Ta Là Cây Nho Thật – 16/4/2018

1476

 

Giăng 15:1-2

1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 

Câu gốc: “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho” (câu 1 BTT).

“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho” (câu 1 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu nói Ngài là cây nho thật? Chúa muốn dạy điều gì về mối liên hệ giữa Chúa, Đức Chúa Cha và người theo Chúa? Điều kiện để chúng ta được làm nhánh nho ở trong cây nho thật là gì?

Sau khi dạy dỗ môn đồ nhiều điều ở phòng cao, Chúa Giê-xu đứng dậy, cùng môn đồ đi khỏi nơi ấy (Giăng 14:31). Trên đường đi, Chúa đã dùng hình ảnh cây nho rất quen thuộc với dân Do Thái để tiếp tục dạy môn đồ về mối liên hệ giữa Chúa với họ. Chúa ví sánh Ngài là cây nho, Đức Chúa Cha là người trồng và chăm sóc vườn nho, các môn đồ là những nhánh nho. Tại sao Chúa nói Ngài là cây nho thật? Vì trong Kinh Thánh có nói đến những cây nho hoang, cây nho không ra trái hoặc ra trái chua, chỉ về sự thoái hóa thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-xu là cây nho đích thực, cây nho do Đức Chúa Cha trồng. Các môn đồ đã theo Chúa ba năm rồi, họ là những nhánh nho được ở trong hay được gắn vào cây nho thật. Khác với những người tự xưng mình là dòng dõi Y-sơ-ra-ên nhưng lại là cây nho hoang. Chỉ những ai thực sự gắn vào Chúa Giê-xu thì mới được Đức Chúa Cha chăm sóc để kết quả và sai trái cho Chúa.

Chúa Giê-xu ví sánh Ngài là cây nho thật và Cha Ngài là người trồng nho, Ngài muốn khẳng định mối liên hệ giữa Ngài và Đức Chúa Cha là một mối liên hệ không thể tách rời, bởi Ngài với Cha là một (Giăng 10:30). Khi Chúa ví môn đồ là nhánh được gắn liền với Ngài thì Chúa khẳng định người theo Chúa là người ở trong Chúa, gắn kết với chính Chúa chứ không phải chỉ là dòng dõi Áp-ra-ham hay là chức sắc trong hệ thống tôn giáo của Do Thái giáo thời bấy giờ là đủ. Dân Y-sơ-ra-ên đã không sống đúng với hình ảnh của cây nho của Chúa. Chúa Giê-xu đã đến thế gian, Ngài là cây nho thật để mọi người đến với Ngài và thật sự gắn vào Ngài để được kết quả.

Trước kia chúng ta chỉ là những nhánh nho hoang. Tạ ơn Chúa vì khi tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được làm nhánh nho ở trong cây nho thật. Chính Đức Chúa Trời đã gắn chúng ta vào Chúa Giê-xu. Vì vậy, điều quan trọng không phải chúng ta ở trong nhà thờ hay ở trong tôn giáo Tin Lành nhưng là được ở trong Chúa Giê-xu, được nuôi mình bằng nguồn sống của chính Ngài. Tôn giáo hay công việc Chúa không phải là điều kiện để chúng ta được cứu, mà chỉ là phương tiện giúp chúng ta gắn vào Chúa bền chặt hơn. Khi gắn với Chúa thì chúng ta sẽ gắn với sự hầu việc Chúa và trở thành nhánh nho kết quả và sai trái cho Đức Chúa Trời.

Bạn có đang gắn liền với cây nho thật là Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Ngài vì Ngài đã chịu chết để cứu con và cho con được làm nhánh nho ở trong Ngài. Xin cho con cứ ở trong Chúa luôn để cuộc đời con được kết quả cho Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org