Pô Brei Adiê Không Leh Anăn Brei Êa Hjan Ti Lăn – 25/9/2021

1176

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 6: 26-42.

Êlan kliăng: “Akâo bĕ mơ̆ng Yêhôwa êa hjan ti yan mnga, Yêhôwa yơh jing pô mjing biut knam, pô brei êa hjan kơ phung mnuih, pô brei djam hlăm hma kơ grăp čô” (Y‑Sakari 10:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hluê si Mtao Y‑Salômôn snăn ya ngă mâo klei yan adiê ngă, ư̆ êpa, klei ruă kơ phung ƀuôn sang Israel? Ya klei ñu akâo? Ya bruă phung ƀuôn sang Aê Diê ngă čiăng mâo klei pap brei leh anăn bi mrâo? Si ngă knuih drei hŏng Aê Diê sĭt ƀuh pô dôk găn klei lông dlăng, dleh dlan?

Aê Diê ƀuăn leh srăng brei klei hơêč hmưi tơdah phung ƀuôn sang Aê Diê gưt asăp leh anăn brei klei truh jhat tơdah diñu amâo gưt asăp Aê Diê (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 28). Tinei, Mtao Y‑Salômôn akâo Aê Diê pap brei kơ phung ƀuôn sang kyua ñu thâo diñu srăng ngă soh leh anăn tŭ klei Aê Diê bi kmhal, khădah tơdah diñu mđing kơ Sang Yang nao wah lač, kmhal klei soh, wĭt kơ Aê Diê… snăn ñu akâo Aê Diê hmư̆ klei wah lač leh anăn mgang klei găl diñu, pap brei leh anăn ktrâo kơ diñu êlan brei nao. Ñu akâo kơ Aê Diê srăng lŏ brei adiê hjan kơ krĭng lăn, amâodah ba diñu wĭt kơ lăn Aê Diê brei leh kơ diñu, amâodah Aê Diê srăng dlăng mtăp mđơr hŏng grăp čô tui hluê si bruă diñu ngă leh anăn ai tiê diñu.

Wăt tơdah dôk hdĭp hlăm klei êđăp ênang, mdrŏng sah ƀiădah Mtao Y‑Salômôn thâo leh dŭm hruê dleh dlan srăng truh kyua jing anak mnuih snăn amâo dưi ñĕ ôh kơ klei ngă soh. Aê Diê jing Pô kpă ênô, doh jăk snăn djăp klei soh srăng mâo sơaĭ klei bi kmhal, knŏng hnưm amâodah hnui đuč. Klei bi kmhal klei soh jing yuôm bhăn leh anăn čiăng êdi tơl Ñu brei Anak Ñu mâo knŏng sa čô hriê ti lăn ala djiê hrô kơ klei soh drei ti kyâo bi kal.

Hlăk myơr kơ Aê Diê klei wah lač anei, Mtao Y‑Salômôn thâo săng Aê Diê jing kpă ênô, doh jăk ƀiădah ăt bŏ hŏng klei pap leh anăn klei khăp. Ñu thâo Pô brei klei ƀuah mkra kpă ênô ăt srăng kyua klei khăp brei klei pap, bi mrâo klei bi mguôp leh anăn klei hdĭp. Pô brei adiê không ăt jing Pô srăng brei êa hjan tơdah phung ƀuôn sang kmhal klei soh wĭt kơ Aê Diê leh anăn akâo klei pap brei. Pô brei klei jing hlŭn ăt jing Pô mâo djăp klei myang leh anăn klei khăp ba diñu wĭt kơ ala čar đưm.

 Wăt tơdah dôk găn klei hdĭp êđăp ênang amâodah mdrŏng sah, klei lông dlăng amâodah dleh dlan, akâo Aê Diê brei kơ drei hdĭp knang nanao kơ Aê Diê. Tơdah găn klei lông dlăng, drei amâo srăng êdu ai ôh ƀiădah knang kơ Aê Diê wah lač. Drei akâo Aê Diê bi êdah kơ drei thâo klei ngă soh, êdu awăt pô čiăng kmhal, akâo klei pap brei leh anăn gưt asăp tui si Aê Diê mtô čiăng hdĭp “dưi huĭ kơ Ih leh anăn êbat hlăm êlan Ih” (êlan 31). Drei akâo hŏng klei đaŏ kjăp Pô brei klei dleh dlan truh ăt jing Pô mâo djăp klei myang leh anăn klei khăp ba klei hơêč hmưi leh anăn bi mrâo.

Kyua mơ̆ng ya klei sĭt drei găn klei truh, klei lông dlăng drei ăt knang kjăp hlăm klei khăp leh anăn klei myang Aê Diê bi mtlaih?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo klei đaŏ khăp kơ Ih hlăm djăp boh klei. Êjai găn klei dleh dlan hlăm klei hdĭp, akâo kơ Ih đru kâo amâo êdu ai ôh ƀiădah knang kơ Aê Diê kwưh akâo, wah lač, akâo klei Aê Diê pap brei leh anăn bi mrâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: I Y‑Samuel 16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Ngô Văn Quang
Bài tiếp theoĐấng Làm Hạn Hán và Giáng Mưa Trên Đất – 25/9/2021