Ơn Phước Cho Trần Gian

849

 


Ơn phước cho trần gian

Là Giê-xu Giáng sinh

Đấng cứu chuộc nhân loại

Người người hết lầm than

 

    Ơn phước cho trần gian

    Huyết báu đổ tuôn tràn

    Bôi xóa bao tội lỗi

    Sống hạnh phúc vô vàn

 

Ơn phước cho trần gian

Nơi nơi hưởng Tin Lành

Được Cứu Chúa tha tội

Vui cuộc sống thái an

 

    Ơn phước cho trần gian

    Ơn phước cõi Thiên đàng

   Đời đời ở bên Chúa

   Tràn ngập ánh vinh quang

         

 

VÕ CHÁNH TIẾT

        

 

Bài trước17 Thứ Ba: Lời tuyên bố về THỜI ĐIỂM NGÀI RA ĐỜI
Bài tiếp theoBồi Linh Và Truyền Giảng Tại Tỉnh Sóc Trăng