Thơ: Bà Góa Giàu

549

Có một bà goá kia rất giàu
Lòng yêu kính Chúa rất đậm sâu
Bà sẵn tấm lòng, luôn hầu việc
Hoàn cảnh ra sao luôn nguyện cầu.

Tấm lòng bà goá ai sánh bằng
Tiền bạc không có, rất khó khăn
Thế mà giàu nhất trong thiên hạ
Khi dâng cho Chúa trọn hai đồng.

Số tiền cuối cùng để nuôi mình
Số còn duy nhất để mưu sinh
Số tiền ít ỏi nhưng tất cả
Bà được Chúa khen rất hạnh vinh.

Bà goá trở nên giàu nhất vùng
Tấm lòng yêu Chúa luôn thuỷ chung
Bà dâng hết thảy tiền cho Chúa
Để Ngài đẹp lòng đặng vui dùng.

Bạn dâng cho Chúa như thế nào?
Vui lòng, ép uổng dẫu ra sao
Chúa nhìn thấy hết, Ngài khen ngợi
Hay là chẳng nhậm của bạn trao.

Bạn muốn trở nên người rất giàu
Hãy như bà goá, dâng mau mau
Hãy dâng cho Chúa điều quý nhất
Từ nghèo xác xơ được đứng đầu.

Chúa nào có xét của ít nhiều
Chúa nào phân biệt dâng bao nhiêu
Giàu nhất chính là dâng hết thảy
Để được Chúa dùng hết mọi điều.

                            Hoa Dã Quỳ