Phước Hạnh Đặc Biệt – 19/10/2018

3012

 

Giăng 16:29-33

29 Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. 30 Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. 31 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? 32 Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. 33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi! 

“Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói trước về nan đề đặc biệt nào mà môn đồ sẽ đối diện? Lời hứa phước hạnh và khích lệ môn đồ trong hoàn cảnh đó là gì? Chúng ta cần sống thế nào để tiếp bước tiền nhân và nhận được phước Chúa ban?

Chúa vừa hứa “trong ngày đó” các môn đồ sẽ nhận lãnh những phước hạnh vô giá là họ sẽ được học biết rõ ràng về Cha, được nhân danh Chúa Giê-xu mà cầu xin với Cha, và đặc biệt là được Cha yêu thương (câu 25-28). Tuy nhiên, phước hạnh thiêng liêng Chúa ban không phải lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, mà còn có những phước hạnh xuyên qua dòng nước mắt. Vì vậy, trong giây phút trước khi tạm lìa xa môn đồ, Ngài báo trước là họ sẽ chạy tản lạc mỗi người một ngã, rồi họ sẽ chịu nhiều gian nan khốn khổ trong thế gian. Nhưng lời hứa phước hạnh vô cùng khích lệ cho các môn đồ là “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta… hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (câu 33).

Thế gian chỉ đem đến cho môn đồ sự hoạn nạn, khốn khổ nhưng Chúa Giê-xu đem đến cho môn đồ sự bình an thật trong Ngài. Đó là sự bình an vượt lên trên mọi hoàn cảnh, bình an vững bền trong Chúa dù nước mắt có tuôn dài trong hoạn nạn. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài đã thắng thế gian rồi. Ngay trong đêm đó, Chúa bị bắt, và sau đó, các thế lực của thế gian sẽ đóng đinh Ngài. Thế gian tưởng Chúa thất bại khi họ xử tử Ngài trên cây thập tự, nhưng họ không biết rằng sự chết của Chúa lại là sự đắc thắng hoàn toàn Sa-tan và tội lỗi, vì vậy Ngài bảo môn đồ hãy cứ vững lòng, cho dù không tránh khỏi hoạn nạn trong thế gian.

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã công bố phước lành thứ tám: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Là con cái Chúa, chúng ta được hưởng nhiều phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3), nhưng cũng không thể tránh khỏi những hoạn nạn, bắt bớ của thế gian. Cuộc đời hầu việc Chúa của Sứ đồ Phao-lô, các thánh tử đạo và biết bao tôi con Chúa khác qua lịch sử giáo hội đã minh chứng cho Lời Chúa nói trước cùng môn đồ. Mỗi chúng ta nguyện hứa noi dấu chân Chúa, tiếp bước tiền nhân, bền lòng đứng vững trong đức tin dù hoàn cảnh ra sao, cứ nương cậy nơi Đấng đã thắng thế gian. Chắc chắn sự bình an diệu kỳ của Chúa sẽ luôn ở với chúng ta ngay cả trong tiếng cười lẫn lúc phải tuôn tràn giọt lệ.

Bạn có nhận biết chịu khổ cho Chúa là một phước hạnh đặc biệt không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì ngay cả khi con lâm vào hoàn cảnh khốn khổ vì đức tin, thì con vẫn nhận được sự bình an đặc biệt Chúa ban. Xin cho con luôn vui mừng vì trong hoàn cảnh nào, phước hạnh và sự thương xót của Chúa vẫn theo con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 12-13.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org