Txhob Cia Yus Tsis Muaj siab Npuab – 13/8/2022

480

 

 

Henplais 2:1

 

Nqe cim:

“Yog li ntawd peb yuav tsum hajyam ua tib zoo khaws tej lus tseemceeb uas peb tau hnov los lawm cia zoo zoo, peb thiaj li yuav muab siab npuab tej lus ntawd.” (Henplais 2:1)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Txhob cia yus tsis muaj siab npuab yog li cas?
  • Tus uas lub neej sab ntsujplig tsis muaj siab npuab lawm yog li cas?
  • Yuav ua cas peb thiaj tsis yog tus tsis muaj siab npuab Vajtswv?

Peb paub zoo hais tias, yog lub nkoj daws hlua khi ntawm tus tswg lawm ces yeej yuav raug cua ntaus kuav mus deb ntug xwb, lossis ib tug neeg da hiav yog tsis ceebfaj ces raug ntxhee dej kuav mus rau qhov tob thiab thaum kawg raug tuag los muaj. Kx John Piper piv lub neej hauv ntiajteb zoo li nyob nrog ntxhee dej uas yuav kuav tibneeg mus rau kev tuag ibtxhis. Tus sau phau Henplais hais txog tus ntseeg uas sab ntsujplig tsis muaj siab npuab yog “tsis khaws tej lus tseemceeb cia” lossis tso yam uas yus ntseeg thiab cia siab rau tseg, mus ua raws li ntiajteb nyiam uas coj mus ti rau kev puas tsuaj.

Nqe Vajluskub hnub no pib lo lus “Yog li ntawd”, yog lo lus txua tej uas hais ua ntej hauv tshooj 1 los lawd, uas yog Vajtswv twb qhia Nws rau sawvdaws paub los ntawm tej uas Vajtswv tsim tseg thiab Vajtswv npaj kev cawm dim rau tibneeg los ntawm Tswv Yexus lawm. Thaum zaj no qhia tshwm meej lawm, cov uas tsis quav ntsej lees yuav, ces yuav tau sau tej uas txaus ntshai ib hnub.

Niaj hnub nimno muaj ib txhia lub koom haum suav hais tias yog ntseeg Yexus tiamsis lawv tsis muab siab npuab qhov tseeb, tsuas ua kom raws li kev txawj ntse tiam tshiab thiab ua kom haum sawvdaws siab xwb. Muaj tej lub koom haum lees hais tias yog cov ntseeg Yexus tiamsis lawv tsis ntseeg hais tias Vajluskub yog Vajtswv Txojlus uas tsis yuam kev ib zaug li, lawv pab cov neeg uas tawm tsam Vajtswv Txojlus txwv. Lawv tso cai rau txiv neej yuav txiv neej thiab pojniam yuav pojniam, tua me nyuam hauv plab, thiab txhia thawj tseem khav hais tias lawv yog tus sib yuav tus zoo li lawv lawm ntag. Tej zaum peb kuj tau pom muaj tej tus ntseeg chiv thawj muab siab rau ntseeg, rau siab ua Vajtswv haujlwm, tiamsis tsis ntev lawv tsis kub siab zuj zuj thiab thaum kawg lawv ua tus tsis ntseeg lawm los muaj.

Yog li ntawd peb yuav ua cas thiaj tsis yog tus uas “tsis muaj siab npuab” thiab qaij dhau kev puas tsuaj yuav los tom ntej no? Tus sau phau Henplais ntuas hais tias: “peb yuav tsum hajyam ua tib zoo khaws tej lus tseemceeb uas peb tau hnov los lawm cia zoo zoo”. “Khaws cia” yog txais yuav muab los ua zoo xav thiab ceev ruaj ruaj. “Tej lus tseemceeb uas peb tau hnov” yog Vajtswv tej lus uas taw kev rau peb paub Vajtswv, yog lub chaw rau peb cog kev ntseeg. Vajtswv tau hais rau Yausuas hais tias: “Thaum sawvdaws tuaj ua ke pehawm kuv, yuav tsum muaj neeg nyeem kuv phau Kevcai rau sawvdaws mloog” (Yausuas 1:8a). Cia los nyeem, kawm thiab xav txog Vajtswv Txojlus txhua hnub thiab ua tib zoo xyaum ua raws li tej lus ntawd qhia. Vajtswv Txojlus yuav zoo li “txoj hlua khi rau tus tswg ntawm sab ntsujplig” ua rau peb kovyeej qhov uas tsis muaj siab npuab.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, nyuam yaus uas Koj tsaug uas muaj Koj Txojlus thiab Vaj Ntsujplig taw qhia kev ua neej. Thov Koj pab kom nyuam yaus zeem meej kev dag ntxias hauv ntiajteb thiab pab nyuam yaus ua tau lub neej cog ruaj rau koj thiaj tsis raug kev puas tsuaj. Amees.

Peb puas “khaws tej tseemceeb uas peb hnov cia zoo zoo” los ntawm kev nyeem, kawm thiab xav txog Vajtswv Txojlus txhua hnub lawm tau?

 

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Pajlug 18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà H’YER
Bài tiếp theoRăng Huĭdah Klah Đuĕ – 13/8/2022