Txhob Ntseeg Ua Xyem Xyav – 20/9/2022

587

 

 

Mathais 11:2-6

Nqe cim:

Tus uas ntseeg Kuv, tus ntawd tau koob hmoov” (Mathais 11:6).

 

Lus nug rau sawvdaws xav: Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej tabtom nyob qhov twg, vim li cas nws txib nws cov thwjtim tuaj cuag Yexus? Yauhas cov thwjtim nug Tswv Yexus yam dabtsi? Tswv Yexus teb lawv li cas? Peb kawm tau yam dabtsi hauv zaj lus no?

Thaum Tswv Yexus pib ua haujlwm nyob rau cheemtsam Kalilais, ces Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej raug vajntxwv Helauj Atinpas ntes coj mus kaw hauv tsev lojcuj, vim Yauhas tawmtsam qhov uas vajntxwv yuav nws tus kwv tus pojniam Helaudias los ua pojniam. Thaum raug kaw hauv tsev lojcuj, Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej hnov tej haujlwm uas Tswv Yexus ua, tej txujci tseemceeb thiab tej lus uas Yexus qhia. Yauhas thiaj txib nws cov thwjtim tuaj nug Tswv Yexus hais tias: Thov koj qhia rau peb saib koj puas yog tus uas Yauhas hais tias yuav los, lossis peb tseem yuav tos dua lwm tus?Peb yeej paub tias Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej yog tus uas paub tus Tswv Yexus zoo, vim Yauhas yog tus uas qhia Yexus rau nws cov thwjtim, Yauhas 1:29 hais tias: Hnub tom qab, Yauhas pom Yexus taug kev tuaj rau ntawm nws, Yauhas hais tias, Tus no yog Vajtswv tus menyuam yaj uas yuav ris neeg ntiajteb lub txim!Thiab Yauhas yog tus pom Vajtswv Vaj Peb Leeg tshwm rau lub sijhawm nws ua kevcai raus dej rau Tswv Yexus hauv tus dej Yauladees (Malakaus 1:10-11). Tiamsis vim li cas Yauhas tus uas muab neeg ua kevcai raus dej tseem tuaj nug Yexus li ntawd? Cov tub txhais Vajluskub hais tias vim yog Yauhas tos ntev hli lawm tsis pom Yexus tes haujlwm tawg paj txi txiv raws li Yauhas twb qhia txog Yexus. Zaum no nyob hauv tsev lojcuj lawm, Yauhas tso neeg tuaj nug yeej yog lawm, nws cheemtsum tau kev txhawb zog, muaj kev ntseeg ruaj khov.

Tswv Yexus tsis teb kiag tamsim ntawd rau Yauhas tiamsis Nws rho Vajtswv Txojlus hauv Yaxayas 35:4-6; thiab 61:1 los qhia hais tias Nws yog tus Mexiyas uas Vajtswv Txojlus Phau Qub hais txog. Tswv Yexus qhia rau Yauhas thiab peb txhua tus paub, Tus uas ntseeg Kuv, tus ntawd tau koob hmoov”. Qhov uas ua tsis taus siab ntev tos tus Tswv txojkev npaj yuav ua rau peb muaj lus nug, ua xyem xyav thiab ua yuam kev.

Nimno, tos tus Tswv lo lus teb ntev dhau, muaj tej kev tsis ncaj ncees los raug tsis pom tus Tswv pab, kuj ua rau peb ua tsis taus siab ntev thiab ua xyem xyav txog Vajtswv txojkev hlub, kev ncaj ncees thiab Nws txojkev npaj. Tej zaug peb tabtom ua xyem xyav txog tus Tswv cov lus cog tseg hais tias Nws yuav rov qab los, vim peb tos ntev dhau, thiab tus cwjpwm ua xyem xyav yoojyim ua rau peb tsis nco npaj tus kheej tos hnub tus Tswv rov qab los lawm. Thaum peb ua xyem xyav ces peb tej kev xav, kev hais lus, ua haujlwm yuav ua rau peb yuam kev lossis ua rau ntau leej yuam kev txaus ntshai kawg nkaus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov Koj cawm nyuam yaus tawm hauv qhov kev ua xyem xyav txog Koj txojkev npaj, lub siab nyiam thiab Koj txojkev hlub los. Thov Koj pub kom nyuam yaus muaj txojkev ntseeg ruaj khov rau Koj tej lus cog tseg. Amees.

Puas muaj yam dabtsi peb tabtom nug, ua xyem xyav txog tus Tswv txojkev hlub thiab Nws txojkev npaj hauv peb lub neej?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yaxayas 10:27-11:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTP. HCM: Lễ Tấn Phong Cho 7 Mục Sư Nhiệm Chức Khu Vực II
Bài tiếp theoĐăm Ngă Soh Kyua Đing Ôh – 20/9/2022