Klei Khăp Kơ Găp Djuê – 2/7/2022

680

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 9:1-5

Êlan kliăng: “Kâo blŭ klei sĭt nik hlăm Krist, kâo amâo luar ôh; hŏng Yang Mngăt Jăk ai tiê kpă kâo hưn bi sĭt kơ ai tiê kâo ênguôt êdimi leh anăn rŭng răng nanao.” (Rôm 9:1-2).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei kčŭt ai tiê khua ƀĭng kna Y-Pôl tơdah ñu mĭn kơ klei jing hlăm klei hdĭp mngăt phung Israel? Si klei bi êdah kơ klei khăp sĭt kpă anei? Ya mta jing klei yuôm kơ pô hưn bi sĭt kơ Yang Krist?

Israel jing sa găp djuê mdê hĭn, Aê Diê brei kơ diñu bŏ dlai klei pap tơl jih jang găp djuê mkăn hmăng hmưi čiăng dưi mâo (êlan 3-4). Diñu jing “phung Israel”, jing phung mâo klei bi mguôp, leh anăn wăt “mâo klei dưi jing anak rông ba”, amâo djŏ lač kơ klei bi mtlaih kluôm ôh, ƀiădah kñăm lač kơ klei răng mgang, kiă kriê mdê hĭn Aê Diê pioh kơ diñu (Y-Êsai 46:3-4). Diñu mâo “klei guh kơang”, jing klei guh kơang Aê Diê dôk mbĭt ti krah phung ƀuôn sang Ñu (Klei Kbiă 16:10). Diñu ăt jing phung ƀuôn sang mâo “klei bi mguôp” mơh (Klei Mphŭn Dơ̆ng 12:2-3; Klei Kbiă 24:8; II Y-Samuel 7:12-16). Brei kơ diñu mâo “klei bhiăn”, sa klei bhiăn kluôm ênŭm, mbĭt hŏng klei ƀuăn tơdah diñu gưt asăp, hơêč hmưi kơ diñu amâo djŏ knŏng hlăm klei hdĭp mngăt ôh ƀiădah wăt klei mdrŏng sah đĭ kyar hlăm mnơ̆ng dhơ̆ng (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 27-28). Hĭn kơnăn mơh, diñu mâo “klei kkuh mpŭ”, jing rup klei sĭt nik mngăt myang bi êdah kơ phung ƀuôn sang Israel (Hêbrơ 8:5). Wăt brei kơ diñu “klei ƀuăn” (Y-Yêrêmi 31:31-34; Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:39). Diñu jing “phung kbiă hriê mơ̆ng phung aê phŭn” Y-Abraham, Y-Isăk, Y-Yakôp, leh anăn mơ̆ng phung aê phŭn anei yơh, mkŏ mjing klei bi mguôp leh anăn klei ƀuăn. Leh anăn ti knhal tuč ruah găp djuê diñu pioh kơ “Yang Krist kbiă hriê” tui si kđeh.

Ƀiădah ăt găp djuê bŏ hŏng klei pap anei yơh jing găp djuê pơ̆ng msei kđĭn Yang Mêsi leh anăn ngă jhat kơ phung dĭng buăl Ñu msĕ si khua ƀĭng kna Y-Pôl. Amâo uêñ ôh kơ klei khăng ai tiê leh anăn klei jhat ƀai phung Israel, khua ƀĭng kna Y-Pôl lač snei: “ai tiê kâo ênguôt êdimi leh anăn rŭng răng nanao” leh anăn ñu hmăng hmưi “tơdah dưi kâo čiăng jing mnuih Aê Diê tăm pah tơl ktlah mơ̆ng Krist dưn kyua phung ayŏng adei kâo, phung găp djuê kâo tui si kđeh êrah” (êlan 2-3). “Bi ktlah” tui si klei mblang phŭn jing klei tăm pah, mjưh klei bi mguôp, bi klah hŏng Yang Krist. Blŭ mdê jing luč klei bi mtlaih! Sĭt nik klei anei amâo djŏ jing klei khua ƀĭng kna Y-Pôl čang hmăng ôh ƀiădah knŏng klei bi mĭn hlăm klei mĭn ñu pô. Jing sa čô knhâo hlăm bruă klei đăo, ñu thâo klei bi mtlaih Aê Diê brei amâo dưi luč ôh, ƀiădah tinei ñu čiăng lač kơ ai tiê ñu hŏng phung Israel, jing klei bluh ai, klei khăp, amâo djŏ kơ bruă klei đăo ôh. Khua ƀĭng kna Y-Pôl thâo săng klă kơ ênoh leh anăn klei yuôm bhăn kơ klei bi mtlaih ƀiădah tinei brei ƀuh klei khăp ñu hŏng phung Israel dôk rai luč, ngă kơ ñu dưi hmiêt mkăp bi mlih klei yuôm bhăn hĭn kơ klei hdĭp ñu, wăt tơdah diñu bi êmut leh anăn amâo tŭ jum ñu dưn mơh.

Anei jing ai tiê brei jih jang phung hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk bi mâo hĕ. Sa hlăm lu klei bi êmuh jăk hĭn čiăng thâo kơ si klei đăo drei dôk jing, si ngă pui ai tiê hur har adôk čuh trơ̆ng djăp mơ̆ kơ drei ba Klei Mrâo Mrang Jăk kơ phung ka đăo?

Si ngă drei dôk êpa mhao kơ klei bi mtlaih kơ găp djuê drei mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih pap brei kơ kâo đa kyua kâo ka jih ai tiê khăp kơ găp djuê ƀuôn sang kâo ôh. Akâo kơ Yang Mngăt Jăk čuh bi trơ̆ng êlah pui hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk hlăm kâo, čiăng kơ kâo hur har hiu hưn klei khăp Khua Yang kơ lu mnuih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 104:1-35

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxojkev Hlub Pub Rau Haivneeg – 2/7/2022
Bài tiếp theoTình Yêu Dành Cho Dân Tộc – 2/7/2022