Ngày 16/3/2017: Làm Điều Đẹp Ý Ngài

809

E-xơ-ra 10:9-44

9 Trong ba ngày, các người của Giu-đa và Bên-gia-min đều nhóm lại tại Giê-ru-sa-lem, nhằm ngày hai mươi tháng chín; cả dân sự đều ngồi tại phố ở đằng trước đền của Đức Chúa Trời, rúng sợ về việc ấy và về cơn mưa lớn. 10 Đoạn, E-xơ-ra, thầy tế lễ, đứng dậy, và nói rằng: Các ngươi đã phạm tội, cưới vợ ngoại bang, và thêm nhiều lên tội lỗi của Y-sơ-ra-ên. 11 Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài: hãy phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những người vợ ngoại bang.
12 Cả hội chúng bèn đáp lớn tiếng rằng: Phải, điều ông đã nói, chúng tôi phải làm theo; 13 song dân sự đông; và là nhằm mùa mưa, chúng tôi không có thể nào đứng ngoài; lại điều nầy chẳng phải là việc của một hoặc hai ngày, vì trong việc nầy chúng tôi đã phạm tội nhiều lắm. 14 Vậy, xin các quan trưởng chúng tôi hãy đứng ở đó đặng biện lý cho cả hội chúng; phàm ai trong các thành chúng tôi đã cưới lấy vợ ngoại bang, phải đến theo kỳ nhứt định, với các trưởng lão và quan xét của bổn thành, đặng sắp đặt việc nầy cho đến chừng đã nguôi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời chúng tôi.
15 Chỉ Giô-na-than, con trai của A-sa-ên, và Gia-xi-gia, con trai Tiếc-va, phản cãi lời định nầy; và Mê-su-lam cùng Sáp-bê-tai, người Lê-vi, đều giúp cho họ.
16 Vậy, những người đã bị bắt làm phu tù được trở về làm theo điều đã nhứt định. Người ta chọn E-xơ-ra, thầy tế lễ, và mấy trưởng tộc, tùy theo tông tộc mình, hết thảy đều gọi đích danh. Ngày mồng một tháng mười, chúng ngồi xuống đặng tra xét việc nầy. 17 Đến ngày mồng một tháng giêng, chúng đã tra xét xong những người có cưới vợ ngoại bang.
18 Trong dòng thầy tế lễ cũng có thấy những người đã cưới vợ ngoại bang. Trong con cháu Giê-sua, chít của Giô-xa-đác, và trong các anh em người có Ma-a-xê-gia, Ê-li-ê-xe, Gia-ríp, và Ghê-đa-lia. 19 Chúng hứa đuổi vợ mình, và dâng một con chiên đực làm của lễ chuộc lỗi mình. 20 Trong con cháu Y-mê có Ha-na-ni và Xê-ba-đia. 21 Trong con cháu Ha-rim có Ma-a-xê-gia, Ê-li, Sê-ma-gia, Ghê-hi-ên, và U-xia. 22 Trong con cháu Pha-su-rơ có Ê-li-ô-ê-nai, Ma-a-xê-gia, Ích-ma-ên, Na-tha-na-ên, Giô-xa-bát, và Ê-lê-a-sa. 23 Trong người Lê-vi có Giô-xa-bát, Si-mê-i, Kê-la-gia (cũng gọi là Kê-li-ta), Phê-ta-hia, Giu-đa, và Ê-li-ê-xe. 24 Trong các người ca hát có Ê-li-a-síp; trong những người giữ cửa có Sa-lum, Tê-lem, và U-ri.
25 Trong dân Y-sơ-ra-ên: trong con cháu Pha-rốt có Ra-mia, Y-xia, Manh-ki-gia, Mi-gia-min, Ê-lê-a-sa, Manh-ki-gia, và Bê-na-gia. 26 Trong con cháu Ê-lam có Mát-ta-nia, Xa-cha-ri, Giê-hi-ên, Áp-đi, Giê-rê-mốt, và Ê-li. 27 Trong con cháu Xát-tu có Ê-li-ô-ê-nai, Ê-li-a-síp, Mát-ta-nia, Giê-rê-mốt, Xa-bát, và A-xi-xa. 28 Trong con cháu Bê-bai có Giô-ha-nan, Ha-na-nia, Xáp-bai, và Át-lai. 29 Trong con cháu Ba-ni có Mê-su-lam, Ma-lúc, A-đa-gia, Gia-sút, Sê-anh, và Ra-mốt. 30 Trong con cháu Pha-hát-Mô-áp có Át-na, Kê-lanh, Bê-na-gia, Ma-a-xê-gia, Mát-ta-nia, Bết-sa-lê-ên, Bin-nui, và Ma-na-se. 31 Trong con cháu Ha-rim có Ê-li-ê-xe, Di-si-gia, Manh-ki-gia, Sê-ma-gia, Si-mê-ôn, 32 Bên-gia-min, Ma-lúc, và Sê-ma-ria. 33 Trong con cháu Ha-sum có Mát-nai, Mát-ta-tha, Xa-bát, Ê-li-phê-lết, Giê-rê-mai, Ma-na-se, và Si-mê-i. 34 Trong con cháu Ba-ni có Ma-ê-đai, Am-ram, U-ên, 35 Bê-na-gia, Bê-đia, Kê-lu-hu, 36 Va-nia, Mê-rê-mốt, Ê-li-a-síp, 37 Mát-ta-nia, Mát-tê-nai, Gia-a-sai, 38 Ba-ni, Bin-nui, Si-mê-i, 39 Sê-lê-mia, Na-than, A-đa-gia, 40 Mác-nát-bai, Sa-sai, Sa-rai, 41 A-xa-rên, Sê-lê-mia, Sê-ma-ria, 42 Sa-lum, A-ma-ria, và Giô-sép. 43 Trong con cháu Nê-bô có Giê-i-ên, Ma-ti-thia, Xa-bát, Xê-bi-na, Giát-đai, Giô-ên và Bê-na-gia. 44 Hết thảy người ấy đã cưới vợ ngoại bang; và cũng có nhiều người trong bọn ấy có vợ đã sanh đẻ con.
 

