Qhov Muaj Nqis Ntawm Tus Tswv Haivneeg – 20/12/2023

1256

 

 

Loos 3:1-8

Nqe cim

Yeej muaj nqis rau txhua yam. Thawj qhov yog Vajtswv muab nws txojlus rau cov Yudais tuav.” (Loos 3:2).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv haivneeg tau txoj koob hmoov twg?

–       Cov neeg Yixalayees cheemtsum paub dabtsi hais txog Vajtswv tus yamntxwv thiab Nws tus cai ua haujlwm?

–       Muaj cov lus ceebtoom twg rau tus Tswv haivneeg thiab peb cov ntseeg Tswv Yexus nimno?

Hauv tshooj 2, Timthawj Paulus qhia hais tias tus Tswv yuav txiav txim raws li tej haujlwm uas txhua tus ua yog lossis tsis yog uas Nws twb qhia tshwm ntawm txoj kevcai lossis hauv lub siab lawm. Yog li cov Yixalayees twb paub meej yam uas yog thiab tsis yog, lawv tseem tsis coj raws li tus Tswv txoj cai, Nws yuav rau txim rau lawv ib yam li rau txim rau lwm haivneeg thiab. Yog li ntawd, ua tus Tswv haivneeg muaj nqis dabtsi? Timthawj Paulus hais tias, ua tus Tswv haivneeg tau koob hmoov txhua yam tshaj lwm haivneeg. Qhov koob hmoov loj tshaj yog Vajtswv muab Txojlus rau lawv tuav (nqe 2). Los ntawm tus Tswv tej lus hais, Nws haivneeg paub meej tus Tswv tus yamntxwv thiab tus cai Nws ua haujlwm. Lawv tau txais tus Tswv txoj kevcai los ua chaw txawb rau lawv kev ua neej sab ntsujplig, lub siab thiab nqaij tawv (Khiavdim 19-20). Yixalayees yog ib haivneeg tau koob hmoov vim lawv cov yawgkoob Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj yog cov neeg uas hlub thiab mloog tus Tswv lus (Khiavdim 20:6). Tus Tswv kuj coglus foom koob hmoov rau neeg ntiajteb dhau los ntawm Anplahas cov xeebntxwv. Los ntawm haivneeg tus Tswv xaiv, Tswv Yexus los yug ua neeg thiab ua tes haujlwm cawm neeg ntiajteb (Yaxayas 11:1-10).

Txuas ntxiv, Timthawj Paulus hais tias Vajtswv yog tus dawbhuv thiab ncaj ncees. Tus Tswv yeej ua raws li Nws coglus tseg rau Nws haivneeg, txawm yog hais tias hauv Nws haivneeg muaj ibtxhia tsis ntseeg thiab dag. Los dhau ntau tiam los, cov neeg Yixalayees yeej tau txais tus Tswv txojkev ua zoo thiab Nws lub siab ntev. Tej kev txhaum thiab kev qaug zog yim loj, lawv haj yam pom tus Tswv txojkev ncaj ncees thiab lub siab ntev uas tsis paub kawg. Txawm yog li ntawd los, Timthawj Paulus kuj qhia kom ceevfaj txog tus Tswv txojkev txiav txim ncaj ncees rau lub ntiajteb no. Tus Tswv tsis xaiv leejtwg ntsejmuag, cov neeg Yudais tsis ntseeg kuj yuav raug Vajtswv rau txim ib yam nkaus.

 Nimno, muaj ibtxhia ntseeg Yexus tsaug zog rau hauv tus Tswv txojkev hlub, tsis ua neeg zoo kom tsimnyog tus Tswv qhov kev dawbhuv. Cov neeg no hais tias tus Tswv yog tus uas niaj hnub zam txim thiab muaj kev hlub npluamias. Yog li lawv saib tsis taus thiab siv tus Tswv txojkev hlub mus ua txhaum, muab tus Tswv tej kevcai hloov mus ua li lawv siab nyiam, lawv xav hais tias tus Tswv siab ntev tsis rau txim rau lawv. Timthawj Paulus hais tias, Qhov uas lawv raug txim li ntawd yeej tsimnyog lawm(nqe 8b). Peb txhua tus yuav tsum ua tib zoo ua, vim koob hmoov kuj muaj feem xyuam ua.

 

Thov Vajtswv,

Vajtswv Vaj Peb Leeg, nyuam yaus ua tsaug qhov uas Koj xaiv thiab cawm nyuam yaus dim lub txim mus ibtxhis, Koj pub koob hmoov zoo kawg nkaus rau nyuam yaus. Thov Koj pab kom nyuam yaus paub hwm Koj, saib Koj muaj nqis thiab ua li Koj qhia. Kom nyuam yaus lub neej muaj Vaj Ntsujplig cov cim thiab ua rau Koj tau ntsejmuag. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov. Amees.

Ib tsoom cov mloog uas hmov thiab tshua,

Peb cheemtsum ua li cas kom tsimnyog txoj koob hmoov uas tus Tswv pub?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Tshwmsim 5:1-6:11

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcChính Quyền Các Cấp Thăm Và Chúc Mừng Giáng Sinh Tổng Liên Hội
Bài tiếp theoKlei Brei Jăk Mdê Kơ Phung Ƀuôn Sang Aê Diê Ruah – 20/12/2023