Ua Raws Kev Ncaj Thiab Ua Zoo – 21/1/2024

560

 

 

Pajlug 21:2-3

Nqe cim:

“Ua ncaj ua ncees thiab ua zoo, txaus tus TSWV siab dua coj tej khoom tuaj fij rau Nws” (Pajlug 21:3).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Leejtwg thiaj muaj peevxwm ntaus nqi tau tibneeg lub siab?

–       Ua ncaj thiab ua zoo kom haum tus Tswv siab yuav tsum pib qhov twg tuaj?

–       Yam twg koj yuav tsum tau hloov dhau zaj kawm hnub no?

Tibneeg tsuas pom sab nraud, tsuas yog tus Tswv xwb thiaj pom tseebmeej tagnrho neeg txojkev xav, neeg txojkev paub hauv nruab siab. Pajlug 21:2 rov hais txog Pajlug 16:2, qhia meej hais tias txawm yog tibneeg yuav rov hais tias lawv yog neeg ncaj ncees, yog neeg zoo, tiamsis txawm lawv yuav txawjntse txog qib twg, txawm yuav tau Vajtswv qhia qee yam, li ntawd los lawv tsuas yog paub ib nyuag feem tsawg ntawm lawv thiab lwm tus txojkev xav xwb (Pajlug 20:5). Tsuas muaj tus Tswv tib leeg xwb thiaj yog tus pom tshab nrho hauv peb lub neej, Vajtswv xwb thiaj muaj peevxwm ntaus nqi tau neeg lub siab.

Los ntawm kev xav hauv siab, neeg yuav ua tshwm tawm sab nraud. Tus muaj txojkev xav zoo thiaj ua tawm tes haujlwm ncajncees. Tsuas yog tej haujlwm ncajncees thiab zoo thiaj haum tus Tswv siab xwb. Tus Tswv ntaus nqi tes haujlwm zoo ntawm ib tug neeg muaj nqis dua tej khoom uas nws fij rau Vajtswv (nqe 3). Qhov no tsi tau txhais hais tias tes haujlwm fij khoom tsis tseemceeb, tiamsis Vajtswv Txojlus xav qhia rau peb paub tias tej khoom fij, tej kev cai hauv kev ntseeg tsuas muaj qabhau thaum tus neeg fij khoom muaj lub siab xav zoo thiab tes haujlwm ncajncees. Vajtswv paub ib puas tsav yam txij li peb kev xav mus rau tej haujlwm peb ua. Tibneeg pom thiab ntaus nqi sab nraud xwb, tiamsis Vajtswv pom hauv neeg lub siab ( I Xamuyees 16:7). Vim li ntawd, Vajtswv cov menyuam yuav tsum ua neej ncajncees li Nws Txojlus qhia kom peb lubneej thiaj haum Nws siab.

Tswv Yexus tsis yog tsuas xav kom Vajtswv cov menyuam qhia tshwm tej haujlwm zoo los ntawm lo lus, kev cai ntseeg xwb, tiamsis yuav tsum qhia tshwm txojkev ua zoo thiab ncajncees txij li hauv txojkev xav mus rau tes haujlwm tshwm sab nraud. Tus Tswv qhia meej tias yog peb tsis ua zoo dua cov xibhwb qhia kevcai thiab cov Falixais, uas yog cov neeg coj kevcai ces peb yeej mus tsis tau Vajtswv lub Tebchaws ib zaug li (Mathais 5: 20). Thov Vajtswv pab kom peb ua txhua yam los ntawm nplooj siab uas hlub Vajtswv. Mus tom tuamtsev, fij khoom qhov txhia chaw yog yam zoo, tiamsis txhob xav tias “coj cai” ces txaus lawm, fij khoom ces yog ua tiav kev cai lawm. Vajtswv paub meej qhov uas peb tuaj rau hauv tuamtsev, paub meej peb txojkev xav thaum peb fij khoom. Vajtswv xav kom peb mus pehawm Nws los ntawm nplooj siab hlub Nws, fij khoom vim paub nco Nws txiaj ntsig. Peb txhua tus yuav tsum ua neej ncajncees los ntawm lub siab lees paub hais tias Vajtswv yog tus Tswv.

 

Thov Vajtswv

Vajtswv, thov Koj zam txim rau menyuam vim muaj ntau zaug tau ua neej tsis ncaj rau Koj thiab rau lwm tus. Thov pab kom nyuas yaus txawj hlub Koj los ntawm kev xav thiab tes haujlwm, ua neej ncajncees haum Koj siab txhua hnub. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus Khetos lub npe thov, Amees.

Puas muaj tej yam kev xav lossis tes haujlwm twg uas peb tabtom zais tibneeg, zais Vajtswv, tsis ua neej zoo thiab ncajncees li Vajtswv lub siabnyiam?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chiv Keeb 21

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTôn Trọng Thân Thể Và Danh Dự – 20/1/2024
Bài tiếp theoHlue Ngă Klei Djŏ leh anăn Klei Kpă – 21/1/2024