Txojkev Hlub Pub Rau Haivneeg – 2/7/2022

709

 

Loos 9:1-5

Nqe cim:

“Kuv yog tus uas ntseeg Yexus Khetos, tej lus uas kuv hais, kuv hais tseeb xwb kuv tsis dag; Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv kav kuv lub siab ua rau kuv paub hais tias tej lus uas kuv hais, kuv yeej tsis dag. Kuv nyuaj siab kawg li, rau qhov kuv txhawj kuv haivneeg heev.” (Loos 9:1-2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Timthawj Paulus tabtom hnov licas thaum xav txog cov Yixalayees lubneej sab ntsujplig?
  • Txojkev hlub tseeb no tau qhia tshwm licas?
  • Yam tseemceeb ntawm tus ua timkhawv rau Tus Cawmseej yog dabtsi?

Yixalayees yog ib haivneeg tshwjxeeb, lawv tau Vajtswv pub tej koobhmoov uas txhua haivneeg puavleej ntshaw (nqe 3-4). Lawv yog haivneeg Yixalayees, yog haivneeg tau coglus tseg, thiab kuj yog haivneeg tau Vajtswv xaiv los ua Vajtswv cov menyuam lawm”, qhov no tsis yog hais txog kev cawmdim rau txhua tus, tiamsis xav hais txog Vajtswv txojkev saibxyuas, tsomkwm tshwjxeeb pub rau lawv (Yaxayas 46:3-4). Cov Yixalayees tau Vajtswv qhia Nws “lub tshwjchim uas ci ntsa iab” rau lawv (Khiavdim 16:10). Lawv kuj yog haivneeg uas tau “Vajtswv coglus” (Chivkeeb 12:2-3; Khiavdim 24:8; II Xamuyees 7:12-16). Lawv tau Vajtswv pub “txoj kevcai”, yog ib txoj kevcai uas muaj txaus kawg nkaus, muaj lus cogtseg hais tias, yog lawv ua raws ces tsis yog lawv tsuas tau tej koobhmoov sab ntsujplig xwb, tiamsis tseem yuav tau vammeej sab nqaij tawv thiab (II Kevcai 27-28). Tsis tas li ntawd xwb, cov Yixalayees tseem muaj kev pehawm Vajtswv, ua yamntxwv txog tej yam tseeb nyob sab ntsujplig (Henplais 8:5). Lawv kuj tau tus Tswv “coglus tseg” (Yelemis 31:31-34; Tes Haujlwm 2:39). “Lawv yog cov Henplais tej yawgkoob uas nto moo lug tej xeebntxwv” xws li Anplahas, Ixaj, Yakhauj, thiab los ntawm cov yawgkoob no, thiaj muaj tej lus samhwm thiab tej lus cogtseg. Thiab qhov kawg lawv yog haivneeg uas tau xaiv los yug “Yexus Khetos”.

Tiamsis haivneeg uas tau puv npo tej koobhmoov no kuj yog haivneeg uas muab Tus Mexiyas ntsia rau saum tus ntoo khaublig thiab tsimtxom Nws tej tubtxib xws li Timthawj Paulus. Txawm cov Yixalayees tawv ncauj thiab ua phem, los Timthawj Paulus hais tias: “Kuv nyuaj siab kawg li, rau qhov kuv txhawj kuv haivneeg heev” thiab nws hais tias “yog Vajtswv foom tsis zoo rau kuv thiab muab kuv cais tawm ntawm Yexus Khetos mus los kuv yeej txaus siab, tsuav yog kuv haivneeg tau los nrog Vajtswv sib raug zoo xwb.” (nqe 2-3). Raug Vajtswv foom tsis zooyog hais txog qhov uas raug tsawm foom, raug tu ncua kev sib raug zoo, raug cais tawm ntawm Tus Cawmseej mus. Lossis hais dua lwm seem ces yog plam txojkev cawmdim ntag! Paub tseeb hais tias ntawm no tsis yog yam uas Timthawj Paulus xav tau tiamsis tsuas yog qhov kev xav hauv nws lub siab xwb. Yog ib tug qhia sab kev ntseeg, Timthawj Paulus yeej paub hais tias txojkev cawmdim Vajtswv pub yuav tsis ploj mus, tiamsis nyob ntawm no nws xav hais txog nws txojkev hlub pub rau haivneeg Yixalayees, ntawd yog hais txog kev xav, kev hlub, tsis yog hais txog kev ntseeg. Timthawj Paulus nkag siab qhov tseemceeb thiab muaj nqis ntawm txojkev cawmdim, tiamsis nyob ntawm no qhia pom txog nws txojkev hlub pub rau cov Yixalayees uas yuav raug puastsuaj, ua rau nws txaus siab muab yam tseemceeb tshajplaws hauv nws lubneej los pauv rau lawv, txawm lawv yuav ntxub thiab tsis txais yuav nws.

Ntawm no yog nplooj siab uas cov tawm mus qhia Txojmoo Zoo yuav tsum muaj. Ib zaj tshawb fawb lossis tshau tau peb txojkev ntseeg yog qhov uas peb puas kub siab lug mus tshajtawm Txojmoo Zoo rau cov uas tsis tau ntseeg.

Peb puas ntshaw kom peb haivneeg tau txais txojkev cawmdim?

Tus Tswv, thov zamtxim rau nyuam yaus vim nyuam yaus tsis tau hlub tus kheej haivneeg tas siab. Thov Vaj Ntsujplig pub nyuam yaus muaj siab kub lug mus tshajtawm Txojmoo Zoo rau lwm tus. Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Phau Ntawv Nkauj 104

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Của 7 Hội Thánh Tại TP. HCM
Bài tiếp theoKlei Khăp Kơ Găp Djuê – 2/7/2022