Mdiê Ƀlê Leh Anăn Rơ̆k Jhat – 15/6/2023

2938

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 13:24-30

Êlan kliăng:“Lui jih dua anăn hriê kơ dlông tơl truh ti yan wiă; leh anăn ti yan wiă kâo srăng mtă kơ phung wiă, buč rơ̆k jhat êlâo leh anăn čăp pioh čuh hĕ, ƀiădah bi kƀĭn mdiê ƀlê hlăm hjiê kâo” (Y-Mathiơ 13:30)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Hlăm klei hriêng kơ mdiê ƀlê leh anăn rơ̆k jhat, hlei pô rah leh rơ̆k jhat hlăm hma? Si ngă knuih pô hma hŏng mdiê ƀlê leh anăn rơ̆k jhat? Ya klei hriăm drei mâo mơ̆ng klei bi hriêng anei?

Khua Yang Yêsu yua lu klei bi hriêng mtô kơ Ƀuôn ala mtao adiê. Hlăm klei bi hriêng kơ mdiê ƀlê hŏng rơ̆k jhat anei, Khua Yang yăl dliê kơ sa čô pô hma rah mjeh jăk hlăm hma, ƀiădah mâo sa hruê phung dĭng buăl pô hma anăn ƀuh hlăm hma mâo lu rơ̆k jhat, ƀiădah pô hma lač, “Sa čô roh yơh ngă klei anăn” (êlan 28). Amâo djŏ pô hma amâo mâo mđing leh anăn amâo mâo uêñ ôh ƀiădah kyua pô roh duah djăp êlan čiăng bi rai hma ñu (êlan 25). Tơdah ƀuh rơ̆k jhat, phung dĭng buăl akâo kơ pô hma buč hĕ rơ̆k anăn, ƀiădah ñu lač, “Hơăi, huĭdah êjai diih buč rơ̆k jhat anăn diih buč hĕ wăt mdiê ƀlê mbĭt mơh” (êlan 29). Leh anăn klei pô hma anăn čuăn ngă: “Lui jih dua anăn hriê kơ dlông tơl truh ti yan wiă; leh anăn ti yan wiă kâo srăng mtă kơ phung wiă, buč rơ̆k jhat êlâo leh anăn čăp pioh čuh hĕ, ƀiădah bi kƀĭn mdiê ƀlê hlăm hjiê kâo” (êlan 30).

Khua Yang Yêsu mblang kơ klei bi hriêng anei hlăm êlan 36-43. Hlăm anăn mjeh jăk jing phung anak Ƀuôn ala mtao adiê, rơ̆k jhat jing phung anak yang jhat ti lăn ala. Kyua dôk ti lăn ala snăn rơ̆k jhat ăt čăt ti krah Phung Sang Aê Diê, rơ̆k jhat ăt mă tŭ êa hjan leh anăn klei mngač yang hruê čiăng čăt leh anăn đĭ hriê kơ dlông (Y-Mathiơ 5:45).

Hruê anei, mâo lu phung đăo êdu ai êmuh snei: “Ya ngă hlăm Phung Sang Aê Diê mâo hĕ mnuih amâo doh jăk ôh?”, “Ya ngă Aê Diê lui klei anei truh hlăm Phung Sang Aê Diê?” Lu klei mkăn đa đa. Klei bi hriêng Khua Yang yăl dliê anăn brei drei ƀuh hlăm lăn ala ăt msĕ hlăm Phung Sang Aê Diê mơh mâo nanao yơh “rơ̆k jhat”; ƀiădah lĕ đăm drei ruăt lač ôh hlei pô jing rơ̆k jhat leh anăn hlei pô jing mdiê ƀlê tơdah diñu ka ƀlĕ ôh, jih diñu dua jing msĕ snăk. Kăn brei “rơ̆k jhat” hmăi kơ klei đăo leh anăn klei drei mă bruă kơ Khua Yang rei. Khua Yang amâo brei drei buč rơ̆k jhat ôh, čiăng lač drei amâo dưi phat kđi ôh. Ñu srăng ngă klei anăn ti hruê knhal tuč hŏng klei klă leh anăn kpă ênô.

Hrô kơ klei ktrŏ ai tiê kơ rơ̆k jhat, brei drei thâo klă kơ drei jing mdiê ƀlê sĭt, brei drei duh kơ bruă Aê Diê čiăng kơ mngăt drei đĭ hriê kơ prŏng leh anăn mboh kơ Ñu. Bi mđĭ ai hlei pô êdu ai čiăng lui wir klei mă bruă kơ Khua Yang kyuadah tơdah Khua Yang lŏ hriê, mdiê ƀlê hŏng rơ̆k jhat arăng srăng bi kah klă mngač.

Drei uêñ mĭn nanao mơ̆ kơ klei hdĭp myang drei čiăng mâo boh kơ Khua Yang?

Wah lač: Ơ Khua Yang, đru kâo đăm ktrŏ ai tiê đei ôh kyua “rơ̆k jhat” hlăm Phung Sang Aê Diê Ih, ƀiădah thiăm kơ kâo klei hơ̆k mơak hlăm klei mă bruă kơ Ih kyuadah amâo sui ôh Ih srăng bi kah mdiê ƀlê hŏng rơ̆k jhat.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y-Luk 1:39-80

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNplej Thiab Txhauv – 15/6/2023 
Bài tiếp theoLúa Mì Và Cỏ Lùng – 15/6/2023