Pô Kiă Kriê Klei Hdĭp Êdei Anăp – 19/10/2021

472

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Yêrêmi 29:5-9.

Êlan kliăng: “Ơ ƀuôn Yêrusalem, ƀuôn Yêrusalem, ih bi mdjiê phung khua pô hưn êlâo leh anăn bhĭr boh tâo kơ phung arăng tiŏ nao kơ ih! Jêñ jêñ leh kâo čiăng bi kƀĭn mbĭt phung anak ih msĕ si sa drei mnŭ ana bi kƀĭn êđai gơ̆ ti gŭ siap gơ̆, ƀiădah diih amâo čiăng ôh!” (Y‑Mathiơ 23:37).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Yêhôwa lŏ dơ̆ng bi hriăm hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ anei? Ya ngă klei bi hriăm anei ăt khăng dưi lŏ mñă wĭt hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê? Ya klei drei hriăm kơ klei khăp Aê Diê hlăm dŭm klei bi hriăm anei?

Mơ̆ng ênuk mphŭn mkŏ mjing ala čar, Yêhôwa lač leh hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ti krah diñu amâo dưi mâo ôh phung mdian, phung ksiêm mtŭ, phung mjâo (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 18:10). Klei mtă mtăn đăm hmư̆ ôh klei blŭ luar mplư mơ̆ng phung khua pô hưn êlâo mgưt, leh anăn phung mdian dưi lŏ mñă wĭt hlăm hƀuê ênuk phung ƀuôn sang Aê Diê ruah ăt jih tal anei truh tal mkăn hngah kơ klei sĭt nik leh anăn tui hluê klei blŭ luar.

Leh anăn klei mtă mtăn kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei hgao klei dleh dlan čiăng dưi hơĭt ai tiê hdĭp mda ti ala čar phung roh êla truh wưng Yêhôwa kčah leh (êlan 5‑6) leh anăn hlăm wưng anăn brei wah lač kơ lăn čar diñu dôk hdĭp mda (êlan 7), jing klei mtă mtăn đăm hmư̆ klei mplư luar mơ̆ng phung khua hưn êlâo mgưt amâodah phung mdian (êlan 8‑9). Mơ̆ng anăn, drei ƀuh klei Yêhôwa mprăp kơ phung ƀuôn sang Aê Diê jăk snăk. Klă sĭt tơdah hdĭp hlăm klei jing mnă, diñu srăng ênguôt hnĭng, êdu ai, amâodah srăng ăl čôñ leh anăn tăm pah kơ ala čar diñu lač jing mta phŭn kơ klei ênguôt hnĭng, dleh dlan diñu dôk klam. Êngao anăn, hlăm klei rŭng răng, luč klei čang hmăng anăn ênưih mđing hmư̆ phung khua pô hưn êlâo mgưt, phung mdian jing phung mgưt lač hriê mơ̆ng Aê Diê čiăng blŭ klei luar kơ mgi dih kñăm mgưt bi hơĭt ai tiê phung dôk tŭ klei jing mnă, atăt digơ̆ kơ bruă ngă soh, hngah kơ bruă gưt asăp Yêhôwa mơ̆ng phung dĭng buăl sĭt suôr Aê Diê. Dŭm klei Yêhôwa mtă brei drei bi mĭn kơ sa klei khăp prŏng prĭn, sa klei răng mgang yuôm bhăn mơ̆ng phung amĭ, ama jih ai tiê khăp hơiêng, răng mgang anak pô (Y‑Mathiơ 23:37).

Anak mnuih ăt khăng rŭng răng leh anăn huĭ hyưt kơ klei hdĭp êdei anăp, anăn lu mnuih nao duah phung mdian čiăng dưi thâo ya bruă ngă čiăng đru kơ klei hdĭp mgi dih jăk hĭn, ƀiădah klei anăn blŭ luar kyua phung mdian ăt jing phung soh jhat, amâo mâo ôh pô dưi duah klei đru mơ̆ng phung amâo djŏ mơ̆ng Yêhôwa tiŏ nao (êlan 9). Jing phung đaŏ kơ Krist, drei dưi rơ̆ng klei hdĭp êdei anăp kyua Aê Diê drei jing Pô kiă kriê klei hdĭp êdei anăp, ƀiădah brei drei jih ai tiê đaŏ knang leh anăn kwưh akâo kơ Ñu. Akâo kơ Aê Diê đru kơ drei kjăp ai tiê msĕ si Mtao Y‑Salômôn bi hriăm leh: “Ai tiê mnuih mâo lu hdră čiăng ngă, ƀiădah klei Yêhôwa čuăn srăng dưi.” (Klei Bi Hriêng 19:21).

Drei jao jih klei hdĭp drei hlăm kngan Aê Diê leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Aê Diê Pô Myang, jing Pô kiă kriê klei hdĭp kâo. Akâo kơ Ih đru kâo amâo huĭ hyưt, rŭng răng ôh ƀiădah hơĭt ai tiê jao klei hdĭp kâo hlăm kngan Ih čiăng mâo klei kriê dlăng, răng mgang yuôm bhăn mơ̆ng Ih, kyua Ih khăp snăk kơ kâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 12

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Thị Chim
Bài tiếp theoĐấng Nắm Giữ Tương Lai – 19/10/2021