Thâo Hlei Pô Jing – 28/04/2021

483

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Klei Yăl Dliê 29:10-18

Êlan kliăng:

“Kyuadah hmei jing phung tue ti anăp ih, leh anăn phung jưh bhiâo, msĕ si jih jang phung aê hmei mphŭn dô; ênuk hmei dôk hdĭp ti lăn ala jing msĕ si êyui, leh anăn amâo mâo klei čang hmăng ôh.” (I Klei Yăl Dliê 29:15).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mâo mtao Y-Đawit hơêč hmưi kơ Khua Yang? Si ngă ñu lač kơ Khua Yang? Ñu thâo pô leh anăn phung đaŏ kơ Aê Diê si ngă jing? Klei hriăm anei bi hdơr drei hlei pô jing ti anăp Khua Yang?

Leh ƀuh mnuih ƀuôn sang Israel myơr jih ai tiê leh anăn lu čiăng rŭ mdơ̆ng Sang Yang kơ Aê Diê, Mtao Y-Đawit myơr leh klei bi mni kơ Aê Diê ti anăp phung đaŏ. Hlăm klei bi mni anei, mtao mâo Aê Diê brei klei ktang hŏng klei mdrŏng sah dlông lăn lač leh klei êdu êun, mpŭ Khua Yang leh anăn thâo djăp mta klei mtao leh anăn mnuih ƀuôn sang Aê Diê dưi mâo jing dŏ Khua Yang. Ñu bi mklă jih jang mnơ̆ng myơr leh kơ Khua Yang ăt knŏng jing “dŏ Khua Yang leh” (êlan 14) leh anăn Ñu jing Pô kiă kriê jih jang mnơ̆ng, hlăm anăn mâo klei hdĭp ñu leh anăn jih jang phung đaŏ kơ Ñu. Ñu bi mklă myang lehanăn ai ktang hlăm kngan Khua Yang, Ñu jing Pô brei klei mpŭ leh anăn ai ktang diñu pô amâo dưi mâo ôh.

Tơdah bi mĭn kơ pô mbĭt hŏng ƀuôn sang Aê Diê Mtao Y-Đawit amâo ktưn hưn ôh pô jing mnuih mâo ai ktang leh anăn mdrŏng čiăng dưi knang hlăm klei pô dưi mâo, ƀiădah ñu ƀuh pô “Kyuadah hmei jing phung tue ti anăp ih, leh anăn phung jưh bhiâo, msĕ si jih jang phung aê hmei mphŭn dô” (êlan 15). Dua boh blŭ “phung tue” leh anăn “phung jưh bhiâo” khăng dưi yua čiăng lač kơ phung ala tač êngao dôk jưh ti Israel, amâo mâo klei dưi kriê dlăng ngăn drăp, leh anăn kyua anăn amâo mâo klei êđăp ênang ôh ƀiădah jưh kơ klei jăk mơ̆ng mnuih ƀuôn sang ti năn msĕ si hđeh êrĭt amĭ ama leh anăn mniê djiê ung, digơ̆ čiăng mâo klei răng mgang mơ̆ng mnuih mkăn (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:18) amâo djŏ dưi kriê dlăng kơ pô ôh. Ñu ăt thâo klei hdĭp anak mnuih ti lăn ala khă gơ̆ mdrŏng sah, mâo klei ktang snăn ăt kăn msĕ leh hŏng “jing msĕ si êyui, leh anăn amâo mâo klei čang hmăng ôh”, anăn jing sa klei hdĭp pral êgao tuč ti lăn ala jing êjai anei đuč.

Khă gơ̆ anak mnuih ti lăn ala dưi brei klei dưi, bruă klam yuôm bhăn si bĕ ngă msĕ si Mtao Y-Đawit snăn klei anăn ăt kăn dưi bi mlih klei hdĭp pral êgao leh anăn amâo kjăp mơ̆ng pô, kyua anăn anak mnuih amâo mâo ôh ya hdră mkăn êngao kơ jih ai tiê đaŏ knang kơ Khua Yang. Mtao Y-Đawit kwưh hŏng Khua Yang snei, “Ƀiădah hlei kâo jing, leh anăn hlei phung ƀuôn sang kâo jing tơl hmei dưi myơr hŏng ai tiê čiăng msĕ snei?” Klei ñu čiăng lač jing tơdah amâo mâo klei brei mơ̆ng Khua Yang snăn anak mnuih điêt, mâo klei hdĭp amâo kjăp msĕ ñu leh anăn phung ƀuôn sang Aê Diê ăt kăn mâo hdră čiăng “myơr hŏng klei mơak snăn.” Akâo kơ Khua Yang brei drei thâo djăp klei jing dŏ Khua Yang, jih jang kyua mâo Khua Yang anăn dưi mâo čiăng kơ phung drei hdĭp êdu êun leh anăn mpŭ kơ Khua Yang.

Drei dôk ktưn hưn mơ̆ amâo dah đaŏ knang kơ ya klei jing dŏ pô?

Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kơ kâo amâo knang hlăm klei thâo, ngăn drăp, amâo dah klei dưi ôh ƀiădah brei kâo ƀuh pô jing mnuih hơaĭ mang čiăng thâo hdĭp mpŭ kơ Khua Yang leh anăn đaŏ knang kơ Khua Yang amâo mlih.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcQuảng Nam: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Hòa Hữu
Bài tiếp theoBiết Được Mình Là Ai – 28/4/2021