Ngă Jăk Kơ Phung Dôk Hjăn Păn – 8/6/2021

349

Klei Aê Diê Blŭ: H’Rut 2:1-9

 

Êlan kliăng: “Hlei pô brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan, leh anăn Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si bruă jăk ñu ngă leh.” (Klei Bi Hriêng 19:17).

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei hưn mdah mnuih jing Y-Bôas? Si knhuah ñu dôk dơ̆ng hŏng phung wiă leh anăn hŏng H’Rut? Si ngă drei tuôm bi êdah mơ̆ klei thâo pap kơ phung dôk hjăn păn hĭn kơ drei hlăm klei hdĭp?

 

Y-Bôas, sa čô găp djuê ung H’Naômi jing“sa čô êkei mdrŏng hlăm găp djuê” (êlan 1). Khua Yang mâo hdră Ñu, snăn atăt leh H’Rut nao duñ mdiê truh djŏ hĕ kơ kdrêč hma Y-Bôas (êlan 3). Hŏng knuih blŭ hrăm leh anăn hơêč hmưi kơ phung wiă brei ƀuh Y-Bôas jing sa čô mnuih jăk, ênuah ênô, huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn bi êdah klei đăo ñu kơ Aê Diê hŏng klei ñu blŭ hơêč hmưi anăn (êlan 4). Yang đar phung khua nao kơ hma diñu knŏng čiăng ksiêm dlăng bruă wiă leh anăn hrui mkăm mdiê, ƀiădah tinei drei ƀuh rup sa čô khua Y-Bôas bŏ hŏng ai tiê jăk kmah. Ñu thâo hdơr knga kơ Khua Yang, Pô brei yan puôt wiă, leh anăn ară anei yơh jing mmông găl jăk hĭn kơ ñu hơ̆k mơak bi êdah klei ngă jăk kơ pô mkăn, wăt kơ phung duñ mdiê mơh.

Leh hmư̆ yăl dliê kơ klei jing găp djuê H’Rut, Y-Bôas bi êdah mtam klei ñu pap kơ gơ̆ hŏng knhuah blŭ jăk yâo mbĭt hŏng bruă khăp čiăng đru gơ̆ sĭt. Ñu blŭ hrăm hŏng gơ̆ hŏng asăp êdu êun khăp hơiêng: “Ơ bŭ” (êlan 8). Ñu brei gơ̆ amâo djŏ knŏng duñ mdiê hlăm hma ñu pô ôh, ƀiădah wăt mtă kăm ghă phung dĭng buăl kăn dưi sô̆ djŏ gơ̆ rei, tơdah gơ̆ mhao êa nao mnăm yơh mbĭt hŏng phung dĭng buăl ñu (êlan 9). Lŏ dlăng tui tluôn kdrêč anei drei ƀuh bruă jăk Y-Bôas ngă, amâo djŏ mjưh tăp mơ̆ng anăn ôh ƀiădah truh ti yang hruê dơ̆ng, ñu iêu H’Rut nao huă ƀơ̆ng mbĭt mơh. Êdei tinăn, ñu mtă kơ phung dĭng buăl ñu đăm bi hêñ gơ̆ ôh “đăm ghă gơ̆ ôh… đăm ƀuah gơ̆ ôh” leh anăn “brei diih sôč đa đa amung mdiê kơ gơ̆, leh anăn lui brei gơ̆ duñ,” (êlan 15-16). Y-Bôas jing sa čô khua mâo knhuah hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê, bi êdah klei ngă jăk, ai tiê kmah, thâo pap kăp đru phung dôk hjăn păn, amâo mâo klei čih yap ôh. Thâo săng kơ klei dleh knap, ƀun ƀin dua čô mniê djiê ung H’Naômi leh anăn H’Rut, Y-Bôas pŏk ai tiê jăk kmah kăp čiăng đru digơ̆ amâo mâo hnơ̆ng čuăn ôh. Hlăk anăn, ñu ka thâo ôh ñu mâo klei dưi bi tui brei ngăn dưn kơ H’Naômi, ñu knŏng khăp čiăng đru phung knap mñai đuč. Sa ai tiê jăk siam hin êdi yơh!

Djŏ msĕ si klei Khua Yang ƀuăn: “Hlei pô brei pap kơ mnuih ƀun ƀin jing brei Yêhôwa čan, leh anăn Yêhôwa srăng lŏ bi wĭt kơ ñu tui si bruă jăk ñu ngă leh.” (Klei Bi Hriêng 19:17), kơ êdei, Khua Yang lŏ bi wĭt tui si bruă jăk Y-Bôas ngă leh, hŏng klei brei ñu bi tui brei ngăn dưn kơ H’Naômi leh anăn mă H’Rut jing mô̆, mơ̆ng anăn yơh kbiă hriê kmrŭ djuê mtao Y-Đawit leh anăn ñu mâo anăn yap jing phung aê aduôn Khua Yang Yêsu Pô Bi Mtlaih.

Khua Yang drei jing Aê Diê klei khăp, klei jăk, mdrŏng hŏng klei pap kyuanăn yơh Ñu čiăng kơ phung anak Ñu, hdĭp bi êdah ai tiê thâo khăp, ngă jăk kơ pô mkăn, boh nik kơ phung dôk hjăn păn, knap mñai.

Ơ Khua Si ngă drei tuôm uêñ mĭn bi êdah ai tiê thâo pap kơ phung knap mñai mơ̆?

 

Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo ai tiê jăk, thâo pap, čiăng kơ kâo hmiêt mkăp khăp đru phung mnuih dôk găn klei truh knap mñai, dôk kƀah čiăng mâo pô đru digơ̆.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 27:1-28:8

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

 

 

Bài trướcBình Thuận: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Suối Kiết
Bài tiếp theoĐối Xử Nhân Từ Với Người Cô Thế – 8/6/2021