Tsuas Pom Yaunas Zaj Txujci Xwb – 22/4/2024

784

 

 

 Mathais 16:1-4

Nqe cim:

 “Cov neeg Yudais xav pom tej txujci tseemceeb lawv thiaj ntseeg, thiab cov neeg Kilis tsuas cia siab rau tej kev txawj ntse xwb. Tiamsis peb qhia zaj uas Yexus Khetos raug ntsia rau saum tus ntoo khaublig”( 1 Kauleethaus 1:22-23a)

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Cov Falixais thiab cov Xadukais tuaj cuag Yexus thov Nws ua dab tsi?

–       Tswv Yexus teb lawv li cas?

–       Yog ua cas Tswv Yexus hais txog Yaunas zaj txujci?

–       Peb cheemtsum ua dabtsi kom ntseeg ruaj siab rau ntawm Tswv Yexus?

Tom qab uas Tswv Yexus mus txog ntawm cheebtsam Mankadas hauv xeev Kalilais lawm, raws li Mathais sau, ces muaj “cov Falixais thiab cov Xadukais qee leej tuaj cuag Yexus”, lawv yog ob pab neeg uas muaj kev ntseeg tsis sib thooj tuaj “sim Tswv Yexus”, qhia tau hais tias lawv ob pab neeg no puavleej saib Tswv Yexus yog lawv tus yeebncuab thiab nrhiav kev txo Tswv Yexus lub koob npe. Lawv thov Tswv Yexus “ua ib yam txujci tseemceeb saum ntuj los rau lawv saib”. Cov Falixais yeej ntseeg hais tias Tswv Yexus ua tau tej txujci tseemceeb vim lawv paub Tswv Yexus kho tau ntau yam mob thiab ntiab tau dab, tiamsis lawv tsis ntseeg hais tias yog los ntawm Vajtswv los; tshuav cov Xadukais lawv xav qhia rau Tswv Yexus hais tias tej txujci Tswv Yexus ua yog kev dag, lossis yog ncaj rau lub sijhawm uas yeej yuav muaj tshwm li ntawd xwb. Tswv Yexus tsis ua li ob pab neeg no thov, Nws hais rau lawv hais tias lawv paub saib lub ntuj kom paub tej huabcua yuav tshwm muaj li cas tiamsis lawv digmuag ntsujplig tsis zeem paub “tej txujci Tswv Yexus ua” yog ua qhia txog Vajtswv lub tebchaws.

Tswv Yexus tsis ua txujci rau ob pab neeg no vim Tswv Yexus paub lawv lub siab tawv thiab lub siab phem. Tswv Yexus hais tias lawv yuav tsis pom Nws ib zaj txujci twg, tsuas pom Yaunas zaj xwb, Yaunas nyob hauv ntses plab peb hnub, yog tej txujci uas Tswv Yexus yuav ua rau cov neeg ua phem ua qias thiab tsis ntseeg Vajtswv pom. Tswv Yexus xav qhia rau lawv paub ua ntej txog Nws kev tuag, kev sawv tomqab uas peb hnub nyob hauv qhov ntxa sawv rov los kov yeej kev txhaum, kev tuag thiab dab Ntxwsnyoog.

Niaj hnub nimno, los ntawm txojkev txawjntse, neeg paub ntau yam ua ntej thaum yuav tshwm muaj, tiamsis lawv ho tawmtsam thiab tsis ntseeg Tswv Yexus. Peb cov uas tabtom ntseeg Tswv Yexus, peb ua xyem xyav vim tsis tau pom ib qhov txujci tseemceeb los? Peb yog cov uas tau koob hmoov tshaj, vim peb yog cov uas tau Vajtswv zam txim, muaj txojsia ibtxhis los ntawm Tswv Yexus kev tuag, kev sawv rov qab los, peb tabtom nyob rau tiam uas muaj Vajtswv koob hmoov npluamias ntawd yog qhov txujci tseemceeb uas loj tshaj plaws uas Vajtswv ua rau tibneeg ntiajteb. Cia li los nyeem txhua nplooj Vajluskub kom pom tej haujlwm loj uas Vajtswv tau ua lawm, thiab tig los saib keebkwm Pawg Ntseeg kom pom hais tias Vajtswv twb hloov thiab tabtom hloov ntau tus neeg lub neej, ntawd yog cov timkhawv ciaj sia tsimnyog ntseeg. Cia li ntseeg ruaj rau ntawm Tswv Yexus, peb yeej yuav pom Nws ua ntau yam txujci dhau hauv peb lub neej.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv, nyuam yaus ua Koj tsaug vim koj tau tuag thiab sawv rov qab los yog cawm nyuam yaus. Thov pab nyuam yaus ntseeg ruaj rau ntawm Tswv Yexus, kom pom Koj ua ntau yam txujci dhau hauv nyuam yaus lub neej rau tej neeg ib ncig. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Ib tsoom mloog uas hmov tshua,

Peb puas tau saj txoj kev cawmdim thiab kev hloov uas Vajtswv pub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Mathais 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHối Lộ Là Tội Ác – 21/4/2024
Bài tiếp theoKnŏng Klei Bi Knăl Mdê Djŏ Kơ Y-Yôna – 22/4/2024