Thơ: Cảm Tạ Đức Chúa Trời

293

Con kính cẩn cúi đầu
Dâng lời thơ cảm tạ
Ơn phước lành cao cả
Đức Chúa Trời yêu thương
Đã dẫn lối soi đường
Tái sanh và Cứu rỗi.

Con vốn nhiều tội lỗi
Xa lánh cõi yêu thương
Đã lạc lối lầm đường
Trong vũng bùn hư mất.

Chúa đã dùng Lẽ thật
Dẫn dắt con trở về
Bình an và phủ phể
Trong vòng tay phước hạnh.

Nguyện cầu xin xa lánh
Những thói xấu tật hư
Ơn Chúa Thánh nhơn từ
Xin dìu con từng bước.

Tạ ơn Ngài thương xót
Con kính cẩn nguyện cầu.

               Trình Hữu Lân