Câu gốc: “Nhưng bây giờ, khá xưng tội lỗi mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, và làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi dân chúng nhóm họp lại, ông E-xơ-ra đã công bố và thực hiện biện pháp giải quyết tội của họ như thế nào? Ông đã nêu cho chúng ta những gương gì qua cách giải quyết tội lỗi của dân chúng?

 

Sau lệnh triệu tập của ông E-xơ-ra, dân chúng họp lại tại quảng trường trước Đền thờ, họ run sợ về việc làm tội lỗi của mình và trước cơn mưa rất lớn khác nào cơn giận của Đức Chúa Trời trút xuống. Ông E-xơ-ra công bố tội lỗi của họ đã phạm và yêu cầu hãy xưng tội với Chúa, làm ngay điều Chúa đẹp lòng là hãy phân rẽ khỏi các dân tộc và với những người vợ ngoại bang họ đã cưới. Cả dân chúng đều đồng ý trừ ra 4 người. Sau đó, ông E-xơ-ra đã thành lập một ủy ban để tra xét danh sách những người phạm tội. Gần ba tháng làm việc, họ trình danh sách hơn một trăm người gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi và dân chúng đã cưới vợ ngoại bang.

 

Có nhiều điều chúng ta học được qua cách giải quyết tội lỗi của nhà lãnh đạo E-xơ-ra. Ông vạch rõ tội lỗi công khai trước mọi người và khẳng định rằng muốn được tha thứ thì phải thực hiện điều Đức Chúa Trời đẹp lòng, ông không để ý riêng và cảm xúc của mình chi phối việc xét xử. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy ông E-xơ-ra hoàn toàn không thiên vị, không làm nửa vời. Dù thầy tế lễ, người Lê-vi, khi phạm tội cũng phải xét xử như người thường, không ai được hưởng ưu tiên và cũng không hề che giấu bớt tội của cấp lãnh đạo. Trong danh sách những người cưới vợ ngoại bang, tất cả mọi thành phần đều được nêu tên công khai như nhau. Ông ý thức rằng tội lỗi của mọi người đã phạm là nghiêm trọng, ông cũng nhận biết cơn giận của Đức Chúa Trời là lớn và hậu quả của việc sống pha lẫn là rất tai hại và ảnh hưởng lâu dài, nên ông đã quyết giúp cho những người phạm tội thực tâm ăn năn, quay trở lại làm điều đẹp ý Đức Chúa Trời. Và đặc biệt là ông không dung dưỡng tội lỗi, cho dù số người phạm tội ít hoặc nhiều; dân chúng hay thầy tế lễ. Bởi nếu dung dưỡng tội lỗi thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng tai hại và lâu dài cho dân tộc chọn lựa của Chúa. Muốn Hội Thánh Chúa ngày nay thật sự là thánh thì không thể dung dưỡng tội lỗi. Mọi tội lỗi dù của con dân Chúa hay của cấp lãnh đạo đều phải giải quyết dứt khoát trong tinh thần “làm điều đẹp ý Ngài” (câu 11). Giải quyết tội lỗi cách dứt khoát và giúp nhau sống thánh khiết cho Chúa là trách nhiệm của mỗi chúng ta để Hội Thánh được gây dựng và phát triển.

 

Bạn có lưu tâm làm điều đẹp ý Chúa khi giải quyết tội lỗi không?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã cứu chuộc con và cho con được biệt ra thánh cho Ngài. Xin cho con giữ mình sống thánh khiết theo Lời Chúa dạy và quyết tâm làm điều đẹp ý Ngài trong mọi sự.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 14-15.

Bài trướcThơ: Phước Lành Cho Người Sống Đạo
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành TP. Cần Thơ