Vim Tus Tswv Hlub Koj Thiab Kuv Dhau – 29/3/2024

933

 

 

Yauhas 19:1-18

Nqe cim

“Tus uas muaj kev hlub loj tshaj plaws yog tus uas zoo siab tuag theej nws cov phoojywg” (Yauhas 15:13).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tej yam twg qhia pom hais tias lub hwjchim tagnrho puavleej nyob rau hauv Tswv Yexus, Vajtswv Leej Tub?

–       Lub vimchiv twg ua rau tus Tswv Yexus tuag saum ntoo khaublig?

–       Tus duab saum ntoo khaublig ntuas peb yam dabtsi hauv lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus raug txomnyem xyoo no?

Yauhas 18 qhia pom hais tias lub hwjchim tagnrho pauvleej nyob rau hauv Tswv Yexus – Vajtswv Leej Tub. Thaum uas Tswv Yexus hais tias “Nws yog kuv ntag” ua rau cov tubrog thaub zog rov qab thiab ntog tas rau hauv av, thaum yuav raug ntes Tswv Yexus “samhwm” kom tso Nws cov thwjtim mus (Yauhas 18:6,8). Yog cheemtsum Vajtswv yeej txib tau 12 pawg txheeb leej timtswv los pab Tswv Yexus (Mathais 26:53), txawm li ntawd los Nws zoo siab hlo cia lawv ntes thiab zoo siab cia 600 tus tubrog Loos coj Nws mus ntaus thuam, muab hmab pos los ua kausmom rau Nws ntoo, nto qaubncaug thiab xuas tawgncuav rau Tswv Yexus ntsejmuag. Thaum uas Philaj khav hais tias nws muaj cai yuav ua li cas rau Tswv Yexus los tau, Tswv Yexus hais rau Philaj hais tias “Koj yeej tsis muaj hwjchim loj dua kuv, tsuas yog Vajtswv pub hwjchim rau koj xwb; tus uas ntes kuv coj tuaj rau koj, tus ntawd ua txhaum loj kawg li, thaum Philaj hnov Yexus hais li ntawd, nws xav muab Yexus tso…”  (nqe 11-12a). Tswv Yexus qhia rau Philaj paub hais tias nws yeej tsis muaj cai dabtsi rau ntawm Tswv Yexus thiab tshaj qhov ntawd nws twb raug teem txim lawm! Ua ntej ntawd, thaum nug Tswv Yexus Philaj yeej hnov Tswv Yexus hais tias Nws yog vajntxwv (Yauhas 18:37).

Peb tshawb txhua yam no kom peb nco ntsoov hais tias Tswv Yexus yog Vajtswv Leej Tub uas muaj hwjchim, Nws yog Vajntxwv kav saum Ntuj tiamsis Nws txaus siab hlo muab Nws txojsia los tuag txhiv peb txhua tus (Yauhas 10:11,15). Tsis muaj ib lub hwjchim twg yuav muaj cai yuam tau kom Tswv Yexus tuag. Tswv Yexus hais tias: “Tsis muaj leejtwg yuav txeeb tau kuv txojsia. Kuv txaus siab tso kuv txojsia tseg. Kuv muaj cai tso kuv txojsia tseg, thiab kuv muaj cai muab kuv txojsia rov qab los. Kuv Txiv kom kuv los ua li no” (Yauhas 10:18).

Tswv Yexus yeej muaj hwjchim nqis tau saum ntoo khaublig los tiamsis Nws tsis ua li ntawd. Philaj yeej hais 3 zaug hais tias Tswv Yexus tsis muaj txim (Yauhas 18:38; 19:4, 6), yog vim li cas tus uas tsis muaj txim yuav kam tuag hloov tus muaj txim chaw, tiv kev mob, kev txajmuag, thiab raug ntsia nrog ob tus tubsab saum ntoo khaublig zoo li ntawd? Muaj 2 qhov vimchiv, vim Tswv Yexus ua raws li Leej Txiv tej lus samhwm, haus lub khob uas Leej Txiv muab (Yauhas 12:27; 18:11); thiab vim Tswv Yexus hlub peb heev (Yauhas 15:13).

Hauv lub caij ua koobtsheej nco txog Tswv Yexus raug txomnyem xyoo no, thaum xav txog Tswv Yexus tuag saum ntoo khaublig, peb yuav tsum nco ntsoov hais tias vim Nws txojkev hlub thiaj cia luag muab Nws ntsia rau saum ntoo khaublig xwb tsis yog tej ntsia hlau muab Nws ntsia rau saud. Thov Vajtswv pab kom peb nco ntsoov txog Tswv Yexus txojkev hlub kom peb txawj sib hlub sib pab hauv txojkev hlub tus Tswv pub.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv Yexus! Nyuam yaus ua Koj tsaug vim nyuam yaus tej kev txhaum Koj raug nplawm, thiab raug ua saib tsis taus saum ntoo khaublig. Tus Tswv aw, thov Koj qhia kom nyuam yaus paub hlub Koj thiab niaj hnub ua neej nyob hauv Koj txojkev hlub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Peb puas paub hais tias Tswv Yexus hlub peb npaum li cas thiab peb puas xav txog Tswv Yexus raug ntsia saum ntoo khaublig?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 35

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNIỀM HY VỌNG TRONG CHÚA PHỤC SINH
Bài tiếp theoKyua Khua Yang Khăp Snăk Kơ Ih Leh Anăn Kâo – 29/3/2024