Phung Ƀuôn Sang Doh Jăk Aê Diê – 18/8/2013

2321

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 23:1-8

Êlan kliăng: “Lač bĕ kơ jih phung ƀuôn sang Israel bi kƀĭn, ‘Brei diih jing doh jăk, kyuadah Kâo, Yêhôwa Aê Diê diih jing doh jăk.” (Bruă Lêwi 19:2)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlei pô leh anăn ti găp djuê Aê Diê kăm amâo dưi mŭt hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn? Ya ngă Aê Diê kăm msĕ snăn lĕ? Jih jang klei bhiăn kăm anei brei ƀuh si Aê Diê čiăng mjing sa phung ƀuôn sang mâo klei bi mguôp hŏng Ñu?

Pŏk akŏ kơ kdrêč 23 čih kơ dŭm klei bhiăn hlei pô, ti găp djuê amâo dưi mŭt “hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn”, hŏng klei kñăm čiăng răng kriê kjăp phung ƀuôn sang Aê Diê hlăm klei kkuh mpŭ. Pruê̆ blŭ “phung Aê Diê bi kƀĭn” čiăng lač kơ phung bi kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê amâo djŏ čiăng lač kơ jih jang phung găp djuê ôh. Blŭ klă hĭn, jih jang mnuih leh anăn găp djuê arăng kăm anăn ăt dưi hdĭp hlăm čar Israel ƀiădah amâo dưi mŭt hlăm klei bi kƀĭn klei đăo mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Aê Diê ôh. Klei anei brei ƀuh klei dưi mŭt hlăm “phung Yêhôwa bi kƀĭn” jing sa klei dưi Aê Diê brei, amâo djŏ hlei pô čiăng mâo sơăi ôh klei dưi anăn.

Mâo dua phung Aê Diê kăm amâo dưi mŭt hlăm phung Aê Diê bi kƀĭn: Tal sa jing phung êkei khăt leh dŏ mơiêk (êlan 1), kyuadah anei jing klei bhiăn “mkreo” tui si klei bhiăn klei đăo soh phung Kanaan. Tal dua jing anak ƀă pum, čiăng lač kơ anak phung mniê knhông kkiêng hlăm sang kkuh mpŭ kơ rup yang, leh anăn jih jang phung hđeh anei arăng myơr leh kơ phung yang jhat êlâo tinăn. Dua phung anei jing klei hưn bi sĭt kơ klei soh hlăm ai tiê wăt asei mlei mơ̆ng klei đăo kkuh mpŭ kơ yang jhat. Êngao kơ anăn, Aê Diê ăt kăm mơh dua găp djuê Amôn leh anăn Môap kyuadah diñu amâo bi êdah ôh klei pap kơ phung Israel tơdah digơ̆ kbiă mơ̆ng čar Êjip nao kơ Lăn Aê Diê Ƀuăn. Ƀiădah bi phung Êđôm leh anăn phung Êjip truh ti ênuk tal tlâo dưi mŭt hlăm phung Yêhôwa bi kƀĭn. Jih jang klei bi kdriêl ti dlông kñăm jing msĕ si klei phung Israel hưn bi sĭt kơ klei doh jăk Aê Diê, leh anăn čiăng răng mgang phung ƀuôn sang Israel kơ klei hmăi mơ̆ng klei bhiăn klei phung tue đăo.

Hŏng klei Khua Yang Yêsu djiê hrô brei klei soh jih jang mnuih, jih jang mnuih, jih jang găp djuê dưi mŭt sơăi hlăm klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê. Anăn jing klei pap Aê Diê brei kơ jih jang mnuih amâo mâo klei năng ôh, thâo kral klei soh, kmhal leh anăn đăo kơ Ñu. Kyuanăn tơdah drei jing leh phung ƀuôn sang klei bi mguôp Aê Diê snăn brei drei hdĭp bi mơak kơ Ñu. Kyua klei khăp, Khua Yang Yêsu leh anăn Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtô kơ êlan srăng mkra mnuih ngă soh čiăng diñu thâo kmhal kơ klei soh leh anăn lŏ wĭt kơ Khua Yang (Y‑Mathiơ 18:15-17; Y‑Tit 3:8-11). Brei grăp čô drei thâo uêñ kơ klei dưi Aê Diê brei leh kơ drei, kyuadah drei jing phung ƀuôn sang doh jăk dôk hdĭp ti krah lăn ala anei čiăng jing hra kơ lăn leh anăn klei mngač kơ lăn ala.

Drei mpŭ mơ̆ kơ klei dưi jing sa čô hlăm phung ƀuôn sang doh jăk Aê Diê brei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, Pô iêô leh anăn brei kơ kâo klei dưi jing anak Ih khăp hơiêng êdimima. Bi hriăm kâo hdĭp thâo uêñ kơ klei dưi ih brei leh kơ kâo jing sa čô mnuih hlăm phung buôn sang Ƀuôn ala mtao adiê Ih mdưm leh kâo hlăm klei hdĭp anei.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 4:1-31

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Pab Neeg Dawbhuv – 18/8/2023
Bài tiếp theoCộng Đồng Giao Ước Thánh Khiết – 18/8/2023