Tiv Thaiv Cov Poj Ntsuam – 19/1/2024

1301

 

 

2Kecai 25:5-10

Nqe cim:

Yog muaj ob kwvtij nyob ua ib tse, ib tug mus yuav tau pojniam, tiamsis tus ntawd tuag thaum nws tus pojniam tseem tsis tau muaj tub, tus pojniam ntawd tsis txhob mus yuav lwm tus sab nraud; cia li muab nws txis rau nws tus txiv uas tuag lawm tus kwv xwb (2 Kevcai 25:5).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv tej kevcai qhia li cas txog ib tus pojntsuam uas tsis muaj tub?

–       Qhov no muaj lub ntsiab tseemceeb li cas?

–       Koj xam pom li cas txog cov pojntsuam hauv Pawg ntseeg?

Nqe kevcai no yog ib qho uas tshiab rau peb tibneeg nyob rau tiam niaj hnub no, tiamsis nyob rau tiam Vajluskub qub hauv cov Yixalayees hnub thaud, nqe kevcai no tau siv thiab coj zoo heev hauv cov neeg Hitis thiab cov neeg Xilias (2 Kevcai 25:5-10). Hauv 4 Phau Moo zoo kuj hais txog tus neeg Xadukais siv nqe kevcai no los tawmtsam Tswv Yexus tej lus qhia (Mathais 22:23-33). Raws li tus Tswv txoj kevcai mas tus uas tas simneej lawd tus kwvtij yuavtsum tau yuav nws tus pojniam, thiab thawj tus tub uas tus pojntsuam ntawd yug los yuavtsum ris tus txiv uas tuag lawm lub npe, ua li ntawm kom tus txiv tsev ntawd cajces thiaj tsis poob hauv cov neeg Yixalayees mus. Txojkevcai no tau siv los ntawm 3 yam: Tim ib, yuavtsum yog ob tus kwvtij koom niam koom txiv thiab koom ib tsev neeg. Tim ob, tus uas tuag lawm tsis tau muaj tub. Thiab tim peb, tus kwv yuavtsum kam yuav niam tij thiab kam muaj menyuam nrog nws tus niam tij.

Nqe kevcai no tsis yog los tuav caj ceg xwb tiamsis kuj yog siv los tiv thaiv tej pojntsuam ib tiam dhau tiam los. Raws li cov neeg hnub thaud, ib tug pojniam uas tsis muaj tub yog ib qhov raug luag saib tsis taus. Tshaj qhov ntawd, yog ib tus pojntsuam ua neej nyob ibleeg mas yuav ntsib ntau yam kev khwv vim tsis muaj tus los nres lub cuabyig, rau qhov nyob rau tiam thaud cov txivneej yog cov uas raug khwv heev los yug lub tsev neeg.

Raws li nqe kevcai no qhia tus kwv muaj cai yuav thiab tsis kam yuav nws tus niam tij los ua pojniam tiamsis nws yuavtsum tau them tus nqe uas raug poob ntsejmuag thiab yus tsevneeg yuav raug luag saib tsis taus, “Tsevneeg ntawm tus txivneej uas luag muab khau hle” (nqe 10).

Nyob rau tiam niaj hnub nimno tsis siv txoj kevcai ntawd lawm, tiamsis qhov ntawd xav qhia kom peb paub tiv thaiv thiab xam pom txog tej pojntsuam lub neej uas raug kev txomnyem. Txawm yog tiam twg los thaum uas tus txiv tag simneej lawm yeej yog ib txojkev nyuaj siab loj heev rau tus pojniam thiab yuav ntsib ntau yam kev txomnyem. Timthawj Paulus tau qhia hais tias: “Yog hais tias tus pojniam ntseeg Vajtswv muaj ib tug pojntsuam nyob hauv nws tsev, nws yuav tsum pab tus pojntsuam, txhob muab tes haujlwm ntawd tso rau pawg ntseeg pab. Cia cov ntseeg pab cov pojntsuam uas tsis muaj leejtwg pab xwb” (I Timautes 5:16). Yog li ntawd, Pawg ntseeg thiab peb txhua tus ntseeg yuav tau pab cov pojntsuam uas raug kev txomnyem. Vim lawv yog cov uas cheemtsum pab, kom lawv qab siab ua neej nyob thiab muaj lub siab koom tes nrog pawg ntseeg ua Vajtswv haujlwm.

Thov Vajtswv

Tus Tswv, Koj yog tus uas muaj kev hlub thiab Koj yeej hlub cov pojntsum uas txomnyem. Thov tus Tswv pab kom nyuam yaus paub txhawb thiab pab cov pojntsuam uas txomnyem nyob hauv Pawg ntseeg. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov Amees.

Peb puas tau pab cov poj ntsuam uas muaj kev txomnyem nyob hauv pawg ntseeg lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Chivkeeb 19

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HỒ VĂN SÔ (Võ Triều)
Bài tiếp theoRăng Mgang Mniê Djiê Ung – 19/1/2024