Knăng Mkă Soh – 6/11/2023

3873

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 11:1

Êlan kliăng: “Yêhôwa bi êmut kheh kơ knăng mkă soh, ƀiădah Ñu mơak hŏng knăng mkă djŏ.” (Klei Bi Hriêng 11:1)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei mtao Y‑Salômôn čiăng lač tơdah ñu yua rup knăng leh anăn klŏ knăng? Hruê anei, si mta klei anei dưi ngă? Si knuih Aê Diê bi êdah hŏng klei anei? Ya klei mñă leh anăn hưn êlâo kơ ih brei răng?

Tơdah êmuh: “Ya klei jing yuôm hĭn hlăm bruă čhĭ mnia blei?” Lu klei wĭt lač jing: Boh mnga. Arăng khăng bi msĕ: “Kdrăn čhĭ mnia msĕ si kdrăn blah” snăn pô čhĭ mnia mĭndah ñu dưi ngă djăp mta klei čiăng ba boh mnga lu hĭn leh anăn klei bi kgăn ƀiă hĭn. Lu mnuih wăt tui duah anôk kƀah kơhơ hlăm klei bhiăn kăp hrui boh mnga amâodah čiăng bi hgăm klei ngă soh pô.

Tinei, mtao Y‑Salômôn bi êdah rup “knăng” leh anăn “klŏ knăng”. “Knăng” ênuk anăn jing sa mta mnơ̆ng pioh mkă mâo dua jam knăng yuôl ti dua nah knhal sa ƀĕ giê dưm mgăn bi knar ti dlông akŏ sa ƀĕ gơ̆ng. “Klŏ knăng” hlăm klei blŭ phŭn jing “klŏ boh tâo”, mâo boh ktrŏ tui si hnơ̆ng čuăn dưm tĭng sa nah jam knăng, kăp bi knar hŏng jam knăng dưm mnơ̆ng pioh mkă tĭng sa nah adih. Čiăng hrui boh mnga hlăm klei čhĭ mnia, phung mnuih mnia blei amâo kpă srăng mprăp dua hlâo “klŏ knăng”, sa hlâo hdjul hĭn leh anăn sa hlâo ktrŏ hĭn kơ hnơ̆ng čuăn hlue si klei diñu yua čiăng mplư arăng. Hruê anei, drei amâo lŏ yua “knăng” leh anăn “klŏ knăng” msĕ snăn ôh, ƀiădah lu mnuih ăt mâo lu mnêč čhĭ mnia mgưt luar, msĕ si klei hâo hưn mâo djŏ hŏng klei sĭt ôh; mkăm pioh mnơ̆ng kăp ktư̆ kpĭ ênoh tơdah hin mnơ̆ng čhĭ; bi mđĭ ênoh amâodah bi mtrŭn ênoh hŏng mnơ̆ng mkra mjing hơăi mang; ktư̆ juă phung mă bruă; duah êlan dêč kơ jia…

Mtao Y‑Salômôn hưn êlâo brei phung čhĭ mnia mgưt luar thâo!: Aê Diê ƀuh jih jang bruă diñu ngă leh anăn Ñu bi êmut kheh kơ klei soh ƀai, klei knan knăk, leh anăn klei čuôt klih. Klei bhiăn Aê Diê lu blư̆ ƀuah kơ klei jhat ƀai hlăm klei čhĭ mnia (Bruă Lêwi 19:35-37; Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 25:13-16; Y‑Amôs 8:5). Kyuanăn tơdah drei duah êlan čiăng mâo lu boh mnga tơl amâo lŏ uêñ kơ knhuah hdĭp kpă ênô phung đăo kơ Krist, klei anăn jing soh kluôm dhuôm. Soh kyuadah wơr bĭt hĕ mâo sa Pô dôk dlăng ƀuh leh anăn phat kđi knhuah hdĭp grăp čô tui si hnơ̆ng Ñu čuăn. Lu mnuih lač snei, klei čhĭ mnia mâo klei bhiăn čhĭ mnia, ƀiădah brei hdơr snei, jih jang drei tŭ klei phat kđi ti gŭ sa klei phat kđi kpă mơ̆ng Aê Diê. Phung čhĭ mnia brei tui gưt klei kpă ênô phung đăo kơ Krist hlăm bruă čhĭ mnia. Klei yuôm hĭn hlăm klei hdĭp mnuih amâo djŏ jing boh mnga amâodah klei tŭ dưn kơ pô ôh, ƀiădah hdĭp sa klei hdĭp bi guh kơang kơ Anăn Aê Diê (I Kôrantô 10:31) leh anăn uêñ mĭn klei tŭ dưn kơ arăng (Philip 2:3-4).

“Ƀiădah ñu mơak hŏng knăng mkă djŏ.” Boh blŭ “mơak” mblang jing mâo klei tŭ ư amâodah bi mơak, tinei čiăng lač kơ klei bi mguôp ti krah Aê Diê hŏng mnuih kpă ênô. Mnuih hdĭp bi mơak kơ Aê Diê jing mnuih hdĭp klei hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kpă ênô, leh anăn thâo khăp kơ arăng.

Si ngă drei čiăng mơ̆ Aê Diê tŭ ư leh anăn mơak hŏng drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, brei klei hdĭp kâo dưm ti Ih leh anăn Klei Blŭ Ih hmăi hlăm djăp kdrêč kdriêk klei hdĭp kâo, čiăng kơ kâo hdĭp sa klei hdĭp bi mơak kơ Khua Yang leh anăn thâo khăp kơ arăng. Kâo wah lač Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Kôlôs 3:18-4:18

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRab Teev Ntxo – 6/11/2023
Bài tiếp theoCây Cân Giả – 6/11/2023