Tŭ Klei Knap Mñai Kyua Anăn Khua Yang – 8/1/2024

2381

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Y-Pêtrôs 4:12-19

Êlan kliăng: “Ƀiădah lĕ tơdah sa čô tŭ klei knap mñai kyua ñu jing pô đăo kơ Krist, đăm brei ñu hêñ ôh, ƀiădah brei ñu mpŭ mni kơ Aê Diê kyua ñu mâo anăn Krist.” (I Y-Pêtrôs 4:16)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă jing phung đăo kơ Krist brei tŭ klei knap mñai lĕ? Si klei khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mtă brei wĭt ngă tơdah tŭ klei knap mñai? Ya ngă? Si diih khăng wĭt ngă tơdah tŭ klei knap mñai kyua Anăn Khua Yang?

Phung đăo kơ Krist, phung mâo Anăn Yang Krist, dôk hdĭp ti lăn ala ƀiădah amâo jing dŏ lăn ala ôh. Phung anak ƀuôn sang Aê Diê brei hdĭp mdê hŏng hnơ̆ng čuăn lăn ala, tui tiŏ ênoh yuôm mdê hŏng lăn ala. Dôk hdĭp bi mơak kơ Aê Diê, bi guh kơang Anăn Ñu leh anăn bi êdah Khua Yang Yêsu jing klei kñăm čiăng ti dlông hĭn kơ grăp pô đăo kơ Krist, hĭn kơ jih jang klei mkăn. Kyuanăn, klei drei srăng tuôm hŏng klei bi kdơ̆ng, klei arăng ngă jhat amâo jing klei bi kngăr ôh.

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê si srăng wĭt ngă tơdah tŭ klei knap mñai kyua Anăn Ñu. Êlâo hĭn, đăm bi kngăr ôh kyua klei phung đăo tŭ klei knap mñai kyua klei jing yang đar snăk (êlan 12). Tal dua, amâo djŏ knŏng jing klei yang đar ƀiădah wăt brei phung đăo kơ Krist hơ̆k mơak tơdah tŭ klei knap mñai kyua Anăn Khua Yang, kyuadah drei dưi mâo kdrêč mbĭt hlăm klei Krist tŭ klei knap mñai, dưi djiêl klei khăp prŏng prĭn Ñu pioh kơ drei. Kdlưn hĭn mơh, brei drei hơ̆k mơak hĭn kyua dưi ƀuh êlâo klei guh kơang Krist hlăm hruê êdei anăp (êlan 13). Sĭt nik jing sa klei bi juh prŏng êdi tơdah thâo kral, jih klei dleh dlan drei găn bhiâo êjai srăng jang anôk kơ klei guh kơang hlŏng lar hlăm hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê.

Khua ƀĭng kna Y-Pêtrôs ăt lŏ mtă mtăn mơh, brei drei ăt tŭ gĭr nanao djă pioh kjăp klei đăo tơdah tŭ klei knap mñai kyua mâo anăn pia jing phung đăo kơ Krist (êlan 16). Brei drei dôk kjăp, amâo dưi êdu ai, kdŭn phă tluôn hlăm klei đăo kyuadah klei mưn mprăp leh pioh kơ jih jang phung dôk sĭt suôr. Mđrăm mbĭt hŏng klei anăn, drei amâo guôn rŭ ênua phung ngă jhat kơ drei ôh, kyuadah mâo leh Khua Yang jing Pô phat kđi (êlan 17-18). Tinei, lŏ mñă brei drei hdơr kơ klei dưi ti dlông hĭn mơ̆ng Aê Diê. Khua Yang thâo jih klei truh kơ drei leh anăn srăng phat đi kpă ti mmông jăk kluôm Ñu. Bruă drei jing “jao mngăt drei kơ Pô Hrih sĭt suôr” (êlan 19). Tơdah đăo knang jao jih kơ Khua Yang, drei ăt srăng dôk hdĭp msĕ si klei năng hdĭp, ăt khăp nanao, mă bruă kơ Aê Diê leh anăn kơ jih jang mnuih, hdĭp hưn Anăn Khua Yang ti krah lăn ala. Jih klei dleh dlan hlăm lăn ala anei knŏng jing bhiâo, hruê phat kđi kơ ênuk hlŏng lar srăng truh.

Phung đăo kơ Krist tŭ leh, dôk tŭ leh anăn hmiêt mkăp srăng tŭ nanao klei knap mñai kyua Anăn Khua Yang. Găn klei tŭ knap mñai anei, klei đăo drei srăng đĭ hriê kơ prŏng hĭn, knuih jing mâo klei mkra mjuăt hĭn, leh anăn klei drei hưn bi sĭt mâo klei năng knang hĭn, leh anăn mâo klei hing ang lar ktang hĭn. Hmăng hmưi kơ phung mâo anăn iêô jing phung đăo kơ Krist dôk hdĭp năng nanao hŏng Yang Krist.

Si ngă drei mâo klei hơ̆k mơak mơ̆ tơdah tŭ klei knap mñai kyua Anăn Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Khua Yang kyua arăng pia kơ kâo hŏng Anăn Ih. Akâo Khua Yang đru kâo dưi tlă anăp jih klei arăng ngă jhat hŏng ai tiê đăo knang khut khat kơ klei Khua Yang kiă kriê, čiăng kơ kâo dôk hdĭp ăt bi êdah nanao Anăn Ih kơ lăn ala rai luč. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mphŭn Dơ̆ng 8

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTiv Txomnyem Vim Tus Tswv Lub Npe – 8/1/2024 
Bài tiếp theoChịu Khổ Vì Danh Chúa – 8/1/2024