Đăm Ngă Soh Kyua Đing Ôh – 20/9/2022

780

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 11:2-6

Êlan kliăng: “Jăk mơak yơh hlei pô amâo têč hnêč ôh kyua kâo.” (Y‑Mathiơ 11:6)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk Y-Yôhan dôk, ya ngă ñu brei phung ƀĭng kna nao bi tuôm hŏng Khua Yang Yêsu? Ya klei phung ƀĭng kna Y-Yôhan êmuh Khua Yang Yêsu? Si Khua Yang Yêsu wĭt lač? Ya klei hriăm drei mâo hlăm klei yăl dliê anei?

Hlăk Khua Yang Yêsu mphŭn ngă bruă ti Galilê, snăn mtao Hêrôt Antiba mă Y-Yôhan kyua ñu lač kơ klei bi dôk ung mô̆ plah wah mtao hŏng mô̆ adei mtao jing H’Hêrôđia. Hlăk arăng krư̆ hlăm war mnă, Y-Yôhan hmư̆ leh kơ bruă Khua Yang Yêsu ngă leh kơ kei myang leh anăn klei Ñu mtô. Ñu tiŏ nao phung ƀĭng kna nao êmuh Khua Yang Yêsu snei: “Ih jing Pô srăng hriê mơ̆, amâodah hmei srăng dôk guôn Pô mkăn?” Hĭn kơ pô mkăn, drei thâo Y-Yôhan thâo klă kơ  Khua Yang Yêsu kyua ñu pô hưn mthâo Khua Yang kơ phung ƀĭng kna Ñu hlăm Hră Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan 1:29 snei: “Hruê mgi Y-Yôhan lŏ ƀuh Yêsu hriê kơ ñu leh anăn ñu lač, “Nĕ anei, Êđai Biăp Aê Diê, Pô lăm hĕ klei soh lăn ala” Leh anăn ñu ăt ƀuh klei Tlâo Yang dôk mbĭt hlăk êjai ñu ngă Ƀaptem kơ Khua Yang Yêsu ti êa krông Yurdan (Y-Markôs 1:10-11). Ƀiădah ya ngă Y-Yôhan lŏ êmuh kơ Khua Yang Yêsu snăn? Phung ksiêm hriăm Klei Aê Diê Blŭ brei thâo năng ai ñu dôk guôn lu mlan leh ƀiădah dŭm bruă Khua Yang Yêsu ngă leh ăt ka ƀuh klei tŭ dưn msĕ si ñu hưn leh kơ Khua Yang. Ară anei hlăk dôk hlăm war mnă, klei ñu êmuh ăt khăng mâo mơh, ñu čiăng klei bi juh, lŏ bi mklă kơ klei đăo pô.

 Khua Yang Yêsu amâo wĭt lač tlă anăp kơ Y-Yôhan ôh ƀiădah Ñu mă hlăm hră Y-Êsai 35: 4-6; leh anăn 61:1 čiăng bi êdah Ñu jing Yang Mêsi hlăm Klei Bi Mguôp Hđăp čih leh. Khua Yang Yêsu mñă kơ Y-Yôhan leh anăn ăt mñă kơ jih jang drei, “Jăk mơak yơh hlei pô amâo têč hnêč ôh kyua kâo.” Klei kƀah thâo gĭr kơ hdră Aê Diê srăng ba klei êmuh, đing leh anăn srăng ngă soh.

 Hruê anei sĭt dôk guôn klei wĭt lač Khua Yang sui đei, hlăk găn klei amâo mtăp mđơr hlăm klei hdĭp ƀiădah ăt kăn ƀuh Khua Yang đru brei, drei ăt kƀah klei thâo gĭr leh anăn đing kơ klei khăp, klei kpă ênô leh anăn hdră Aê Diê. Năng ai drei dôk đing klei ƀuăn kơ klei Khua Yang Yêsu lŏ hriê kyua dôk guôn sui đei, leh anăn knuih đăo đing ênưih ngă kơ drei amâo lŏ mđing mprăp klei hdĭp pô dôk guôn hruê Khua Yang lŏ hriê ôh. Hlăk drei đing snăn dŭm klei mĭn, klei blŭ, bruă ngă drei amâo djŏ knŏng ngă soh kơ drei pô ôh ƀiădah ăt bi soh kơ lu phung mkăn, ba klei jhat lu snăk.

Mâo mơ̆ ya klei dôk ngă kơ drei êmuh, đĭng kơ klei khăp leh anăn hdră Khua Yang brei hlăm klei hdĭp pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih ktŭng kâo kbiă mơ̆ng klei rŭng răng huĭdah bi soh kâo kyua đing kơ hdră, klei ih čiăng leh anăn klei khăp Ih hlăm klei hdĭp pô. Akâo kơ Ih đru kâo dôk kjăp hlăm klei Ih ƀuăn čiăng kâo mơak hdĭp wăt hlăm ya boh klei mâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Êsai 10:27 – 11:16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Ntseeg Ua Xyem Xyav – 20/9/2022
Bài tiếp theoĐừng Vấp Phạm Vì Nghi Ngờ – 20/9/2022