Răng Huĭdah Klah Đuĕ – 13/8/2022

824

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 2:1

Êlan kliăng: “Kyuanăn brei drei mđing knga jăk hĭn kơ klei drei hmư̆ leh, huĭdah drei srăng klah đuĕ mơ̆ng klei anăn. ” (Hêbrơ 2:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mblang klah đuĕ? Mnuih klah đuĕ hlăm klei hdĭp mngăt si srăng jing? Si drei ngă čiăng đăm klah đuĕ?

Drei amâo bi kngăr ôh rup sa boh mran tloh hĕ mnơ̆ng kă mkơ̆ng mđung hiu kbưi mơ̆ng hang, amâodah mâo mnuih dôk mnei êa ksĭ djĕ ti hang, kyua amâo mđing snăn êa poh yă mđung đuĕ kbưi, leh anăn truh kơ klei djiê ênguôt hnĭng. Khua pô mtô John Piper bi hmô klei hdĭp ti krah lăn ala anei amâo djŏ jing êa ênao kriêp ênang ôh ƀiădah jing êa krông dôk đoh nao kơ anôk rai luč. Pô čih hră Hêbrơ hưn mdah mnuih klah đuĕ hlăm klei hdĭp mngăt jing mnuih “amâo uêñ” amâodah dlăng hơăi mang kơ “klei bi mtlaih prŏng snăn”, čiăng lač đuĕ kbưi mơ̆ng anôk ñu dôk jăk siam leh anăn nao yư̆ yư̆ kơ anôk rai luč hlŏng lar.

Êlan Klei Aê Diê Blŭ anei kčưm dơ̆ng hŏng boh blŭ “kyuanăn”, bi mguôp pô dlăng hră hŏng mta klei hưn mdah êlâo anăn hlăm kdrêč 1, čiăng lač Aê Diê bi êdah Ñu Pô, hdră hrih mjing leh anăn klei Ñu bi mtlaih hlăm Khua Yang Yêsu. Tơdah klei sĭt nik anei hưn mdah leh, leh anăn bi sĭt djăp ênŭm, klă mngač snăn phung mnuih čŏng čiăng hngah, wir rŏng klah đuĕ srăng tŭ boh huĭ mduĭ yơh.

Hruê anei mâo đa đa êpul klei đăo pia jing phung đăo kơ Krist mơh, dôk klah đuĕ mơ̆ng klei sĭt nik kyua diñu brei knhuah mĭn mrâo mrang mơ̆ng phung tui hlue klei đăo êngiê đoh ktŭng. Mâo đa đa êpul klei đăo pia diñu pô jing phung anak Aê Diê ƀiădah amâo đăo kơ hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ jing Klei Blŭ amâo mâo klei čhuai ôh mơ̆ng Aê Diê, diñu čhuk ai hŏng klei bi dôk êkei hdơ̆ng êkei, mniê hdơ̆ng mniê, klei bi mdjiê hđeh ĭ hlăm tian, hĭn mơh tơl mâo pô djă bruă gĭt gai êpul klei đăo hưn ktưn ñu pô jing mnuih bi khăp hdơ̆ng êkei leh anăn amâo mâo klei hêñ guam ôh hưn mdah êkei “pô ñu dôk”. Năng ai drei tuôm ƀuh mơh mâo pô hlăk êlâo hur har snăk bruă Sang Aê Diê ƀiădah ƀrư̆ jing êăt êjai tơl klah đuĕ kbưi mơ̆ng Aê Diê leh anăn ti knhal tuč khut khat hngah kơ Aê Diê.

Snăn si drei ngă čiăng đăm “klah đuĕ” leh anăn tlaih mơ̆ng klei bi kmhal huĭ mduĭ anei? Klei mtă mtăn mơ̆ng pô čih hră Hêbrơ “brei drei mđing knga jăk hĭn kơ klei drei hmư̆ leh”. “Mđing knga jăk hĭn” čiăng lač djă pioh hŏng klei răng hĭn, sĭt êmĭt hĭn. “Klei drei hmư̆ leh” yơh jing klei sĭt nik atăt drei nao kơ Khua Yang, anăn jing hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ leh anăn êlan klei đăo phŭn đru drei mjing atur klei đăo. Aê Diê Pô lač leh kơ Y‑Yôsuê snei: “Hdruôm hră klei bhiăn anei đăm bi mđuĕ kbưi mơ̆ng ƀăng êgei ih ôh, brei ih ksiêm dlăng hruê mlam snăn kơh ih dưi răng čiăng ngă tui hlue jih klei čih leh hlăm anăn” (Y‑Yôsuê 1:8a). Brei drei răk dlăng, hriăm, ksiêm mĭn Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê leh anăn gưt ngă hŏng klei răng. Klei Aê Diê blŭ jing “mnơ̆ng mkơ̆ng kă kơ mngăt” krơ̆ng drei đăm klah đuĕ ôh.

Si ngă drei dôk “mđing knga jăk hĭn kơ klei drei hmư̆ leh” mơ̆ng klei răk dlăng, hriăm, ksiêm mĭn leh anăn gưt ngă hluê Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê čiăng đăm klah đuĕ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni lač jăk kơ Ih brei klei Ih Blŭ leh anăn Yang Mngăt Jăk čiăng atăt gai klei hdĭp kâo. Akâo Khua Yang đru kâo thâo kral klei mplư mơ̆ng lăn ala anei leh anăn đru kâo thâo răng kă kjăp klei hdĭp kâo hlăm Khua Yang čiăng đăm klah đuĕ kơ anôk rai luč.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Hriêng 18:1‑24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTxhob Cia Yus Tsis Muaj siab Npuab – 13/8/2022
Bài tiếp theoĐừng Để Bị Trôi Lạc – 13/8/2022