Vim Txojkev Hlub – 29/11/2023

1625

 

 

 I Thexalaunikes 2:4-8

Nqe cim:

“Peb hlub nej kawg li, peb thiaj coj Txojmoo Zoo uas Vajtswv muab rau peb lawm tuaj qhia rau nej. Tsis yog li ntawd xwb, peb tseem zoo siab muab peb lub zog huv tibsi pab nej, peb tsis khuvxim li, rau qhov peb hlub nej heev” (I Thexalaunikes 2:8).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg tau qhia Txojmoo Zoo thiab tu cov ntseeg hauv Thexalaunikes los ntawm nplooj siab licas?

–       Qhov pivtxwv Timthawj Paulus muab siv los hais ntawm no qhia pom nws lub homphiaj ua haujlwm yog dabtsi?

–       Yuav ua cas peb thiaj fij tau lubneej los ua haujlwm pub rau Vajtswv thiab peb cov kwvtij?

 

Thaum zeem paub txoj koobhmoov tau Vajtswv muab cob mus qhia Txojmoo Zoo thiab zeem paub hais tias Vajtswv yog tus paub txhua yam, yog tus tshuaj xyuas hauv lub siab, ua rau Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg uas nrog nws ua haujlwm ua ke thiaj tsis siv tej lus qab rog qab ntse los ntxias lossis ua kom zoo lwm tus siab, Vajtswv yog tus ua timkhawv txog lawv lub homphiaj ncajncees (nqe 4-5). Timthawj Paulus qhia paub hais tias, dhau ntawm tej yam lawv coj tuaj pub rau cov ntseeg hauv nroog Thexalaunikes los ntawm lub meejmom timthawj, lawv yeej muaj cai taij kom cov ntseeg hwm lawv, tiamsis lawv tsis ua li ntawd. Lawv tsis xav nrhiav koobmeej ntawm ib tug tibneeg twg.

Nyob hauv lub luag haujlwm tu tus Tswv cov menyuam hauv Pawg Ntseeg Thexalaunikes, timthawj Paulus tau ua txhua yam rau lawv zoo ib yam li leej niam ua siab mos muag tu nws cov menyuam. Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg hlub cov ntseeg txog qib uas tsis yog tsuas coj Txojmoo Zoo tuaj rau lawv xwb, tiamsis tseem fij tus kheej rau lawv thiab, tsuas ntshaw kom lawv tau txojkev cawmdim xwb. Txojkev hlub ntawd loj txog qib uas Timthawj Paulus thiab nws cov phoojywg tsis khuvxim ib yam dabtsi rau cov ntseeg (nqe 7-8). Dhau ntawm tej lus hais no, Timthawj Paulus qhia pom lub homphiaj ncajncees ntawm tus neeg ua tus Tswv tes haujlwm yog txojkev hlub tseeb ib yam li txojkev hlub uas leejniam pub rau nws cov menyuam, tseg txhua yam zoo rau cov menyuam thiab txaus siab hlo txhiv cov menyuam. Ntawd yog nplooj siab ua haujlwm ntawm Tswv Yexus, “rau qhov Neeg leej Tub tsis yog los rau leejtwg tu, tiamsis nws los tu lawv, thiab pub nws txojsia ua nqe txhiv neeg coob coob” (Malakaus 10:45).

Muaj coob tug tsis mob siab ua haujlwm rau Vajtswv thiab Pawg Ntseeg, tsis fij tus kheej ua haujlwm mus txog kawg, tsis kam txhiv lwm tus,… vim lub homphiaj ua haujlwm tsis yog los ntawm kev hlub. Tsuas muaj txojkev hlub thiaj txhawb peb lub zog tsis taij yam zoo rau tus kheej tiamsis txaus siab hlo muab ntau yam pub ntxiv rau lwm tus. Txojkev hlub txhawb peb tsis taij kom tau lwm tus hwm tiamsis ua siab ntev, ua siab mos muag rau lwm tus. Yog tsis muaj kev hlub thaum peb ua haujlwm, peb yuav tsis muaj lub siab mos muag, ua siab ntev tiamsis yuav yoojyim poob mus rau kev khav theeb, taij kom lwm tus ua zoo pauj yus…

 

Thov Vajtswv

Tswv Yexus! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim Koj tau ua qauv zoo rau nyuam yaus nyob hauv kev ua haujlwm los ntawm nplooj siab hlub, txo hwjchim, ua siab mos muag thiab txhiv lwm tus. Thov pab nyuam yaus ua lubneej raws Koj tus neev taw, ua haujlwm los ntawm kev hlub, fij tus kheej lubneej rau Koj thiab rau Pawg Ntseeg. Nyuam yaus thov los ntawm Tswv Yexus lub npe, Amees.

 

Peb puas yog vim txojkev hlub fij tus kheej los ua Vajtswv haujlwm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Henplais 11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa, Tốt Nghiệp Và Bế Giảng Niên Học 2023
Bài tiếp theoKyua Ai Tiê Khăp Snăk – 29/11/2023