Thơ: Giăng 3:16

721

Yêu thương bản chất của Ngài
Thế gian tội lỗi lòng đầy đớn đau;
Tránh cơn đoán phạt ngày sau
Con Ngài đã quyết bước mau xuống trần.
Nổi buồn nhân thế tan dần
Niềm vui tràn ngập phước ân tỏ bày;
Hễ ai tin nhận con Ngài
Sự sống dư dật từ đây vĩnh hằng.

                                                         MSNC Nguyễn Hùng Tín