Mơ̆ng Čư̆ Sinai Truh Kơ Čư̆ Siôn – 18/6/2024

403

 

Klei Aê Diê Blŭ: Hêbrơ 12:18-24

Êlan kliăng: “Ƀiădah diih nao leh kơ čư̆ Siôn leh anăn kơ ƀuôn Aê Diê hdĭp, ƀuôn Yêrusalem hlăm adiê, leh anăn kơ lu klăk klai dĭng buăl jăk hlăm klei bi kƀĭn hơ̆k mơak” (Hêbrơ 12:22)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Bi msĕ klei ƀuh ti čư̆ Sinai hŏng čư̆ Siôn? Si ngă dua klei ƀuh anăn bi êdah Khua Yang kơ drei? Ya klei dưi nao giăm čư̆ Siôn jing yuôm kơ klei hdĭp drei hruê anei?

Pŏk kŏ kơ trăn Klei Aê Diê Blŭ anei, pô čih hră mơĭt Hêbrơ yăl dliê bi êdah kơ klei bi huĭ tơdah phung Israel nao giăm čư̆ Sinai, anôk Y-Môis mă tŭ klei bhiăn Aê Diê. Tinăn mâo pui trơ̆ng, klei mmăt, angĭn êbŭ, leh anăn asăp blŭ kwang huĭ snăk. Sa klei ƀuh bi huĭ snăk tơl Y-Môis pô ăt mâo klei “ktư̆ yơ̆ng leh anăn huĭ” mơh (êlan 18-21, dlăng thiăm Klei Kbiă 19:10-25, Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 4:10-24). Ti čư̆ Sinai, Aê Diê bi êdah leh kơ Ñu pô jing Pô doh jăk, Pô prŏng êdimima, amâo mâo mnơ̆ng Ñu hrih mjing leh dưi nao giăm ôh. Klei ƀuh anăn brei jih jang mnuih mâo klei mpŭ leh anăn huĭ. Jih jang klei anei bi hmô kơ klei bi mguôp hđăp, hlăm klei bi mguôp anăn anak mnuih êdu awăt amâo dưi nao kơ Aê Diê Pô doh jăk hĭn, Pô prŏng hĭn hŏng klei êngiê ôh, ƀiădah dưi nao kơ Ñu găn hŏng sa klei bhiăn ngă yang mâo klei mtô leh hŏng klei klă.

Êdei tinăn mtam, pô čih hră mơĭt Hêbrơ bi êdah kơ anôk mdê klei ƀuh bi huĭ snăk ti čư̆ Sinai hŏng klei êđăp ênang leh anăn jăk mơak ti čư̆ Siôn, anôk phung anak čô Aê Diê dưi nao giăm ƀuôn Yêrusalem hlăm adiê, anôk dôk jăk mơak kơ phung jing lellh dŏ Khua Yang; leh anăn nao giăm “Yêsu jing Pô Ti Krah klei bi mguôp mrâo” ngă leh hŏng êrah Ñu pô, čiăng lač hŏng klei Ñu djiê hrô ti kyâo bi kal.

Êlan nao mơ̆ng čư̆ Sinai truh kơ čư̆ Siôn jing êlan nao mơ̆ng klei bhiăn truh kơ klei pap, jing êlan nao mơ̆ng klei bi mguôp hđăp nao kơ klei bi mguôp mrâo. Klei dưi nao kơ čư̆ Siôn bi hdơr kơ drei snei, hŏng klei Khua Yang Yêsu djiê, pŏk leh kơ drei sa êlan čiăng drei dưi nao giăm Aê Diê hŏng klei jăk jĭn leh anăn hơ̆k mơak.

Klei hdĭp ară anei hin mâo lu đei ênai dôk bi mbha klei mĭn drei grăp hruê. Leh anăn tăp năng dôk sui đei hlăm Sang Aê Diê, drei hmư̆ nanao boh blŭ klei đăo ngă kơ drei tơl amâo lŏ hdơr ôh kơ klei bi mtlaih yuôm bhăn drei mă tŭ leh hlăm Khua Yang Yêsu. Klei hriăm hruê anei mñă kơ drei lŏ hdơr kơ klei pap yuôm bhăn – hŏng klei pap anăn Aê Diê bi mtlaih drei leh, čiăng kơ drei amâo wơr bĭt leh anăn dlăng hơăi mang ôh kơ klei Khua Yang Yêsu ngă leh kyua drei. Mbĭt hŏng klei anăn, brei grăp čô drei bi êdah klei huĭ mpŭ năng kơ Aê Diê, amâo djŏ hŏng klei huĭ snăk ôh ƀiădah bi êdah hŏng klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă bi mơak kơ Ñu, đuĕ kbưi mơ̆ng klei čhŏ lăn ala.

Ti čư̆ Sinai, arăng huĭ ktư̆ yơ̆ng tơdah hmư̆ asăp Aê Diê blŭ, ti čư̆ Siôn arăng hơ̆k mơak tơdah mâo Aê Diê dôk mbĭt leh anăn hmư̆ asăp Ñu. Ai tiê drei nao giăm čư̆ Siôn leh mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo lač jăk kơ Ih kyuadah kâo amâo mâo klei huĭ amâodah ktư̆ yơ̆ng ôh tơdah kâo hriê kơ Ih. Hŏng bruă Khua Yang Yêsu ngă leh, kâo jhŏng hriê kơ Ih hŏng klei knang. Đru kâo amâo srăng wơr bĭt ôh klei bi mtlaih kâo mă tŭ leh hlăm klei bi mguôp mrâo, leh anăn ƀuăn dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă bi mơak kơ Ih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXinais Mus Txog Xi-oos – 18/6/2024
Bài tiếp theoTừ Si-na-i Đến Si-ôn – 18/6/2024