Knŏng Klei Bi Knăl Mdê Djŏ Kơ Y-Yôna – 22/4/2024

2274

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:1-4

Êlan kliăng: “Kyuadah phung Yuđa akâo klei bi knăl yuôm bhăn, leh anăn phung Grĕk duah klei thâo mĭn. Ƀiădah hmei mtô Krist arăng pơ̆ng leh ti kyâo bi kal…” (I Kôrantô 1:22-23a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei phung Pharisi leh anăn phung Sadusi akâo tơdah nao duah Khua Yang Yêsu? Si Khua Yang wĭt lač? Ya ngă Khua Yang lač kơ klei bi knăl Khua Pô hưn êlâo Y-Yôna? Ya klei brei drei ngă čiăng êbat hlăm klei đăo sĭt suôr hlăm Khua Yang?

Tơdah leh Khua Yang Yêsu truh ti krĭng Magadan jing krĭng lăn ti Galilê, klei jăk mơak hlăm klei Khua ƀĭng kna Y-Mathiơ čih jing mâo “phung Pharisi leh anăn phung Sadusi”, jing dua êpul bi kdơ̆ng hdơ̆ng diñu kơ klei mĭn, hriê čiăng “lông dlăng Khua Yang”, brei ƀuh diñu dlăng Khua Yang jing pô roh leh anăn duah djăp hdră čiăng mdlưh kơhưm Khua Yang. Diñu hriê akâo kơ Khua Yang “bi êdah kơ diñu sa klei bi knăl mdê mơ̆ng adiê”. Hŏng phung Pharisi, diñu amâo hngah ôh klei myang yuôm bhăn Khua Yang Yêsu kyua diñu thâo leh Khua Yang bi hlao lu klei ruă leh anăn suôt yang jhat, ƀiădah diñu amâo yap ôh klei myang anăn hriê mơ̆ng Aê Diê; bi hŏng phung Sadusi, diñu čiăng bi klă klei Khua Yang Yêsu ngă jing sa klei mplư, amâodah jing sa klei tăm ƀri bi djŏ hĕ. Khua Yang Yêsu amâo wĭt ngă djŏ klei dua êpul anei čiăng ôh, ƀiădah Ñu lač kơ digơ̆ thâo digơ̆ mâo lu klei thâo dlăng kơ adiê čiăng thâo si yan adiê srăng jing, ƀiădah digơ̆ bum ală kluôm dhuôm hlăm mngăt tơdah amâo dưi mblang ôh “klei bi knăl kơ ênuk” jing klei truh sĭt Ƀuôn Ala Mtao Adiê mơ̆ng Khua Yang Yêsu.

Khua Yang amâo ngă ya klei bi knăl mdê kơ dua phung anei ôh kyua Ñu thâo klei mĭn jhat leh anăn ai tiê diñu khăng. Ñu lač amâo srăng brei klei bi knăl mkăn ôh, knŏng klei bi knăl mdê djŏ kơ Y-Yôna, pô dôk leh hlăm tian kan tlâo hruê, jing klei bi knăl knhal tuč Khua Yang Yêsu bi êdah kơ djuê ana mâo ai tiê khăng anei. Klei Khua Yang lač êlâo kơ diñu thâo klei djiê leh anăn klei Khua Yang kbiă lŏ hdĭp, leh tlâo hruê hlăm msat srăng kruăk knăl klei dưi hŏng klei soh, klei djiê leh anăn yang jhat.

Hlăm ala ƀuôn hruê anei, klei kreh knhâo kdrăp mrâo đru  kơ arăng dưi đăo knăl êlâo lu mta bruă ƀiădah diñu lŏ hngah kơ klei đăo hlăm Khua Yang Yêsu, boh nik bi kdơ̆ng hŏng Khua Yang. Snăn bi drei jing phung dôk đăo kơ Khua Yang si ngă đing mơ̆ kơ Khua Yang kyua ka ƀuh ôh sa klei myang? Brei drei thâo kơ drei pô dôk jing phung mâo klei jăk mơak kyua dưi mâo klei pap brei klei soh, leh anăn dưi mâo klei hdĭp lă lar kyua klei Khua Yang Yêsu djiê leh anăn kbiă lŏ hdĭp, drei dôk hdĭp hlăm ênuk Klei Pap leh anăn anăn yơh jing klei myang prŏng hĭn Khua Yang ngă leh kơ anak mnuih. Brei lŏ wĭt hŏng grăp pŏk hla hdruôm hră Klei Aê Diê Blŭ čiăng ƀuh klei myang Aê Diê ngă leh, leh anăn dlăng wĭt kơ hƀuê ênuk Phung Sang Aê Diê čiăng ƀuh lu snăk mnuih mâo leh, leh anăn hlăk dôk mâo klei Khua Yang bi mlih, anăn yơh jing klei hưn bi  sĭt hĭn, năng đăo hĭn. Brei êbat bĕ hlăm đăo sĭt suôr hlăm Khua Yang leh anăn srăng thâo kral klei yuôm bhăn Khua Yang ngă hlăm klei hdĭp drei pô.

Si drei klă sĭt dôk ƀuh klei bi tui, klei bi mlih Aê Diê brei kơ drei pô?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo hdơr knga kơ Ih kyua Ih djiê leh leh anăn lŏ hdĭp leh čiăng bi tui kâo, akâo kơ Ih đru kâo sĭt suôr hlăm klei đăo kơ Khua Yang leh anăn klei hdĭp kâo srăng jing klei bi mklă jăk hĭn kơ phung riêng gah. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 16

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTsuas Pom Yaunas Zaj Txujci Xwb – 22/4/2024
Bài tiếp theoChỉ Có Dấu Lạ Giô-na – 22/4/2024