Tus Tswv Samhwm Tsa Lub Tsevntaub – 21/8/2023

2712

 

 

Khiavdim 40:1-11

 Nqe cim:

“Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li tsa tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib rau lub ib hlis ntuj hnub xiab ib” (Khiavdim 40:1-2).

Lus nug rau sawvdaws xav:

–  Qhov uas tsa lub Tsevntaub rau hnub xiab ib lub ib hlis ntuj muaj lub ntsiab li cas rau cov Yixalayees?

–  Tus Tswv qhia Mauxes ua dabtsi kom txhua yam khoom cuabyeej sab hauv thiab sab nraum lub Tsevntaub thiaj dawbhuv?

–  Zaj kawm no ua koj xav li cas txog tus ntseeg lub neej?

Vajtswv samhwm rau Mauxes tsa lub Tsevntaub sib ntsib rau hnub xiab ib lub ib hlis ntuj. Hnub ntawd yog ib xyoos txwm tom qab uas ncaj lub sijhawm Vajtswv kom Nws haivneeg npaj ua Kevcai Hla Dhau thiab npaj khiav tawm hauv lub tebchaws Iziv mus. Hnub xiab ib hli ib yog lub sijhawm uas Vajtswv teem tseg rau Nws haivneeg (Khiavdim12:2, 6-14). Yog li ntawd, lub tsev ntaub tsa ncaj rau lub sijhawm uas cov Yixalayees ua kevcai nco txog tau ib xyoos tsim tsa tebchaws thiab yog hnub uas Vajtswv coj lawv tawm hauv txoj kev ua qhev nram tebchaws Iziv los. Ntawd kuj yog lub sijhawm rau lawv tshawb nco keebkwm thiab txhua yam uas Vajtswv tau pab lawv dhau los lawm. Vajtswv xav rhawv tsim kom muaj ntu sijhawm tshiab sib txuas nrog rau Nws haivneeg thiab Vajtswv yuav nyob nruab nrab hauv Nws haiv neeg.

Vajtswv qhia Mauxes muab txhua yam tso nyob kom yog chaw. Muab lub Phijxab tso rau hauv chav dawbhuv kawg nkaus thiab muab daim ntaub dai thaiv los kem rau. Muab lub thaj kub uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab teeb nyob nruab nrab ntawm chav dawbhuv thiab chav dawbhuv kawg nkaus uas muaj lub Phijxab, txawb lub teeb rau qhov chaw siab thiab taws kom cig, txawb lub rooj rau ncuav uas tso tej ncuav fij rau Vajtswv. Lub Tsevntaub sab nraud yog, teeb ib lub phiab rau cov povthawj tau ntxuav tes thiab txhim ib lub thaj hlawv tsiaj fij rau Vajtswv. Vajtswv hais kom Mauxes muab cov roj txhawb meejthawj nchos rau lub tsev ntaub thiab tej cuabyeej siv hauv tsev ntaub, nchos rau lub thaj thiab tej cuabyeej, nchos rau lub phiab ntxuav tes thiab lub taw phiab huv tibsi kom txhua yam khoom cuabyeej ntawd dawbhuv, ceev cia rau Vajtswv (nqe 9-11).

Vajtswv yog tus dawbhuv, qhov chaw uas Vajtswv los xyeem nyob yuav tsum dawbhuv. Qhov uas ua kom txhua yam khoom siv thiab tej cuabyeej dhau mus ua dawbhuv puavleej yog Vajtswv samhwm kom ua. Cov roj txhawb meejthawj yog cov roj uas sib tov los ntawm ntau yam tshuaj tsw qab nrog cov roj txiv ntoo uas zoo kawg nkaus uake raws li kabke Vajtswv qhia, thiab siv tshwjxeeb rau kev txhawb meejthawj xwb. Dhau ntawd, Vajtswv txwv tsi pub Nws haivneeg ib tus twg muaj cai mus tov roj raws li kabke uas tus Tswv qhia thiab tsis tau siv raws li siab nyiam (Khiavdim 30:22-33). Hauv Vajluskub qhia, roj yog tus yam ntxwv piv txog Vaj Ntsujplig thiab.

Peb txhua tus ntseeg puavleej nyias muaj nyias ib lub sijhawm tseemceeb, ntawd yog hnub uas peb los lees ntseeg Yexus, cia Nws ua peb tus Tswv Cawmseej rau peb lub neej. Ib yam li cov Yixalayees khiav tawm nram teb chaws Iziv ua cev qhev, txij hnub uas peb dim plaws ua kev txhaum qhev, txhua yam qub dua mus thiab pib dua lub neej tshiab nyob rau hauv Vajtswv lawm. Vaj Ntsujplig los nyob hauv peb lub siab, ua kom peb dawbhuv, pab peb tso tau txhua yam kev phem kev qias tseg thiab hloov peb dhau mus ua neej zoo li Vajtswv tus yamntxwv. Peb cov ntseeg tau Vajtswv hu los ua neeg dawbhuv, vim Vaj Ntsujplig tabtom nyob hauv peb lub siab. Qhov chaw twg muaj Vajtswv nyob, qhov chaw ntawd dawbhuv.

 

 Thov Vajtswv

Nyuam yaus ua Vajtswv Vaj Peb Leeg tsaug, Koj tau xaiv nyuam yaus los ua Koj menyuam, cais nyuam yaus rau ib cag thiab siv nyuam yaus yog lub Tuamtsev dawbhuv rau Koj los nyob. Thov Vaj Ntsujplig hloov nyuam yaus lub neej kom dawbhuv, tsimnyog ua qhov chaw Koj nyob. Amees.

Peb puas cia Vajtswv hloov peb lub neej kom dawbhuv, tsimnyog qhov chaw rau Vajtswv nyob?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Tes Haujlwm 6:8-7:19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCẩn Trọng Trong Việc Bảo Lãnh – 20/8/2023
Bài tiếp theoAê Diê Mtă Brei Mdơ̆ng Sang Čhiăm Klei Bi Kƀĭn – 21/8/2023