Lubneej Kaj Nrig Tomntej – 2/2/2024 

1607

 

 

Loos 8:17-25

Nqe cim

“Kuv pom hais tias txojkev txomnyem uas tamsim no peb raug yeej piv tsis tau lub tshwjchim ci ntsa iab uas Vajtswv yuav pub rau peb yav tom ntej no” (Loos 8:18).

 

Lus nug rau sawvdaws xav:

–       Timthawj Paulus qhia paub dabtsi txog lubneej tomntej ntawm tus Tswv haivneeg?

–       Ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim tabtom nyob zoo licas?

–       Timthawj Paulus txhawb zog kom cia siab rau qhov twg?

–       Cia siab rau ib lubneej kaj nrig tomntej pab tau koj yam dabtsi hauv lubneej tamsim no?

Timthawj Paulus qhia paub hais tias muaj ib hnub tus ntseeg Tswv Yexus yuav tau txais lub tshwjchim uas ci ntsa iab ib yam li Yexus Khetos (nqe 17). Tiamsis, thaum tseem ua neej nyob hauv lub ntiajteb peb yeej tseem raug tiv tej kev txomnyem, nyuaj siab. Tiamsis tej kev txomnyem no yeej piv tsis tau lub tshwjchim ci ntsa iab uas peb yuav tau thaum ntsib tus Tswv (nqe 18). Ntawd yog txojkev cia siab ruaj khov rau tus Tswv haivneeg.

Timthawj Paulus kuj qhia paub hais tias txawm yog ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim, los kuj tabtom ntsaj ntsoog qees rau hauv kev txhaum, raug poob rau hauv lub hwjchim kev qhuav qhawv lawm (nqe 19-20 HMOWSV). Tagnrho lub ntiajteb puavleej raug ris lub txim ntawm yawgkoob Adas tej kev txhaum (Chivkeeb 3:17-18; I Kauleethaus 15:27). Ib puas tsav yam tabtom tos ntsoov hnub uas tus Tswv cov menyuam tau txais lub tshwjchim ci ntsa iab kom lawv kuj tau txais kev ywjpheej, dim ntawm qhov uas ua txojkev puastsuaj li qhev (nqe 21). Txhua yam tabtom cia siab ntsoov tos hnub uas Vajtswv txhim kho txhua yam kom zoo li thaum xubthawj (Chivkeeb 1:25, 31).

Niaj hnub nimno, cov ntseeg Yexus txawm yog muaj Vaj Ntsujplig nyob nrog, los yeej tseem raug ntsaj ntsoog qees hauv nruab siab thaum tos ntsoov hnub uas tau saws ua Vajtswv cov menyuam, yog qhov uas peb lub cev tau txhiv (nqe 23 HMOWSV). Thaum Tswv Yexus rov qab los, tus Tswv haivneeg txhua tus uas tau Vaj Ntsujplig ntaus cim lawm yuav tau hnav lub cev tshiab, tsis raug tiv tej kev txomnyem hauv lub cev nqaij tawv no lawm. Ntawd yog txojkev cia siab rau tus ntseeg lubneej yav tomntej. Los ntawm txojkev cia siab rau lubneej kaj nrig tomntej yuav pab peb muaj dag zog tiv dhau tej kev sim siab thaum ntsib kev txomnyem thiab qaug zog.

Thaum kawg, timthawj Paulus ntuas tus Tswv cov menyuam yuav tsum ua siab ntev tos hnub ntawd (nqe 25). Txawm yog nimno peb ntsib kev txomnyem los tsuas yog ib nyuag ntu xwb, tshuav lub tshwjchim ci ntsa iab tus Tswv pub rau peb ces nyob mus ibtxhis, tsis muaj hnub xaus. Tswv Yexus siv daim duab hais txog tus pojniam yug menyuam los hais txog txojkev cia siab rau lubneej kaj nrig tomntej: “Tus pojniam uas muaj menyuam hauv plab, thaum yuav txog caij yug nws txhawj kawg li. Tiamsis thaum nws yug tau tus menyuam, nws tsis nco qab qhov uas nws mob plab lawm…” (Yauhas 16:21).

Nyob hauv txojkev nrog tus Tswv mus, ntau zaug peb yuav ntsib tej kev nyuaj siab txomnyem ua rau peb poob siab, qaug zog. Tiamsis thaum xav txog tej kev txomnyem uas peb raug piv tsis tau lub tshwjchim, txoj koob hmoov uas peb yuav tau tomntej, yuav pab peb xyivfab hlo nrog tus Tswv mus. Yog li ntawd, cia li cia siab ntsoov rau lubneej kaj nrig uas nyob tom peb hauv ntej!

 

Thov Vajtswv

Tus Tswv, thov zam txim rau nyuam yaus vim tau qaug zog thaum ntsib kev txomnyem. Thov pab nyuam yaus paub tig mus rau lubneej kaj nrig tomntej uas Koj npaj tseg rau nyuam yaus, kom nyuam yaus tiv dhau tej kev sim siab thiab tsis tso Koj tseg. Nyuam yaus tuav Cawmseej Yexus lub npe thov, Amees.

Peb puas niaj hnub tig mus rau lubneej kaj nrig tomntej uas tus Tswv npaj tseg rau peb?

Nyeem Vajluskub hauv peb lub xyoo: Chivkeeb 33.

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư Nhiệm Chức Y DĬ NIÊ (Aê Ben Ja Min)
Bài tiếp theoKlei Guh Kơang Ênuk Êdei – 2/2/2024