Thơ: Cùng Bước Với Chúa

708

Linh trình theo Chúa với những ai?
Ân điển Cha ban, phước lâu dài,
Đức tin cứu rỗi nhờ ân điển,
Chúa mong chờ ai đến tin Ngài.

Phục vụ tôn thờ Chúa hãy quên,
Đàng sau hư mất Chúa đáp đền,
Nhìn lên Thập giá, bươn tới trước,
Vững tiến linh trình, đứng thẳng lên,

Nhắm theo mục đích của Chúa tôi,
Vì yêu nhân thế chết thay rồi,
Trần gian cõi tạm, rồi hư mất.
Sự sống đời đời phước hạnh thôi.

Chúa đã chọn con, bước theo Ngài,
Rao truyền Danh Chúa, đến cho ai?
Mở lòng tin nhận, Danh Giê-xu
Được rỗi linh hồn, quả không sai!

Kế hoạch năm nay, sẽ làm gi?
Vì trong lời Chúa, thánh sử ghi.
Đức tin trung tín cùng bước tới,
Rẽ sóng trần gian, chẳng sợ chi./.

                                  PTK – Quảng Nam