Rab Teev Ntxo – 6/11/2023

1240

 

 

Pajlug 11:1

Nqe cim:

“Tus Tswv ntxub cov neeg uas muab rab teev ntxo los luj rau luag. Nws txaus siab rau cov neeg uas muab rab teev tsis ntxo los luj rau luag” (Pajlug 11:1).

Peb nyeem ntxiv hauv Phau Txhais Tshiab HMOWSV

“Rab teev uas ntxo luag Yawmsaub ntxub kawg li, tiamsis lub thauj teev uas hum ua rau nws zoo siab.”

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Vajntxwv Xalumoos siv rab teev thiab lub thauj teev los hais txog yam dabtsi?

–       Niaj hnub nimno, qhov teebmeem no tshwm muaj licas?

–       Vajtswv muaj kev xav licas rau qhov teebmeem no? Koj tau qhuab ntuas thiab ceebtoom txog yam dabtsi?

Thaum nug hais tias: “Yam dabtsi tseemceeb tshajplaws nyob hauv kev ua lag luam?” feem ntau yuav teb hais tias yog: “tsam peev”. Luag pheej piv hais tias: “Tshav luam zoo li tshav rog” yog li ntawd tus neeg ua luam thiaj xav hais tias nws muaj cuabkav ua txhua yam kom tsam peev ntau tshajplaws thiab poob peev tsawg tshajplaws. Coob tug thiaj nrhiav kev qaij tebchaws txojcai kom tau tsam peev lossis zais tau tej yam txhaum cai uas lawv ua.

Nyob ntawm no, Vajntxwv Xalumoos hais txog “rab teev” thiab “lub thauj teev”. “Rab teev” tiam ntawd yog yam cuabyeej siv coj los luj khoom, uas muaj ob lub tais khuam rau ntawm ib tug nqaj tav uas muab txawb haujsim rau saum ib tug ncej lub hau. “Lub thauj teev” hauv paus lus txhais hais tias “lub pob zeb”, muaj lub hnyav lub sib raws li txojcai muab los tso rau lub tais no kom hnyav sib npaug nrog lub tais uas tso yam khoom nyob sab tim ub. Yuav kom tau tsam peev ntau hauv kev lag luam, cov neeg ua luam tsis ncajncees yuav siv ob “lub thauj teev”, ib lub sib dua thiab ib lub hnyav dua txojcai raws li lawv lub homphiaj kom ntxo tau lwm tus. Niaj hnub nimno, peb tsis siv “rab teev” thiab “lub thauj teev” zoo li ntawd lawm, tiamsis muaj coob tug tseem siv ntau txojkev ua luam dag ntxias xws li: muag khoom cuav; yuav khoom khaws tseg cia thaum tsis muaj lawm mam muag nqi siab; quab yuam cov neeg ua zog lossis tsis them se,…

Vajntxwv Xalumoos ceebtoom cov neeg ua luam tsis ncajncees hais tias, Vajtswv pom txhua yam thiab Nws ntxub ntxaug txojkev dag ntxias, kev ntshaw luag tug, thiab kev qia dub. Tus Tswv tej kevcai nkaug lossis tawmstam cov neeg ua luam tsis ncajncees (Levis Kevcai 19:35-37; II Kevcai 25:13-16; Amaus 8:5). Yog li ntawd, thaum peb nrhiav txhua txoj hau kev los ua tsam peev tsis quav ntsej kev ua zoo tsimnyog tus ntseeg ces yog ua txhaum lawm. Txhaum vim hnov qab hais tias muaj ib Tug tabtom saib ntsoov peb thiab txiav txim rau txhua tus raws li Nws txojcai. Coob tug hais tias ua luam nws muaj nws muaj txojcai txiav txim rau cov ua luam, tiamsis nco ntsoov hais tias peb txhua tus puavleej yuav raug txiav txim raws li tib txojcai xwb, ntawd yog Vajtswv txojcai. Tus neeg ua lag luam yuav tsum coj raws li Vajtswv txojcai ua zoo thaum ua lag ua luam. Qhov tseemceeb tshajplaws ntawm tibneeg lubneej tsis yog tsam peev lossis ua kom muaj nqis rau tus kheej, tiamsis yog ua tau lubneej ua rau Vajtswv tau koobmeej (I Kauleethaus 10:31) thiab ua yam zoo pub lwm tus (Filipis 2:3-4).

Tus Tswv hais tias: “Nws txaus siab rau cov neeg uas muab rab teev tsis ntxo los luj rau luag.” Lo lus “txaus siab” muaj lub ntsiab hais tias lees yuav lossis zoo siab, lo lus no yog hais txog kev sib raug zoo ntawm Vajtswv thiab tus neeg ncajncees. Tus neeg ua lubneej haum tus Tswv siab yog tus uas ua lubneej hwm tus Tswv, ncajncees, thiab hlub tshua lwm tus.

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov kom nyuam yaus muaj txojkev ntseeg cog ruaj khov rau ntawm Koj thiab cia kom Koj Txojlus nkag rau nyuam yaus lubneej txhua sab, kom nyuam yaus ua tau lubneej haum Koj siab thiab hlub tshua lwm tus. Nyuam yaus thov txhua yam los ntawm Tswv Yexus lub npe, Amees.

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Kaulauxais 3:18-4:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNắm Bắt Cơ Hội Phục Vụ Ngay – 5/11/2023
Bài tiếp theoKnăng Mkă Soh – 6/11/2023