Rao Truyền Sự Chết của Chúa – 20/4/2019

1649

 

I Cô-rinh-tô 11:18-29

 18 Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp Hội thánh, thì sanh ra sự phân rẽ; tôi cũng hơi tin điều đó. 19 Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. 20 Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là Tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn; 21 bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nả mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. 22 Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ Hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc nầy tôi chẳng khen đâu.
23 Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: Ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, 24 tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. 25 Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. 26 Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27 Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28 Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; 29 vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 

Câu gốc: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc lại điều nào Chúa Giê-xu phán trong bữa ăn cuối của Ngài? Ý nghĩa của bánh và chén là gì? Thái độ và điều cần nhớ khi dự Tiệc Thánh là gì? Bạn thường suy nghĩ gì mỗi khi dự Tiệc Thánh?

Sứ đồ Phao-lô đã viết thư trách các tín hữu tại Cô-rinh-tô về thái độ dự bữa ăn thân ái mà họ ăn chung với nhau theo truyền thống, không đúng với tinh thần Chúa dạy, và như vậy không còn gọi là “Tiệc Thánh của Chúa mà anh em ăn” được (câu 20-21). Sứ đồ Phao-lô nhận biết tình trạng thuộc linh của họ cũng như thái độ của họ khi dự Tiệc Thánh, nên ông đã nhắc lại lời của Chúa Giê-xu trong bữa ăn Lễ Vượt Qua cuối cùng với các môn đệ. Chúa Giê-xu đã phán bánh là thân thể Ngài và nước nho là huyết Ngài. Bánh tượng trưng cho thân thể Chúa đã bị tan nát vì tội của con người. Nước nho tượng trưng cho huyết của Chúa đã đổ ra trên cây thập tự cũng vì tội của con người. Vì thế, mỗi lần dự Tiệc Thánh, mỗi chúng ta phải nhớ lại thân Chúa đã bị đánh, bị thương, bị đâm, bị đinh đóng, và huyết Ngài đổ ra để chúng ta được sống.

Khi trao bánh và chén, Chúa Giê-xu đều dặn dò “hãy làm điều này để nhớ Ta” (câu 24-25), nhằm nhắc các môn đệ mỗi khi dự lễ Vượt Qua hay một bữa ăn thông công thì phải nhớ đến sự chết hy sinh chuộc tội của Chúa. Về sau, con dân Chúa giữ Lễ Tiệc Thánh để nhắc nhau nhớ đến sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu. Ngày nay, đa số các Hội Thánh tổ chức Thánh lễ Tiệc Thánh mỗi tháng một lần, nhằm nhắc con dân Chúa nhớ lại sự hy sinh của Chúa và cũng khích lệ họ rao truyền về tình yêu và sự chết của Chúa cho người chưa được cứu.

Nhưng thật đáng buồn vì có nhiều con cái Chúa dự Tiệc Thánh như là một nghi thức chiếu lệ theo thói quen mà tâm trí để đâu đâu. Họ không thật sự đặt lòng mình vào ý nghĩa của Thánh lễ Tiệc Thánh. Có nhiều tín hữu suốt giờ thờ phượng đi vòng vòng bên ngoài, đến khi mục sư phân phát bánh và chén thì mới bước vào để nhận, rồi cũng không xét lấy mình, hay đợi mục sư cầu nguyện mà vội vàng bước ra. Thái độ như thế có đẹp lòng Chúa không? Tại đây, Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ là “mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (câu 28-29). Vì thế, mỗi chúng ta cần phải hết sức nghiêm túc khi dự Tiệc Thánh để kinh nghiệm được sự linh nghiệm qua sự thương khó và sự chết của Chúa Giê-xu cho chính mình.

Thái độ của bạn khi nhận Tiệc Thánh thế nào? Bạn có hết lòng rao truyền sự chết của Chúa cho nhiều người không?

Lạy Chúa, xin nhắc con dự Thánh lễ Tiệc Thánh đúng với ý nghĩa theo lời Chúa dạy, và cho con luôn sốt sắng rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org