Thơ: Chúa Vào Đời

780

“TRẦN GIAN TĂM TỐI CHÚA GIÁNG SANH
SỨ THÁNH TRỜI CAO BÁO TIN LÀNH”

—–

TRẦN thế nào hay biết chuyện gì
GIAN nan lầm lỡ như mọi khi,
TĂM tít dặm dài ba bác sĩ,
TỐI đường tìm đến chỗ Hoàng tri,
CHÚA sanh ra ở nơi nào vậy?
GIÁNG thế lâm phàm chốn Bê-lem,
SANH trong nhà quán nơi máng cỏ
“SỨ THÁNH TRỜI CAO BÁO TIN LÀNH.”

                                                                 PTK