Ngày 15/7/2015: Đền Thờ Mới

703

Giăng 2:17-22

 

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!” (câu 19).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi Chúa Giê-xu dẹp sạch những người buôn bán trong sân Đền Thờ, các môn đệ nghĩ gì? Và những người Giu-đa phản ứng ra sao? Chúa Giê-xu muốn dạy điều gì khi Ngài phán: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!”? Ngày nay, chúng ta áp dụng lời dạy này thế nào?

 

Sau khi Chúa Giê-xu dẹp sạch những người buôn bán trong sân Đền Thờ Giê-ru-sa-lem (câu 13-16), có hai luồng phản ứng khác nhau. Thứ nhất là phản ứng của các môn đệ (câu 17), trước sự sốt sắng, nóng cháy về Nhà Chúa của Chúa Giê-xu, họ bèn liên tưởng đến Thi Thiên 69:9 là Thi Thiên được xem như chỉ về Đấng Mết-si-a. Họ chứng kiến việc Chúa làm và tin rằng Ngài chính là Đấng Mết-si-a đã đến. Thứ hai là phản ứng của những người Giu-đa, họ đòi Chúa phải làm một phép lạ nào đó để chứng minh Ngài là Đấng Mết-si-a, nhưng Chúa trả lời với họ rằng “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại!” Họ quá đỗi ngạc nhiên vì không hiểu Chúa đang ám chỉ Đền Thờ thân thể Ngài sẽ chịu chết và sống lại sau ba ngày. Câu nói của Chúa đã ghi sâu vào trong ký ức của các môn đệ, cho nên sau khi Ngài phục sinh, họ ngẫm lại lời ấy và càng tin Kinh Thánh và tin Lời Chúa đã dạy (câu 22).

 

Đền Thờ Giê-ru-sa-lem do Vua Hê-rốt xây dựng từ năm 14 T.C., đến thời điểm này kéo dài đã 46 năm, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Thế mà Chúa nói chỉ cần ba ngày là dựng lại Đền Thờ mới, Chúa muốn dạy cho môn đệ và dân chúng rằng sau ba ngày chịu chết và chôn, khi Chúa sống lại thì chính Ngài là Đền Thờ mới, hay nói khác đi, sự phục sinh của Chúa sẽ mở ra một con đường mới đưa mọi người đến với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã viết Phúc Âm này để mọi người có một ý niệm về Đền Thờ mới, tại đó không phải dâng sinh tế bằng con chiên nữa, nhưng chính Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29). Tại đó không còn những lễ nghi rườm rà thông qua các thầy tế lễ nữa, nhưng Chúa Giê-xu là Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống dẫn mọi người đến với Đức Chúa Cha (Giăng 14:6). Ngày nay, chúng ta có Đền Thờ vật chất để giúp tín hữu thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu vẫn hằng ở trong lòng mỗi con dân Chúa, vì thế bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của Cơ Đốc nhân thì nơi đó có sự hiện hữu của Đền Thờ Đức Chúa Trời.

 

Bạn đi nhà thờ Chúa Nhật, sáu ngày còn lại bạn sống thế nào để bày tỏ cho mọi người thấy Chúa Giê-xu ở cùng bạn?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở cùng con cho đến tận thế. Xin cho con dù đang ở đâu, làm gì thì con cũng luôn nhớ điều này để con bày tỏ Chúa cho mọi người.

 

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 36.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Tại Tỉnh Sóc Trăng
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại HTTL Tô Hiến Thành