Thaum Tus Neeg Ncaj Ncees Swb Lawm – 8/2/2024

225

 

 

Pajlug 25:26-27

Nqe cim

“Tus ncaj ncees uas swb tug neeg limhiam zoo yam nkaus li lub hauv dej muaj av lossis lub qhov dej qias” (Pajlug 25:26).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos qhuab ntuas “tus neeg ncajncees” yam dabtsi?

–       Vim licas “tus neeg ncaj ncees” ho koom tes nrog “tus neeg limhiam”?

–       Koj zeem paub licas txog koj feemxyuam (saib ntxiv Mathais 5:13-16)?

Txawm yog txhua tus nyias yuav ris txhua yam nyias ua, los txhob hnov qab hais tias yeej muaj kev sib chab sib chaws ntawm tus kheej thiab lwm tus ibncig. Vajntxwv Xalumoos qhia hais tias, “tus neeg ncaj ncees” yuav tsum ceevfaj txhob  cia “swb tus neeg limhiam”. Lo lus “swb” muaj lub ntsiab hais tias raug poob, zam kev, qaij ib cag. Yog li ntawd, “tus ncaj ncees… swb tus neeg limhiam” thaum nws tsis ua siab tawv ua lubneej ncaj ncees, tiamsis nchos tes thiab zam kev rau “tus neeg limhiam” vim tsis tuav ruaj tus kheej txojkev xav, cua ntsawj sab twg qaug rau sab ntawd. Tus neeg zoo li ntawd yuav zoo li “lub qhovdej txhawv uas nro” raug luag tsuj ua rau tej txo sawv tuaj, thiab zoo li “lub qhovtshij uas muaj tshuaj lom nyob hauv” lossis raug qias. Thaum tus neeg ncaj ncees ua neej raws nraim Vajtswv Txojlus, tus ntawd yuav zoo li lub qhov dej ntshiab uas laj siab rau lwm tus (Pajlug 10:11a), tiamsis thaum tsis ua lub neej raws li Vajtswv Txojlus lawm, ces tus ntawd yuav zoo li lub qhov tshij raug nro txo av, raug qias thiab ua rau cov neeg haus cov dej ntawd ntsib teebmeem.

Vajntxwv Xalumoos nqua hu “tus neeg ncaj ncees” yuav tsum xyuamxim nyob hauv kev ua neej txhua hnub, tsis koom tes nrog ntiajteb, tiamsis ua ib siab ua neej raws li Vajtswv Txojlus qhia (Mathais 5:13). Thaum ib tug neeg tsis quav ntsej tus Tswv tej lus nqua hu, mus koom nrog ntiajteb ces tus ntawd tsis muaj nqis lawm, nws yuav raug txajmuag, thiab dhau los ua ib tug qauv phem rau lwm tus.

Vim licas “tus neeg ncaj ncees” ho koom tes thiab nyo hau tabmeeg “tus neeg limhiam”? Tej zaug vim nws xav nrhiav txoj haukev yoojyim kom tau tej uas nws ntshaw. Coob tug ntshai raug lub ntiajteb tsimtxom, lawv thiaj “swb tus neeg limhiam”. Lossis vim tus no khav heev, xav hais tias nws muaj peevxwm tswj tau tus kheej, nws thiaj cia tus kheej nyob nrog “cov neeg limhiam”, thaum kawg thiaj raug swb zoo li Lauj, nws kev koom tes nrog cov neeg phem ua rau nws lubneej, nws lub cuabyig, nws cajces raug kev puastsuaj. Lossis tej zaug tej kev ntshaw tau coj “tus neeg ncaj ncees” ib kauj ruam zuj zus tawm ntawm txojkev ncajncees mus. Vajntxwv Xalumoos hais nyob hauv nqe 27, zib ntab yog yam zoo tiamsis yog noj ntau heev yuav “tsis zoo” lawm; kev tau “luag qhuas” yeej tsis txhaum tiamsis tseemceeb yog nrhiav kev “cia luag qhuas” leejtwg. Thaum ib tug neeg muab nws tus kheej ua qhov tseemceeb thiab pib nrhiav kev “qhuas” tus kheej, ces nws pib poob rau qhov yuamkev lawm. Qhov uas nrhiav kev cia luag qhuas tus kheej yuav coj peb mus rau kev koom tes nrog kev phem thiab ua lubneej tsis raws Vajtswv Txojlus qhia. Vim li ntawd, peb yuav tsum tswj peb tej kev ntshaw kom ua tau lubneej khov kho, tsis qaug zog thaum ntsib kev sim siab thiab tiv dhau tej kev sim siab hauv lubneej.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov ceev nyuam yaus lub siab thiab txojkev xav ruaj khov hauv Koj thiab Koj Txojlus thaum nyuam yaus ntsib kev sim siab txomnyem. Thov pab nyuam yaus nco ntsoov tias nyuam yaus muaj feemxyuam rau Koj txog nyuam yaus tsevneeg thiab lwm leej lwm tus. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas pheej raug swb cov neeg limhiam?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 39

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhú Yên: Hiệp Nguyện Tháng 2/2024
Bài tiếp theoTơdah Mnuih Kpă Lĕ – 8/2/2024