Teev Tseg Tej Khoom Ua Lub Tsevntaub – 19/7/2023

1175

 

 

Khiavdim 38:21-31

Nqe cim:

Yog li no peb txhua tus nyias yuav tsum hais nyias zaj rau Vajtswv” (Loos 14:12).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Leejtwg muaj feemxyuam teev tseg tej khoom siv ua Lub Tsevntaub zaum kawg?

–       Teev tseg tej khoom kom txhua ntxaws qhia pom cov neeg ua Lub Tsevntaub txojkev xav thiab tus cwjpwm zoo licas?

–       Koj tau qhuab ntuas dabtsi kom ua tiav tes haujlwm tus Tswv muab cob?

Mauxes hais kom cov Levis yuav tsum teev tseg tej khoom uas siv los ua Lub Tsevntaub zaum kawg raws li Aloos tus tub Ithamas uas yog tus povthawj kev taw qhia. Lawv yog cov uas muab tej khoom uas sau tau thiab siv mus hauv kev ua Lub Tsevntaub sau tseg cia. Txog thaum ua tiav lawm, ces lawv txawm muab xam ua ke thiab piav qhia rau cov pejxeem. Ob tug nres haujlwm tseem ceeb hauv kev ua Lub Tsevntaub yog Npexalees thiab tus pab uas yog Auhauli-as, nkawd tau ua txhua yam raws nraim li tej uas tus Tswv qhia rau Mauxes. Vajluskub hais ntau zog txog nkawd lub neej thiab tes haujlwm.

Dhau ntawm daim ntawv teev tseg, peb paub hais tias nyob hauv tej khoom sau tau uas cov pejxeem coj tuaj muaj tej yam khoom uas fij raws tus cai thiab muaj tej yam fij raws siab dawb; thiab nyob hauv tej khoom siv mus, yeej sau meej tej yam tau siv mus lawm raws li npaj tseg. Daim ntawv teev tseg kev sau thiab siv tej khoom ua Lub Tsevntaub no meej ntxaws kawg li; cov uas sau tau puavleej haum rau cov uas siv mus, tsis tshaj tsis tsawg, qhov no qhia pom hais tias Vajtswv yeej pub txhua yam raws li kev cheemtsum. Yam tshwjxeeb hauv daim ntawv teev tseg no yog tej nyiaj kub uas siv los ua Lub Tsevntaub ntau heev, muaj kwvlam 1000kiv kub, 3000kiv nyiaj thiab 2000kiv tooj. Txhua yam no puavleej yog tus Tswv haivneeg txij li cov thawjcoj txog rau cov pejxeem coj tuaj fij los ntawm nplooj siab dawb paug rau tus Tswv.

Dhau ntawm daim ntawv teev tej khoom siv ua Lub Tsevntaub zaum kawg, peb pom hais tias txij li Mauxes mus rau cov kws ua Lub Tsevntaub puavleej totaub hais tias ntawd yog tus Tswv tes haujlwm, lawv thiaj tsis ua raws tus kheej siab nyiam tiamsis lawv “ua txhua yam uas tus Tswv tau samhwm kom ua”. Vim li ntawd thaum ua Lub Tsevntaub thiaj tsis muaj kev sib cav sib ceg. Qhov uas teev txhua yam tseg meej thiab ntxaws li ntawd qhia pom hais tias txhua tus puavleej totaub txog lawv feemxyuam uas yog yuav qhia txhua yam tabmeeg rau Vajtswv thiab cov pejxeem. Ntawm no yog txojcai tseemceeb uas tus Tswv cov menyuam niaj hnub nimno yuav tsum kawm xyaum thaum ua tus Tswv Lubtsev thiaj tsis muaj tej yam tsis zoo tshwmsim.

Timthawj Paulus qhia tus Tswv cov menyuam hais tias: “Peb txhua tus nyias yuav tau qhia nyias zaj rau Vajtswv” (Loos 14:12). Cov ntseeg yuav tsum nco ntsoov hais tias muaj ib hnub peb nyias yuav qhia nyias zaj rau Vajtswv vim peb yog Nws cov tub txib. Yuav kom ua tiav tes haujlwm tus Tswv muab cob, peb yuav tsum ntsuam xyuas tus kheej tes haujlwm txhua hnub, peb “sau thiab siv” nyiaj txiag, sijhawm thiab koob hmoov tus Tswv muab pub zoo licas lawm. Thov tus Tswv pab peb paub npaj txhij tus kheej piav qhia nyias zaj rau tus Tswv.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv! Tej yam zoo thiab muaj nqis uas nyuam yaus muaj puavleej yog Koj ua tus pub. Thov pab nyuam yaus paub vamkhom Koj txhua hnub kom dhau los ua ib tug tub txib muaj tswvyim, ncaj ncees raws Koj qab mus tas simneej. Amees.

Peb puas nco qab ntsoov hais tias peb tsuas yog cov tub txib thaum siv tej nyiaj txiag, sijhawm tus Tswv muab pub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoos: Yauhas 1:1-34

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăk Nông: Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Năm 2023
Bài tiếp theoHwiêt Tĭng Ênoh Ngă Sang Čhiăm – 19/7/2022