Ruah Gưt Kơ Klei Kpă Ênô – 19/4/2024

2632

 

Klei Aê Diê Blŭ: Rôm 6:15-23

Êlan kliăng:“Ƀiădah ară anei kyuadah diih êngiê leh mơ̆ng klei soh diih leh anăn jing leh hlŭn kơ Aê Diê, boh tŭ dưn diih mâo ară anei hĭn jing klei doh jăk, leh anăn klei knhal tuč kơ klei anăn jing klei hdĭp hlŏng lar” (Rôm 6:22)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ngă knuih leh anăn klei dôk ƀơ̆ng huă phung dôk ti gŭ klei pap Yêsu Krist mâo? Ya ngă Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă wĭt mñă nao kơ knhuah hdĭp hđăp leh anăn boh jhat kơ knhuah hdĭp anăn? Ya klei hriăm yuôm drei mâo mơ̆ng klei hriăm hruê anei?

Khua ƀĭng kna Y-Pôl kñăm mnuih mâo klei Aê Diê yap kpă amâo dôk ti gŭ klei bhiăn ôh ƀiădah dôk ti gŭ klei pap (êlan 15). Klei anei čiăng lač amâo djŏ ôh phung đăo mâo klei êngiê dưi ngă soh, ngă tui si klei kđeh tluh ƀiădah ăt mâo klei pap kăp guôm brei. “Hơăi, amâo djŏ snăn ôh!” Čiăng mblang kơ klei mĭn anei, Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač grăp čô srăng ruah mă pô ñu čiăng kkuh mpŭ leh anăn mă bruă. Kơ hlei pô ñu jing dĭng buăl amâodah hlŭn snăn ñu srăng gưt kơ pô anăn yơh. Grăp čô khua srăng mâo êlan hdră bi hriăm mjuăt hlŭn ñu jing pô gưt tui si klei ñu čiăng. Mâo dua klei ruah hŏng klei klă jing hlŭn kơ klei soh srăng atăt kơ klei djiê, amâodah ruah gưt asăp kơ Aê Diê srăng atăt kơ klei hdĭp hlŏng lar. Tơdah sa čô ruah leh pô ñu čiăng gưt asăp snăn klei srăng truh kơ klei hdĭp ñu amâo lŏ bi mlih ôh (êlan 16). Tơdah drei lač drei jing hlŭn kơ Aê Diê , drei srăng gưt asăp kơ Ñu.

Phung dôk ti gŭ klei pap tuôm bi knal leh klei knap mñai, klei hêñ êjai jing hlŭn kơ klei soh. Digơ̆ mă tŭ leh klei pap mơ̆ng Aê Diê Tlâo Čô Yang hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist, êngiê leh mơ̆ng klei soh, ruah gưt asăp kơ klei kpă ênô Aê Diê jing hnơ̆ng mkă kơ klei hdĭp digơ̆. Kyuadah Aê Diê jing Pô doh jăk leh anăn kpă ênô, phung dôk ti gŭ klei Ñu kiă kriê ăt srăng knang kơ Ñu mơh čiăng tui hlue klei doh jăk jing anôk kñăm digơ̆ čiăng truh, leh anăn klei kñăm čiăng knhal tuč jing Aê Diê srăng brei klei hdĭp hlŏng lar (êlan 22).

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei, Khua ƀĭng kna Y-Pôl mñă wĭt mñă nao kơ klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hđăp jing hlŭn kơ klei soh, klei čhŏ mrŏ leh anăn klei ƀai, srăng wiă klei hêñ leh anăn ênoh mưn kơ klei soh jing klei djiê. Klei bhiăn amâo phat kđi phung đăo kơ Krist ôh, ƀiădah kyuadah drei ăt dôk hdĭp ti krah lăn ala snăn drei amâo tlaih ôh mơ̆ng klei ngă soh. Ăt msĕ si Y-Ađam leh anăn H’Êwơ hlăk ênuk mphŭn dơ̆ng mơh, klei soh amâo tuôm kă digơ̆ ôh, ƀiădah digơ̆ čuăn mă klei amâo gưt asăp kơ Aê Diê leh anăn lĕ leh kơ klei Satan mplư hŏng rup sa drei ala. Phung đăo kơ Krist sĭt srăng knang kơ Khua Yang, tui hlue knhuah hdĭp gưt asăp kơ Ñu čiăng dưi jing kpă ênô leh anăn mâo klei hdĭp hlŏng lar Aê Diê brei hlăm Khua Yang Yêsu Krist. Phung đăo mgưt amâo mă knŏng anăn srăng bi mjhua klei khăp Aê Diê, lŏ wĭt kơ êlan hđăp leh anăn srăng wiă boh mơ̆ng kngan diñu rah leh jing klei djiê.

Drei gưt asăp kơ Khua Yang kluôm ênŭm mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo ƀuăn gưt asăp kơ Ih jih hruê kâo dôk hdĭp. Brei bĕ klei myang Yang Mngăt Jăk mă bruă hlăm klei hdĭp kâo. Đru kâo čiăng êjai ngă êjai čiăng tui hlue klei kpă ênô Ih tơl truh knhal tuč. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Mathiơ 13

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXaiv Ua Raws Kev Ncaj Ncees – 19/4/2024
Bài tiếp theoChọn Đầu Phục Sự Công Chính – 19/4/2024