lub nroog Yeluxalees saum ntuj, qhov chaw kaj siab uas tus Tswv cov neeg mus nyob; thiab nyob ze “Tswv Yexus, tus uas nyob nruab nrab ntawm tej lus cog tseg tshiab” uas muaj Yexus cov ntshav ua lub homthawj nias, txhais tau tias ntawm Tswv Yexus txojkev tuag txhiv saum ntoo khaublig.

Ntsug kev ntawm roob Xinais mus rau roob Xi-oos yog ntsug kev ntawm txoj kevcai mus txog kev koob hmoov hlub, yog ntsug kev ntawm tej lus cog tseg qub hla mus rau ntsug kev tej lus cog tseg tshiab. Qhov uas tau mus “ze lub nroog Xi-oos” qhia rau peb hais tias, ntawm Tswv Yexus txojkev tuag txhiv, qhib ib txojkev rau peb taug mus cuag tau Vajtswv.

Kev ua neej nyob tamsim no muaj ntau yam suab tabtom ua rau peb paub tsis meej. Thiab qee zaus nyob hauv Pawg Ntseeg ntev, niaj hnub mloog tej lus uas hais txog kev ntseeg ua rau peb tsis nco txog txojkev cawm dim uas yog pob khoom tus Tswv pub rau peb. Zaj kawm hnub no nqua hu kom peb cia li rov nco txog tej koob hmoov zoo thiab cia siab rau qhov ntawd kom peb ntseeg ruaj, tsis txhob hnov qab lossis saib tsis taus Tswv Yexus tus uas tuag txhiv peb. Tsis tas li xwb, peb yuav tsum qhia tshwm lub siab hwm Vajtswv, tsis txhawj ntshai tiamsis ua neej haum Nws siab, qaij deb tej kev phem kev qias hauv ntiajteb no.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim qhov uas tau los cuag Koj tsis ntshai, tsis ua ibce tshee hnyo lawm. Vamkhom tej uas Tswv Yexus ua, nyuam yaus tau ntseeg thiab muaj feem mus cuag tau Leej Txiv. Thov Koj pab kom nyuam yaus tsis hnov qab pob khoom cawm dim uas Koj pub rau nyuam yaus hauv tej lus cog tseg tshiab, thiab ua neej rau tus Tswv Koj tau ntsejmuag. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov thiab tshua,

Ntawm roob Xinais, neeg ntshai ua ibce tshee hnyo thaum mloog Vajtswv lus. Ntawm roob Xi-oos, neeg txaus siab vim muaj tus Tswv thiab zoo siab mloog tus Tswv qhia. Peb lub siab puas tau nyob ze lub roog Xi-oos?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Teev Npe 10

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUB. Thanh Thiếu Nhi: Giới Thiệu Bài Học Lời Chúa Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi Quý III/2024
Bài tiếp theoMơ̆ng Čư̆ Sinai Truh Kơ Čư̆ Siôn – 18/6/2024