Nej Muaj Pestsawg Lub Ncuav? – 21/3/2024

924

 

 

Mathais 15:32-39

Nqe cim

Yexus nug cov thwjtim hais tias, nej muaj pestsawg lub ncuav? Lawv teb hais tias, peb muaj xya lubncuav thiab ob peb tug ntses me me xwb.” (Mathais 15:34).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tomqab uas kho ntau leej tej mob zoo, Tswv Yexus xav ua yam dabtsi rau cov neeg coob coob?

–       Cov thwjtim muaj tus cwjpwm li cas thaum hnov qhov uas tus Tswv xav ua?

–       Peb siv zaj kawm no li cas thaum ntsib cov neeg uas lawv muaj kev cheemtsum?

Tomqab uas kho ntau leej tej mob zoo, Tswv Yexus hu cov thwjtim los thiab hais tias, Kuv hlub cov neeg no, vim lawv tuaj nrog kuv nyob tau peb hnub, thiab nimno lawv tsis muaj dabtsi noj lawm. Kuv tsis xav cia lawv yoo tshaib li ntawd mus tsev, nyob tsam lawv tsaus muag ntog tom tej kev.(nqe 32). Tswv Yexus tsis yog qhia thiab kho tej neeg muaj mob zoo xwb tiamsis Nws kuj hmov tshua cov neeg coob coob tej kev noj haus yug sab nqaij tawv thiab dag zog. Nws tsis xav kom lawv rov mus tsev tshaib plab, qaug zog. Tus Tswv paub cov neeg coob coob uas tuaj cuag Nws txojkev nqhis sab ntsujplig, thiab Nws kuj hlub tshua thaum lawv sab nqaij tawv tshaib nqhis thiab.

Cov thwjtim hnov qab sai heev, lawv tsis nco txog lub sijhawm ua ntej ntawd, tus Tswv twb ua mov rau cov neeg coob coob no thiab tseem seem 12 tawb. Yog li lawv thiaj teb tus Tswv hais tias: Ntawm no yog roob mojsab qhua xwb, peb yuav mus nrhiav mov qhov twg los kom txaus cov neeg no noj?(nqe 33). Thaum Tswv Yexus nug: “Nej muaj pestsawg lub ncuav?” lawv teb hais tias Peb muaj xya lubncuav thiab ob peb tug ntses me me xwb.Cov zaub mov no yog nyob hauv lawv txhais tes ces tsuas txaus ib ob tug noj xwb, tiamsis nyob hauv tus Tswv txhais tes lawm, txaus rau plaub txhiab leej noj, tsis xam cov pojniam, menyuam thiab tseem seem xya tawb!

Nimno, peb pheej tso tseg tsis ua lub luag haujlwm pab lwm tus thiab hais tias “kev cheemtsum ntau dhau lawm, kuv pab tsis tau luag”… Tswv Yexus xav kom peb hlub tshua tej neeg uas nyob puag ncig peb zoo ib yam li Nws hlub tshua. Tsis txhob hais tias peb tsuas hmov tshua sab ntsujplig nkaus xwb, sab nqaij tawv cia nyias txhawj nyias. Tus Tswv tsis xav kom lwm tus tsuas hnov hais txog kev hlub thiab rov mus tsev nqhis nqhawv vim tsis muaj noj haus.

Peb txhua tus ib leeg muaj ib txoj koob hmoov tus Tswv pub, yog peb pheej tuav ua peb tug, tsis muaj nqis pestsawg, tiamsis thaum peb muab tso rau hauv tus Tswv txhais tes ces yuav muaj nqis loj heev rau Nws tes haujlwm, pab tau ntau leej muaj npluamias. Tus Tswv yuav siv yam uas me tshaj ntawm peb mus ua tej haujlwm loj muaj nqis rau ntau tus neeg muaj kev cheemtsum nyob puag ncig peb. Thov tus Tswv pab kom peb pom cov neeg nyob ibncig peb qhov kev cheemtsum sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv, muaj lub siab hlub, pab lawv raws li peb lub peevxwm, tej uas peb pab me tiamsis tus Tswv yuav ua kom tawg paj txi txiv ntau rau lwm tus.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov kom nyuam yaus ua tau ib tug neeg kawm Koj tus qauv, ua neej qhia tawm Txojmoo Zoo rau tej neeg nyob ibncig nyuam yaus, tsis yog qhia thiab kho lawv sab ntsujplig xwb tiamsis kuj hlub tshua pab lawv sab nqaij tawv kom lawv muaj zog thiab. Nyuam yaus tuav Tswv Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas hlub tshua txog tej neeg nyob ibncig peb txojkev txomnyem thiab siv zog pab lawv?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Khiavdim 27

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Mục Sư NGÔ VĂN CHƠI
Bài tiếp theoDŭm Klŏ Kpŭng Diih Mâo Lĕ? – 21/3/2024