Tau Koobhmoov Lossis Raug Foom? – 13/1/2022   

205

 

II.Kevcai 11:26-32

Nqe cim: 

“Nej yuav tsum ua raws li tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej.” (II.Kevcai 11:32).

Lus nug rau sawvdaws xav:

  • Mauxes muab ob txojkev sib txawv twg los rau cov Yixalayees xaiv?
  • Ob yam kev xaiv yuav coj mus rau qhov twg?
  • Ob lub roob uas yog Roob Nkelixees thiab Roob Enpales ua pivtxwv txog ob yam sib txawv twg?
  • Mauxes ntuas tus Tswv haivneeg thiab peb yuavtsum ua dabtsi?

Nyob hauv ntu kawg ntawm tshooj 11 no, Mauxes tau siv daim duab hais txog ob txojkev uas yog kev tau foom koobhmoov thiab kev raug foom tsis zoo los ntuas Vajtswv haivneeg. Nws hais sau zog rau tus Tswv haivneeg paub txog tej lus fooom koobhmoov thiab tej lus foom tsis zoo uas yuav muaj los nyob hauv lub tebchaws Vajtswv coglus tseg, thiab nws cia tus Tswv haivneeg xaiv saib lawv yuav ua raws lossis tsis ua raws tus Tswv tej lus (nqe 26-28). Nws kuj hais txog ib rooj kevcai tshwjxeeb uas tus Tswv haivneeg yuavtsum ua tomqab uas lawv mus txeeb tau lub tebchaws los ua lawv tug. Rooj kevcai ntawd ua hauv Sekhees, uas nyob nruab nram ntawm Roob Nkelixees ua pivtxwv rau kev foom koobhmoov thiab Roob Enpales ua pivtxwv rau kev raug foom tsis zoo. Kaum ob xeem faib mus nyob saum ob lub roob. Nyob hauv kem nruab nrab ntawm ob lub taw roob, Yausuas nrog rau cov povthawj, cov Levis thiab cov thawjcoj koom sawv ntawm Lub Phijxab ob cag. Nyob qhov chaw ntawd, cov Levis yuav hais nrov nrov rau tus Tswv haiv neeg txog tej lus foom tsis zoo thiab tej lus foom koobhmoov. Tomqab uas hais tawm ib lo lus foom tsis zoo twg, cov pejxeem nyob saum Roob Enpales yuav koom teb hais tias: Amees. Ib yam nkaus li ntawd, tomqab uas hais tawm ib lo lus foom koobhmoov twg, cov pejxeem nyob saum Roob Nkelixees kuj koom teb hais tias: Amees  (II.Kevcai tshooj 27-28). Rooj kevcai tshwjxeeb no yog ib rooj ua timkhawv txog tej lus cogtseg ntawm cov neeg Yixalayees thiab Vajtswv, ntawd yog tej lus cog tseg uas hnub thaud lawv tau cog lus rau tus Tswv saum Roob Xinais. Qhov no qhia pom hais tias txhua tus neeg Yixalayees thaum mus nyob hauv tebchaws Kana-as puavleej paub tseeb hais tias, yog lawv xaiv mloog Vajtswv tej lus ces tej koobhmoov tabtom nyob tom lawv hauv ntej, tiamsis yog lawv tsis mloog Vajtswv tej lus, mus pe lwm tus vajtswv ces lawv yeej yuav raug tej lus foom tsis zoo xwb xwb.

Mauxes tej lus qhuab ntuas tus Tswv haivneeg ntawm no qhia paub hais tias tau foom koob hmoov thiab raug foom tsis zoo tsis yog txoj hmoo uas Vajtswv teem tseg rau txhua tus, tiamsis yog nyob ntawm nyias txojkev txiav txim siab. Txiav txim siab sib txawv ces coj mus tau txais yam sib txawv, muaj txojkev coj mus tau foom koobhmoov, kuj muaj txojkev coj mus raug foom tsis zoo. Tsis muaj dua lwm txojkev nyob nruab nrab rau peb xaiv, ib tug neeg twg tsuas tau xaiv ib txojkev rau yus tus kheej xwb.

Tseeb tiag, nyob rau hauv lubneej, muaj ntau zaus peb tseem muaj ntau yam kev ntshaw tsis sib haum: ntau tug xav tau tus Tswv foom koobhmoov, tiamsis ho xaiv ua lubneej tsam ntseeg tsam tsis ntseeg, luag tej zoo licas ces yus zoo li ntawd. Vim tsis muaj txojkev nyob nruab nrab, yog li ntawd kuj tsis muaj lubneej sib txuam ke ntseeg thiab ke tsis ntseeg. Mauxes ntuas tus Tswv haivneeg thiab peb sawvdaws hais tias: “Nej yuav tsum ua raws li tej kevcai uas hnub no kuv qhia rau nej” (nqe 32).

 

Tau koob foom hmoov thiab raug foom tsis zoo, peb tabtom xaiv taug txojkev twg?

Thov Vajtswv:

Tus Tswv, nyuam yaus txiav txim siab xaiv txojkev coj mus rau kev foom koobhmoov. Thov Koj txhawb kom nyuam yaus muaj kev ntseeg ruaj khov rhais ruam khov kho taug txojkev uas nyuam yaus tau xaiv tseg lawm. Amees.

 Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: I.Xwmtxheej Vajntxwv 12:38-14:17

Phab Xa Suab Lus nrog rau Phab Cob Qhia Tus Ntseeg koom tes txhim muaj.

Txhua yam kev pab tswvyim txhim kho, thov nej sau ntawv xa rau lub chaw: kawmvajluskubtxhuahnub@gmail.com

Tshooj Youtube BHKTHN: https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBài hát: ÁNH SÁNG CHÚA SOI ĐƯỜNG
Bài tiếp theoKlei Hơêč Hmưi Amâodah Klei Tăm Pah? – 13/1/2022