Thứ Hai 26/02/2024
Trang chủ Quảng Nam: Hiệp Nguyện Tháng 2/2024 05. Mục sư Võ Đình Đán thực hiện nghi thức dâng con trẻ cho cháu Hồ Tạ Nguyên Nhiệm (con của ÔB MsNc Hồ Đức Phi).

05. Mục sư Võ Đình Đán thực hiện nghi thức dâng con trẻ cho cháu Hồ Tạ Nguyên Nhiệm (con của ÔB MsNc Hồ Đức Phi).

04. Mục sư Võ Đình Đán thực hiện nghi thức dâng con trẻ cháu Nguyễn Trịnh Vĩnh Yên (con của ÔB Msnc Nguyễn Việt Hòa.
07. Mục sư Võ Đình Đán nhắc nhở các công tác điều hành Chi hội.

BÀI VIẾT MỚI NHẤT