Nej Cia Li Muab Rau Lawv Noj – 25/9/2023

2005

 

 

Mathais 14:13-21

Nqe cim:

“Koj cia li thov kuv, kuv yuav teb koj; kuv yuav qhia tej txujci tseemceeb uas koj tsis tau paub rau koj.” (Yelemis 33:3).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Tus Tswv ib leeg mus nyob qhov chaw ntsiag to tiamsis thaum pom cov neeg coob coob tuaj nrhiav Nws, tus Tswv ua dabtsi rau lawv?

–       Thaum yuav tsaus ntuj, lub tswvyim npaj zaub mov rau cov neeg coob coob noj ntawm cov thwjtim thiab Tswv Yexus sib txawv li cas?

–       Tus Tswv xav qhia rau cov thwjtim thiab peb zaj kawm dabtsi?

Tomqab uas hnov tias Yauhas Npatitus tuag, Tswv Yexus tawm hauv Kalilais caij nkoj mus rau qhov chaw tsis muaj neeg. Tus Tswv kuj xav kom cov thwjtim tau lub sijhawm so mentsis. Cov neeg coob coob pom Tswv Yexus caij nkoj mus, lawv tsis mus tsev tiamsis lawv twb xub mus nyob ua ntej qhov chaw uas tus Tswv yuav mus. Thaum Tswv Yexus tawm hauv nkoj los, Nws pom cov neeg coob coob, Nws hlub lawv, Yexus zoo siab txais tos lawv txhua tus, thiab qhia zaj uas hais txog Vajtswv lub tebchaws rau lawv, thiab nws kho txhua tus uas muaj mob zoo huv tibsi.(nqe 14, Lukas 9:11). Pom cov neeg coob coob qhov kev cheemtsum, Tswv Yexus saib Nws qhov kev so tsis tseemceeb, Nws siv sijhawm los qhia, kho lawv tej mob, thiab qhia Vajtswv lub Tebchaws rau txhua tus.

Thaum tsaus ntuj cov thwjtim thov Tswv Yexus tso cov neeg coob coob mus tsev vim qhov chaw ntawd tsis muaj neeg nyob, yuav tsis tau zaub mov rau lawv noj. Cov thwjtim lub tswvyim yog cia kom cov pejxeem nyias mus nrhiav nyias noj, tiamsis Tswv Yexus hais rau lawv hais tias, Tsis txhob kom lawv mus, nej cia li muab mov rau lawv noj!(nqe 16). Tus Tswv xav kom cov thwjtim paub hais tias lawv tsis yog pab qhov kev cheemtsum sab ntsujplig xwb. Cov thwjtim hais rau tus Tswv tias lawv tsuas muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses xwb. Qhov uas hais li no yog lawv hais tias lawv tsis txaus peevxwm, txawm yog xav ua los twb ua tsis tau. Tswv Yexus hais tias“cia li muab los rau kuvthiab Nws ua mov rau tsib txhiab leej noj tsis tau xam cov pojniam thiab menyuam yaus, tomqab uas sawvdaws noj tsau npo lawm lawv tseem sau tau kaum ob tawb puv nkaus.

Tswv Yexus tsis yuam kom peb yuav tsum ua tej yam loj dua peb tus peevxwm, tus Tswv xav kom peb “hlub” thaum pom tej neeg nyob ibncig, cheebtsum pab sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv. Tus Tswv qhia kom peb “cia li muab mov rau lawv noj”, nov yog feem xyuam yuav tsum ua haujlwm tawm, tsis txhob yog mloog yus tej kwvtij tej kev txom nyem, tsis muaj, kev cheemtsum tas tso tseg. Cov ntseeg Tswv Yexus tsis txhob yog hais tias hlub tiamsis tsis pab lwm tus thaum lawv raug txomnyem, kev ntseeg tseeb qhia tawm los ntawm kev ua haujlwm (Yakaunpaus 2:14-16). Tus Tswv tsis cia peb ua ib leeg, Nws xav kom peb zeem paub feem xyuam thiab ua haujlwm raws li yus lub peevxwm, thiab qhia tej kev cheemtsum rau tus Tswv, Nws yuav ua tej haujlwm loj tawm hauv tej haujlwm me tuaj.

 

Thov Vajtswv,

Tus Tswv, thov qhia nyuam yaus tsis yog hlub xwb tiamsis yog ua haujlwm rau tej neeg nyob ibncig nyuam yaus. Thov kom tej haujlwm me nyuam yaus ua, tus Tswv Koj foom koob hmoov kom txhim kho, txhawb tau tej neeg ibncig, thiab qhia tawm nyuam yaus yog Koj tus menyuam tiag. Amees.

Peb puas hmov tshua txog yus cov kwvtij txheebze sab ntsujplig thiab sab nqaij tawv lawm tau? Peb nqis tes ua yam twg lawm?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Loos 9

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐắk Nông: Điểm Nhóm Mới Của Hàng Ngàn Tín Hữu Được Ra Mắt
Bài tiếp theoBrei Diih Yơh Čiêm Diñu – 25/9/2023