Klei Hơêč Hmưi Amâodah Klei Tăm Pah? – 13/1/2022

383

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:26-32

Êlan kliăng: “Brei diih răng ngă tui hlue jih jang klei bhiăn leh anăn klei mtă kâo bi êdah ti anăp diih hruê anei” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:32).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya dua êlan mdê mdê Y‑Môis hưn mdah brei phung ƀuôn sang Israel čuăn ruah? Grăp mta klei ruah atăt truh kơ si klei knhal tuč jing? Dua boh čư̆ Gêrasim leh anăn Êbal bi hmô kơ si dua mta klei mdê mdê? Ya klei Y‑Môis mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn kơ drei brei ngă?

Y‑Môis yua dua êlan klei hơêč hmưi leh anăn klei tăm pah čiăng bi ruê̆ kdrêč anei. Ñu klah cŭn đŭt khuăt hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê kơ klei srăng truh ti anăp jing klei hơêč hmưi amâodah klei tăm pah hlăm ala čar Aê Diê Ƀuăn, leh anăn dưm ti anăp phung ƀuôn sang Aê Diê tui si diñu pô čuăn gưt amâodah amâo gưt ôh kơ klei mtă Yêhôwa Aê Diê (êlan 26-28). Ñu lŏ mñă mơh kơ sa hdră klei bhiăn mdê hĭn brei phung ƀuôn sang Aê Diê ngă hlăk diñu dưi mŭt mă bha ala čar Yêhôwa Aê Diê brei. Hdră klei bhiăn anăn ngă ti Sičem, plah wah čư̆ Gêrasim bi hmô kơ klei hơêč hmưi, leh anăn čư̆ Êbal bi hmô kơ klei tăm pah. Pluh dua găp djuê bi mbha dôk ti dlông dua čư̆ anăn. Anôk tlung plah wah dua boh čư̆, Y‑Yôsuê, phung khua ngă yang, phung Lêwi leh anăn phung khua dôk dơ̆ng mbĭt ti djiêu Hip Klei Bi Mguôp. Ti anôk anăn, phung Lêwi srăng blŭ kraih hŏng phung ƀuôn sang klei tăm pah wăt klei blŭ hơêč hmưi. Êdei kơ grăp boh blŭ tăm pah, phung ƀuôn sang ti čư̆ Êbal mđrăm mbĭt Amen. Msĕ snăn mơh, êdei kơ grăp boh blŭ hơêč hmưi phung ƀuôn sang ti Gêrasim mđrăm mbĭt Amen (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 27-28). Hdră klei bhiăn mdê hĭn anei čiăng lŏ bi klă klei bi mguôp ti krah phung ƀuôn sang Israel hŏng Aê Diê, jing klei bi mguôp êlâo dih diñu tŭ ư leh hŏng Aê Diê ti čư̆ Sinai. Klei anei brei ƀuh grăp čô phung ƀuôn sang Aê Diê tơdah mŭt hlăm čar Kanaan thâo klă leh sơăi, tơdah ruah klei gưt asăp Aê Diê snăn êlan klei hơêč hmưi dôk guôn diñu ti anăp, ƀiădah tơdah diñu amâo gưt asăp Aê Diê, kkuh kơ rup yang mkăn snăn êlan atăt kơ klei tăm pah kăp dôk guôn diñu leh mơh.

Klei Y‑Môis mtô phung ƀuôn sang Aê Diê tinei brei ƀuh klei hơêč hmưi leh anăn klei tăm pah amâo djŏ ôh jing dhut čuăn êlâo leh kơ grăp čô mnuih, ƀiădah hlue si klei grăp cô mnuih čuăn ngă. Klei čuăn ngă mdê mdê atăt kơ êlan klah mdê mdê, amâodah êlan klah atăt kơ êlan hơêč hmưi, amâodah êlan klah atăt kơ êlan tăm pah. Kluôm dhuôm amâo mâo êlan krah wah ôh, grăp čô ruah knŏng sa êlan kơ ñu pô yơh.

Boh sĭt, lu blư̆ drei ăt mâo mơh đa klei čang hmăng bŏ hŏng klei bi mklăk: lu mnuih čang hmăng Aê Diê hơêč hmưi, ƀiădah ruah klei hdĭp mkrah lăn ala mkrah jing phung đăo, si arăng jing pô ăt msĕ snăn mơh. Kyuadah amâo mâo ôh êlan plah wah ti krah klei hơêč hmưi hŏng klei tăm pah, snăn ăt kăn mâo mơh klei hdĭp mah bi lŭk hŏng ksuêh, ti krah klei amâo mpŭ hŏng klei huĭ mpŭ, ti krah klei gưt asăp hŏng klei amâo gưt asăp. Y‑Môis mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê leh anăn kơ drei: “Brei diih răng ngă tui hlue jih jang klei bhiăn leh anăn klei mtă kâo bi êdah ti anăp diih hruê anei” (êlan 32).

Klei hơĕč hmưi amâodah klei tăm pah, ti êlan drei čuăn ruah êbat nao?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo čuăn ruah êbat êlan atăt kơ klei hơêč hmưi. Akâo kơ Khua Yang thiăm kơ kâo klei đăo ktang čiăng dưi êbat kjăp ti êlan kâo ruah leh.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Klei Yăl Dliê 12:38 – 14:17

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTau Koobhmoov Lossis Raug Foom? – 13/1/2022   
Bài tiếp theoPhước Lành Hay Rủa Sả? – 13/1/2022