Tus Tswv Yog Vajntxwv Ntawm Tej Vajntxwv – 14/1/2024

1931

 

 

Pajlug 21:1

Nqe cim:

“Tus TSWV tswj vajntxwv lub  siab yoojyim ib yam li Nws tswj tus dej” (Pajlug 21:1).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Nqe Vajluskub uas nyob saud qhia txog Vajntxwv lub siab nyob hauv tus TSWV txhais tes yog li cas?

–       Tus Tswv lub hwjchim uas tswj tej Vajntxwv tau qhia tshwm li cas?

–       Koj siv zaj kawm no rau yus tus kheej li cas?

Nqe Vajluskub Pajlug 21:1 qhia kom peb paub hais tias, tus Tswv yog Vajntxwv ntawm tej Vajntxwv. Txawm hais tias hauv tibneeg lub siab yuav xav, yuav npaj thiab yuav ua dabtsi, txawm hais tias tej Vajntxwv yuav muaj hwjchim npaum twg, hauv lawv lub siab yuav npaj kev tswjhwm kav tebchaw li cas los, txhua tus tibneeg thiab txhua tus Vajntxwv puavleej yog tus Tswv li.  Tus Tswv yog tus uas tuav thiab kav tagnrho txhua tsavyam huv tibsi.

“Vajntxwv lub siab nyob hauv tus Tswv txhais tes”  qhia tau hais tias, Vajntxwv muaj hwjchim dua tej pejxeem, tiamsis tus Tswv yog tus tswj txhua yam uas Vajntxwv yuav ua. Muaj ib zaj lus pivtxwv hais tias, “zoo ib yam li tus dej ntws” yog hais txog koob hmoov thiab kev ruaj khov rau Vajntxwv. Cov neeg uas nyob hauv Mexuputamias thiab Iziv tebchaws hnub thaud, lawv muaj dej coj los ywg txiv hmab txiv ntoo, ua liaj ua teb mas yog lawv muab tus dej tauv ua pas thiab khawb kwj kom dej ntws los ywg liaj teb. Nyob hauv lo lus piv hauv nqe 1a lub  ntsiab txhais hais tias, Vajtswv muaj hwjchim yuav hloov tau txhua yam ntawm Vajntxwv kom mus raws li tus Tswv lub siab nyiam.

Txij li thaum ub los txog niaj hnub nimno, tagnrho txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no, tibneeg lub neej puavleej raug ua raws li tej Vajntxwv thiab tej nomtswv hais. Tej vajntxwv ntse thiab paub ntshai Vajtswv ces cov pejxeem ua neej nyob kaj siab lug. Vim li ntawd, tus ntseeg uas tau los ua thawjcoj mas yuavtsum tau txo hwjchim, lees paub Vajtswv, pehawm Vajtswv thiab ua raws li Vajtswv hais. Tus uas ua thawjcoj nws yuatsum paub hais tias, tus Tswv muaj hwjchim yuav hloov tau txhua yam ntawm tibneeg thiab tus Tswv yuav foom koobhmoov rau tus uas hwm tus Tswv. Dhau ntawd, tus uas yog pejxeem nws yuav tsum mloog tej nomtswv lus los ntawm yam uas tsis tawm tsam yus txojkev ntseeg, thiab thov Vajtswv pab rau tej ua thawjcoj li Timthawj Paulus qhia: “Qhov tseemceeb uas kuv xav kom nej ua yog nej yuav tsum thov Vajtswv pab sawvdaws thiab nej yuav tsum ua Vajtswv tsaug. Kuv thov nej thov Vajtswv pab cov vajntxwv thiab cov nomtswv. Yog peb ua li ntawd, peb yuav tau nyob kaj siab lug ua Vajtswv tes haujlwm thiab tau zoo ua peb lubneej kom phim qhov uas peb yog cov ntseeg” (1 Timautes 2:1-2). Peb ntseeg hais tias, tus Tswv muaj hwjchim yuav hloov tau txhua tus nomtswv lub siab kom peb cov ntseeg tau txais koobhmoov txawm yog peb nyob rau lub sijhawm twg thiab tus thawjcoj zoo li cas los xij. Vim kev ntseeg, peb thov Vajtswv pab rau tej nomtswv kom peb tau zoo nyob kaj siab lug. Txawm lubneej yuav zoo li cas los nco qab ntsoov hais tias, tus Tswv yog Vajntxwv ntawm tej Vajntxwv thiab Nws yog tus Tswv uas hlub tshua txog Nws haiv neeg.

Thov Vajtswv

Thov hawm Vajtswv uas yog Vajntxwv ntawm txhua tus vajntxwv, thov pab kom nyuamyaus muaj kev ntseeg ruaj khov txawm lubneej yuav zoo li cas. Thov Vajtswv pab kom tej nomtswv uas tswj teb kav chaw hauv nyuam yaus lub tebchaws, lawv paub ntshai Vajtswv Koj thiab ua neej ncajncees ib yam li tus Tswv Koj Txojlus qhia. Nyuamyaus tuav Tswv Yexus lub npe thov Amees.

Peb thov Vajtswv li cas rau peb cov thawjcoj uas tswj peb lub tebchaws?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTu Bổ Đền Của Đức Giê-hô-va – 13/1/2024
Bài tiếp theoYêhôwa Jing Mtao Kơ Jih Jang Mtao – 14/1/2024