Vì Danh Ngài Mà Làm – 23/8/2019

1630

 

Giê-rê-mi 14:1-7

1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi về sự hạn hán. 2 Giu-đa đương sầu thảm, cửa thành suy bại, chúng nó đều mặc áo đen, ngồi trên đất; và tiếng kêu của Giê-ru-sa-lem vang lên. 3 Những người sang sai kẻ hèn đi tìm nước; đi đến hồ và tìm không được, xách bình không mà trở về; thẹn thuồng xấu hổ, và che đầu lại. 4 Vì cớ đất đều nẻ hết, bởi không có mưa xuống trong xứ, người cầm cày xấu hổ và trùm đầu lại. 5 Nai cái đẻ con ra trong đồng và bỏ đi, vì không có cỏ. 6 Những lừa rừng đứng trên các gò trọi, hít hơi như chó đồng, vì không cỏ nên mắt lòa.
7 Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm! Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm; chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài.

Câu gốc: “Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi” (Ê-sai 48:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tai họa tiếp theo Đức Giê-hô-va cho phép xảy đến với cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem là gì? Tai họa này ảnh hưởng như thế nào với dân Chúa? Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu xin Đức Giê-hô-va hành động dựa trên nền tảng nào? Lý do nào chúng ta có thể kêu xin Chúa hành động vì Danh Ngài?

Lời tiên tri tiếp theo cho biết tuyển dân sẽ phải đón nhận một tai họa lớn, đó là nạn hạn hán. Hình ảnh Giu-đa và cả Giê-ru-sa-lem hiện lên thật thê thảm, với những từ ngữ miêu tả hết sức sống động: sầu thảm, suy bại, mặc áo đen, thẹn thuồng xấu hổ, che đầu lại… Tai họa này bao trùm lên cả con người lẫn súc vật. Những con nai cái đẻ con rồi bỏ đi vì không tìm được thức ăn, những con lừa rừng hoa mắt vì cơn đói hoành hành. Tất cả những điều đó gợi lên một nỗi sầu thảm lớn cho dân tộc. Không chỉ người nghèo thiếu thức ăn nước uống, nhưng những người quyền quý dùng tiền sai người nghèo đi tìm nước uống cũng không tìm được. Một tai họa thật nghiêm trọng vì vừa hạn hán thiếu nước, vừa đói kém vì không thể chăn nuôi, trồng trọt.

Trước tình hình nguy khốn của dân tộc, Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu cầu Đức Giê-hô-va thương xót, xin Ngài hành động để cứu vớt dân Ngài. Điều rất đặc biệt trong lời cầu xin là ông không xin Chúa thương dân của Ngài, hay xin Ngài nhớ đến những tháng ngày họ kính mến Chúa đi trong luật pháp của Ngài…, bởi vì hơn ai hết, Tiên tri Giê-rê-mi nhận biết tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi,… Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm” (câu 7), vì thế nên ông chỉ xưng tội mà không dám cậy vào sự công bình của mình để kêu xin Đức Giê-hô-va. Song ông cậy vào sự thành tín của Chúa, xin Ngài hành động vì Danh Ngài, như chính Ngài đã công bố: “…Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6b,7a).

Không còn bất cứ lời bào chữa nào cho dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về những điều bội nghịch mà họ đối cùng Đức Giê-hô-va. Mặc dù biết hình phạt là xứng đáng với những điều họ đã vi phạm, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn mạnh dạn cầu thay cho dân sự, xin Đức Giê-hô-va hành động vì Danh Ngài. Cũng thế, chúng ta còn sống động bởi vì lòng nhân từ và thương xót của Chúa quá lớn. “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, Cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, Thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:10-11). Hãy ăn năn và mạnh dạn kêu cầu Chúa vì Danh Ngài.

Bạn có kinh nghiệm cầu nguyện với Chúa giống như Tiên tri Giê-rê-mi không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con chúc tụng Danh Ngài là Danh đem đến cho con sự sống và sự trông cậy, xin giúp con luôn nương mình nơi Danh của Ngài, và tiếp tục nhận năng lực từ Chúa để sống đắc thắng cho Danh Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 3.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org